16.05.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

PANEL ÇİT VE DİREĞİ İLE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL SATIN ALINACAKTIR

 

PANEL ÇİT VE DİREĞİ İLE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL SATIN ALINACAKTIR

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / DAVUTPAŞA

PANEL ÇİT VE DİREĞİ İLE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL (MONTAJ DAHİL) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2024/578573

 

1-İdarenin

a) Adı

:

TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TEİAŞ) 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL / DAVUTPAŞA

b) Adresi

:

ÇİFTE HAVUZLAR MAH. ESKI LONDRA ASFALTI CAD. NO: 149 34220 ESENLER/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası

:

2124491100 - 2124491105

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

PANEL ÇİT VE DİREĞİ İLE DÜZLEMSEL JİLETLİ TEL (MONTAJ DAHİL)

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

610 adet panel çit, muhtelif ebatlarda toplam 660 adet panel çit direği, 44 adet panel yaya kapısı, 1450 metre jiletli tel ve1 adet sürgülü kapı temini ( montaj ve montaj malzemeleri dahil)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

İSTANBUL/ Ayrıntılar teknik şartnamede yer almaktadır.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlamayı müteakiben; 120 gün içerisinde söz konusu malzemeler temin edilecek ve montaj yapılarak teslim edilecektir .

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalanmasını müteakip beş (5)gün içinde işe başlanacaktır

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

30.05.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Londra asfaltı Cad. No:149 Esenler/İSTANBUL (Toplantı Salonu)

4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

İhalede elektronik eksiltme yapılacaktır

#ilangovtr Basın no ILN02031575