15.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. BURDUR AĞIR CEZA MAHKEMESİ

 

T.C.
BURDUR
AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.76846281-2022/549-Ceza Dava Dosyası

SANIK : CAFER KARUL, Murat ve Havva oğlu, 25/07/1995 Denizli doğumlu, Denizli, Merkezefendi, Sümer mah/köy nüfusunda kayıtlı. İncilipınar Mah. 1259 sokak No: 29 Kat: 2 Pamukkale/ DENİZLİ adresinde oturur. TC Kimlik No:32467358806

KARAR TARİHİ: 30.01.2024

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık CAFER KARUL hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda; "...1)Sanık CAFER KARUL'UN 5271 sayılı CMK'nın 223/5 maddesi gereğince Bilişim Sistemlerinin, Banka Veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçunu işlediğinin sabit olması nedeniyle mahkumiyetine, 2) Sanığın, katılana karşı eylemine uyan 5237 sayılı TCK'nın 158/1-(F)-son cümle maddesi gereğince, aynı kanunun 61/1 maddesi uyarınca suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği yer ve zaman, suç konusunun önem ve değeri, meydana gelen zarar ve tehlikenin ağırlığı, sanığın amaç ve saiki dikkate alınarak alt sınırdan temel ceza olarak 4 YIL HAPİS ve 180 GÜN ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, 3) 5237 sayılı TCK'nın 62/2 maddesi gereğince sanığın atılı suçu işlemekten dolayı samimi ve ciddi bir pişmanlığının müşahede ve tespit edilmemesi, dolayısıyla ileride suç işlemekten çekineceğine dair hiçbir kanaatin oluşmaması, cezanın caydırıcı olması gereken etkisi, takdiri indirim maddesinin her olayda uygulanan madde olmayıp, dosya kapsamına göre koşulları mahkeme heyetince oluştuğu kanaatine varıldığı takdirde uygulanan yasa maddesi olması karşısında, cezasında 5237 sayılı TCK'nın 62/1 maddesi uyarınca indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA, 4) 5237 sayılı TCK'nın 52/2 maddesi gereğince sanığın ekonomik ve sosyal durumu göz önüne alınarak hükmedilen adli para cezasının 1 (bir) gün karşılığı 20,00 TL hesap edilerek 3.600,00 TL(180günx20,00TL) adli para cezasına ÇEVRİLMESİNE, 5) 5237 sayılı TCK'nın 52/4 maddesi gereğince sanığın gelir durumu, para cezasının miktarı ve diğer şahsi halleri göz önünde bulundurularak, hükmedilen adli para cezasının tebliğinden itibaren takdiren birer ay ara ile 4 (dört) eşit taksit halinde ÖDENMESİNE, 6) 5237 sayılı TCK'nın 52/4-son cümle maddesi gereğince taksitlerden birinin zamanında ödenmemesi halinde geri kalan kısmının tamamının tahsil edileceğinin ve infazın 5275 sayılı yasanın 106/3 maddesi uyarınca gerçekleştirileceğinin sanığa İHTARINA (ihtar yapılamadı), 7) 5271 sayılı CMK'nın 231/5 maddesi gereğince iki yılın üzerinde hapis cezasına mahkum edilen sanık hakkında iş bu hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına kanunen YER OLMADIĞINA, 8) 5237 sayılı TCK'nın 50/1 maddesi gereğince hükmedilen hapis cezası kısa süreli olmadığından adli para cezasına veya diğer seçenek yaptırımlara çevrilmesine kanunen YER OLMADIĞINA, 9) 5237 sayılı TCK'nın 51/1 maddesi gereğince hükmedilen hapis cezası iki yılın üzerinde olmasından ötürü ertelenmesine kanunen YER OLMADIĞINA, 10)Anayasa Mahkemesinin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı iptal kararı ve 15/04/2020 tarihinde yürürlüğe giren 7242 sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 10. maddesi ile yapılan değişiklik nazara alınmak kaydıyla sanık hakkında 5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesinin UYGULANMASINA, 11) 5237 sayılı TCK'nın 63. maddesi gereğince sanığın hükmün kesinleşmesinden önce gerçekleşen ve şahsi hürriyeti sınırlama sonucunu doğuran haller nedeniyle geçirmiş olduğu süreler bulunmadığından hükmolunan cezasından bu sebeple indirim yapılmasına YER OLMADIĞINA, 12) 5271 sayılı CMK'nın 232/6 maddesi gereğince haksız göz altı veya tutuklama sebebiyle tazminatı gerektirir bir ihlalin bulunmadığının sanığa İHTARINA (ihtar yapılamadı)..."şeklinde karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, sanığın mahkememiz dosyasında bildirmiş olduğu en son adresine gerekçeli kararın tebliği için tebligat yapıldığı ancak bila tebliğ mahkememize iade edildiği, ayrıca kolluk kuvvetlerine tebligata yarar açık adresinin tahkik ve tespiti için adres araştırmaları yapıldığı, yapılan tüm adres araştırmalarına rağmen tebligata yarar bir adresin tespit edilemediği, sanığın sisteme kayıtlı mernis adresinin de olmadığı; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra bu kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren 7 günlük yasal süre içinde Mahkememize veya bulunulan yer Asliye Ceza ya da Ağır Ceza Mahkemesine hitaben verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek suretiyle zabıt katibine yapılacak sözlü beyanın Hakime onaylattırılması suretiyle itiraz kanun yolu açık olmak üzere verilen kararın, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.12.03.2024

 

#ilangovtr Basın no ILN02001995