11.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN  YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ İHALE İLANI

.

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
 YAPIM VE ONARIM KARŞILIĞI UZUN SÜRELİ KİRALAMA İŞİ
İHALE İLANI

Bölge Müdürlüğümüzce aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmazlar üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereği “Kapalı Teklif Usulü”   ile “Yapım veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama “modeline göre  ihaleye çıkarılmıştır.

    1.Taşınmaz 2.Taşınmaz
İli        : Konya Konya
İlçesi                           : Selçuklu Meram
Mahallesi                               : Hocacihan Alavardı
Ada / Parsel No : 20506 /5 26777/1
Yüzölçümü                : 6.123,92 m2 2.419,97m2
Makam Onayı, Tarih Ve Sayısı  : Vakıflar Meclisinin 05.06.2023 tarih ve 219/209 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 08.05.2023 tarih ve 168 sayılı komisyon kararı Vakıflar Meclisinin 07.08.2023tarih ve 328/304 sayılı kararı ve Kültür ve Turizm Bakanlığının 28.07.2023 tarih ve 263 sayılı komisyon kararı
Tahmin Edilen (Muhammen) Bedel  : 91.778.157,00TL. (Doksanbirmilyonyediyüzyetmişsekiz binyüzelliyediTürk Lirası) olup, bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır. 42.771.015,16TL.   (Kırkikimilyonyediyüzyetmişbir binonbeşTürkLirasıOnaltıkuruş) olup, Bu bedel yapım/onarım (inşaat) maliyeti ile yapım/onarım (inşaat) süresi boyunca ödenecek kira bedeli toplamıdır.
Geçici Teminat                     : 2.753.345,00-TL (İkimilyonyediyüzelliüçbinüçyüz kırkbeşTürk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir 1.283.131,00-TL (Birmilyonikiyüzseksenüçbin yüzotuzbirTürk Lirası) olup, bu bedel muhammen bedelin %3’ünü teşkil etmektedir.
İhale Usulü : Kapalı Teklif  (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif  ihalesi) Kapalı Teklif  (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif  ihalesi)
İşin Adı : “Konya İli, Selçuklu ilçesi, Hocacihan Mahallesi, 20506 Ada 5 parselin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması” işi “Konya İli, Meram İlçesi, Alavardı Mahallesi, 26777 Ada 1 parselin yapım-onarım karşılığı uzun süreli kiralanması” işi
İhale Dokümanlarının (Görüleceği ve  Temin Edilebileceği) Adres : Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binası, Yatırım Emlak Birimi,
Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya
İhale Günü ve Saati : 26/12/2023 - Salı günü  saat: 11,00 26/12/2023 - Salı günü  saat: 14,00
İrtibat Tlf - Faks : 0 332 350 87 20-21 – 0 332 353 61 99           İnternet Adresi: www.vgm.gov.tr

                        Yukarıda özelikleri belirtilen taşınmazlara;

  1. 1. Taşınmaz için;

