25.11.2023 - 00:01 | Son Güncellenme:

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

.

SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2 ADET TAŞINMAZ SATIŞ İHALE İLANI

Madde 1 –Aşağıdaki listede Mahalle, Mevkii,  Ada/Parseli, Metrekaresi, Muhammen Bedeli, Geçici Teminat Bedeli, İhale Tarihi ve İhale Saati belirtilen Seyitgazi Belediyesine ait İlçemiz Akin Mahallesi 4910 Ada 3 Parsel 1.194,71m2 taşınmazın(Arsanın) ve Doğançayır Mahallesi Köyiçi Mevkii 4177 Ada 2 Parsel 567,20m2 taşınmaz(arsa) ve üzerindeki yapının satışı Seyitgazi Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde 01.12.2023 tarih Cuma günü 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre Açık Teklif usulü ile satışı yapılacaktır.

S.N MAHALLESİ MEVKİ ADA
/PARSEL
M2 Hisse Pay/Payda MUAMMEN
BEDELİ
GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİHİ İHALE
SAATİ
1 Akin Köyiçi 4910/3 1.194,71M2 1/1 382.307,20-TL 11.469,50-TL 01.12.2023 10:00
2 Doğançayır Köyiçi 4177/2 567,20 m2 1/1 652.280,00-TL 19.568,40-TL 01.12.2023 11:00

Madde 2 – Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait Satışı yapılacak İlçemiz Akin Mahallesi 4910 Ada 3 Parsel 1.194,71m2 taşınmazın(Arsanın) ve Doğançayır Mahallesi Köyiçi Mevkii 4177 Ada 2 Parsel 567,20m2 taşınmaz(arsa) ve üzerindeki yapının satışı Muhammen Satış bedeli ve Geçici Teminat Bedelleri Madde 1 deki listede belirtilmiştir.
Madde 3 – İhaleye katılacak İştirakçiler, en geç İhale günü saat 09:00’a kadar Geçici Teminat bedelini 33505641-5011 nolu T.C. Ziraat Bankası Seyitgazi Şubesinde bulunan Belediye Başkanlığımız Hesabına veya Belediyemiz Tahsilat servisine yatırarak alacakları dekont veya makbuzu bir Dilekçe ve İstenilen Belgeler ile birlikte Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.
Madde 4 –2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu ve Bu Kanunun 74.ncü maddesine dayanılarak çıkarılan Yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak yine anılan Kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatı yatırmak şarttır.

 1. İhaleye Katılmak için İstenilen Belgeler;
 1. GERÇEK KİŞİLERDEN

  a. Taşınmaz Mal satış şartnamesi(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
  b. Geçici Teminat bedeli makbuzu veya Teminat Mektubu.
  c. Gerçek Kişiler için T.C. Kimlik numaralı Nüfus cüzdanı sureti 
  d. Gerçek Kişiler için İkametgâh Belgesi
  e. Şartname alındı makbuzu ve Noterden tasdikli imza beyannamesi.
  f. Temsil durumunda vekâleten iştirak ediliyorsa, İsteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair, Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi.
  g. Vergi Dairesi Mal Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı

  2. TÜZEL KİŞİLERDEN

  a. Tüzel kişinin Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu idareden( Ticaret veya Sanayi Odası ve benzeri makamdan, Ticaret sicil Müdürlüğünden, Vakıflar Bölge Müdürlüğünden, İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya İlgili Makamdan) İhalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge.
  b. Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirküsü (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi)
  c. Vakıflardan; İhaleye katılmak üzere yetkili organ tarafından alınmış kararın aslı veya noter tasdikli sureti ve ihaleye katılmak üzere yetkilendirilen kişinin noter tasdikli imza sirküsü.
  d. Geçici teminat mektubu veya makbuzu
  e. Temsil durumunda noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi
  f. Şartname alındı makbuzu
  g. Taşınmaz Mal satış şartnamesi ( Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
  h. Derneklerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Dernek tüzüğünün noter tasdikli sureti.
  j. Kooperatiflerden; İhaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti ve yetkilinin noter tasdikli imza beyannamesi, Kooperatif Sicil Gazetesinin noter tasdikli sureti. Satın alınacağını belirten yönetim kurulu kararı defterinin ilgili sayfasının noter tasdikli sureti.
  i. Vergi Dairesi, Mal Müdürlüğü ve Seyitgazi Belediyesinden alınacak borcu yoktur yazısı

3-  ORTAK GİRİŞİM OLMASI HALİNDE; Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi ve Ortak Girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) maddelerindeki esaslara göre temin edecekleri belgeler istenecektir.
4- Söz Konusu Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Akin Mahallesi 4910 Ada 3 Parsel 1.194,71m2 taşınmazın(Arsanın) ve Doğançayır Mahallesi Köyiçi Mevkii 4177 Ada 2 Parsel 567,20m2 taşınmaz ve üzerindeki yapının satışı İhalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayrimenkul İktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de İkametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.
Madde 5 – İhaleye Katılamayacaklar.
2886 sayılı Kanunun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.Maddesinde belirtilen şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar. Bu yasağı saymayarak ihaleye girenin üzerine ihale yapılmış bulunursa kesin teminatı gelir kaydolunur.
Madde 6 – İhaleye iştirak edecek şahıs veya firmalar Şartnameyi 200,00 TL bedelle Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden temin edebilirler.
Madde 7 - İhaleyi alan şahıslar veya firmalar; İhaleyi takip eden 15 gün içerisinde Geçici Teminatını Kesin Teminata çevirerek Satış İhale Bedelinin toplam tutarının %6’sını yatırmak zorundadırlar. Aksi takdirde Geçici Teminatları irat kaydedilecektir.
Madde 8 - Mülkiyeti Belediye Başkanlığımıza ait İlçemiz Akin Mahallesi 4910 Ada 3 Parsel 1.194,71m2 taşınmazın(Arsanın) ve Doğançayır Mahallesi Köyiçi Mevkii 4177 Ada 2 Parsel 567,20m2 taşınmaz ve üzerindeki yapının satışı satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile yapılacak İhale İlanın 1.nci Maddesindeki listede yazılı İhale Tarihinde ve İhale Saatinde, Belediye Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünde yapılacaktır.
Madde 9–İhaleye İştirak Eden Şahıs veya firmalar Şartnameyi okuyarak Şartname doğrultusunda Hareket etmeleri gerekmektedir.
           Madde 10- Telgrafla-Faks ve Posta ile yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
                                                                                             İLANEN DUYRULUR
                                                                    SEYİTGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
 

#ilangovtr Basın no ILN01931241