1) Toplam sözleşme süresinin 3 yıl yapım/onarım süresi dahil toplam 25 (yirmibeş) yıl olarak belirlenmesi,
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihinden itibaren başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,
3) Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresinin 1. yılı için aylık 15.000,00TL+ihale artış oranı kadar, 2. Ve 3.  Yılllar ise bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE artışı yapılarak hesap edilecek kira bedeli alınması,
            İnşaat süresinin sonunda kira süresinin 4. yılı için 60.000,00 TL+ihale artış oranı+ ilk 3 yıllık inşaat süresi için kümülatif TÜFE artışı yapılarak kira bedelinin belirlenmesi, 12.yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE(Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır)  oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek kira bedelinin alınması,
              Kira süresinin 13. Yılı kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline TÜFE artışı yapıldıktan sonra %100 oranında ek artış yapılarak belirlenmesi, 20. Yılın sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE (Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır) eklenerek hesap edilecek aylık kira bedelin alınması,
Kira süresinin 21. Yılı kira bedelinin bir önceki yılın kira bedeline TÜFE artışı yapıldıktan sonra %60 oranında ek artış yapılarak belirlenerek, sözleşme süresinin sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE(Artışa esas Yurt İçi Tüfe oranı; Bir önceki yılın aylık kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Yurt İçi Tüketici Fiyat Endeksi on iki aylık ortalamalara göre değişim oranlarının geriye dönük on iki ayın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır)  eklenerek hesap edilecek aylık kira bedelinin alınması
4) Kira bedellerinin tespitinde kullanılan parametrelerin (öğrenci sayısı) öncelikle İdare, daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, İmar durumu değişikliği veya başka bir nedenle fonksiyon değişikliği olması durumunda sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması
5) Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,
6) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhid, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, imar planı ve parselasyon çalışmalarına esas oluşabilecek masraflar, tapuda yaptırılacak cins değişikliği işlemlerinin yaptırılması, yapılacak inşaatla ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması (yol kotu belgesi, imar durum belgesi vb.), yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, sözleşme tarihinden itibaren yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
7) Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
8) 3194 sayılı İmar Kanunu’na göre inşaat ruhsatı alınabilmesi için vakfa ait parselden terk edilmesi gereken kısım var ise kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize ödenmesi,
 Asgari şartlarıyla 25 (Yirmibeş) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeli kapsamında “Özel Eğitim Tesis Alanı” fonksiyonunda kullanılmak üzere kiralanacaktır.
2.Taşınmaz için;
1) Toplam sözleşme süresinin 2 yıl inşaat süresi dahil toplam 30 (otuz) yıl olarak belirlenmesi,
2) İşin süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması, yer teslim tarihinin 12 (oniki) aydan fazla olmaması,
3) Aylık kira bedellerinin;
a- Yer teslim tarihinden itibaren inşaat süresinin 1. yılı 15.000,00TL, 2. Yılı ise bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak) oranında artış yapılarak hesap edilecek aylık kira bedeli alınması,
b-  İşletme süresinin başlangıcı olan 3. Yılı için 100.000,00TL +önceki 2 yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak) artışı yapılarak kira bedelinin belirlenmesi,
c- 20. Yılın aylık kira bedelinin;bir önceki yılın aylık kira bedelinin %70 arttırılmasıyla oluşacak bedele TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak) oranında artış yapılarak belirlenmesi,
d- Sonraki yıllarda sözleşme süresi sonuna kadar her yıl bir önceki yılın aylık kira bedeline TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim % oranı esas alınarak) eklenerek hesap edilecek aylık kira bedelin alınması
4)İhaleye/sözleşmeye esas ekspertiz raporunun herhangi bir projeye dayanıp dayanmadığına bakılmaksızın, imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle, söz konusu ekspertiz raporunda kira bedeli tespitinde kullanılan “inşaat alanı, emsale dahil alan, ticari alan, oda sayısı vb.” parametrelerde öncelikle İdare daha sonra ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametrelerdeki artış oranında arttırılması; imar durumu değişikliği veya başka herhangi bir nedenle fonksiyon değişikliği olması durumunda ise, sözleşmeye esas kira bedelinin altında olmamak kaydıyla, kira bedellerinin yeniden tespit edilmesi,
5) Yüklenicinin, sözleşme ve ilgili mevzuat hükümlerine uymayarak tek taraflı hareketle taahhüdünü yerine getirmeden yatırıma konu taşınmazı terk etmesi halinde, yapılmış olan imalatların tamamının İdareye terk ve teberru edilmiş sayılarak, yatırılan teminat ve kiraların gelir kaydedilmesi,
6) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan şerh, beyan vb. kaldırılması, gerekmesi halinde ifraz, tevhid, terk, ihdas vb. işlemlerin yaptırılması, imar planı ve parselasyon çalışmalarına esas oluşabilecek masraflar, tapuda yaptırılacak cins değişikliği işlemlerinin yaptırılması, yapılacak inşaatla ilgili olarak, resmi ve/veya özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü onay, izin, ruhsat vb. alınması (yol kotu belgesi, imar durum belgesi vb.), yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (Emniyet, Sağlık Güvenlik vb.) tedbirlerin alınması, sözleşme tarihinden itibaren yapılacak bütün harcamaların (İnşaat, İmalat, Tadilat, Vergi, Resim, Harç, Ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
7) Kiracı tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
8) Kamuya terk edilmesi gereken alanın 3194 sayılı kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak yüklenici tarafından defaten İdaremize ödenmesi,
Asgari şartlarıyla 30 (Otuz) yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı uzun süreli kiralama modeli kapsamında “Ticari Tesis (Dükkan-Ofis)” fonksiyonunda kullanılmak üzere kiralanacaktır.
B- İhaleye iştirak edecek istekliler;
1- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.
a) İletişim Bilgi Formu: Türkiye’de tebligat için adres beyanı, telefon, faks numarası, elektronik posta adresi vb. bilgileri gösteren, ekli örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1.) Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
b.2.) Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış  tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti (Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirkülerinin aslı ya da aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.1.) Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
c.2.) Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesinin aslı veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanmış sureti,
e) Geçici Teminat Mektubu :Ekli örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya Vakıf Katılım Konya Şubesinde “Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” adına (Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01 numaralı hesabına yatırılmış (işin adının açıkça belirtilmiş olduğu) yukarıda yazılı tutarın geçici teminat banka dekontu, havale/EFT yapılması halinde Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce teyit edilmiş havale belgesi.
f) Ortak Girişim Beyannamesi : İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ekli örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Banka referans mektubu : Tahmin edilen bedelin %10'a kadar kullanılmamış nakit kredisi veya en az %10’u kadar teminat kredisini gösterir ekli örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4) (Banka referans mektuplarının ihaleyi yapan İdare adına, ihalenin ilk ilanından sonra -ilk ilan günü dahil-düzenlenmiş olması gerekmektedir.)
h) İş Deneyim Belgesi : Tahmin edilen bedelin %50'den az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınmış işin büyüklüğüne göre en az (B) grubu müteahhitlik karnesi veya son 15 yıl içerisinde bina inşaat işlerine ait 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu veya 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında alınmış 'İş Deneyim Belgesi' veya ilgili Belediyeden alınmış isteklinin müteahhit olduğunu gösterir Yapı Kullanma İzin Belgesi veya bina inşaatına ait İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesinin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmek suretiyle fotokopisi,
İş deneyimi kriterinin uygulanmasında; yurt dışında yabancı ülke kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerin, son keşif bedellerinin sözleşme tarihindeki Merkez Bankası efektif alış kuru üzerinden tutarının %50'si değerlendirilir.
h.1.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde veya yurt dışında kamu, kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İş Bitirme Belgesi,
h.2.) Yurt içinde kamu kurum ve kuruluşlarına taahhüt edilmiş olan işlerde müteahhide karşı taşeron olarak (İdarenin onayladığı noter tasdikli taşeronluk sözleşmesinde yazılı tutarı aşmamak üzere) taahhüt edilerek geçici kabulü yaptırılan işlerde İdarenin onayına haiz noter tasdikli Taşeronluk Sözleşmesi, İş Bitirme Belgesi,
h.3.) Müteahhit veya taşeron olarak yurt içinde özel sektöre taahhüt edilerek kabulü yaptırılan işlerde ise Belediyesinden ve/veya ilgili İdarelerden alınmış İş Bitirme Tutanağı ve eki İnşaat Ruhsat Belgesi,
h.4.) Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarası
       h.5.)İsteklinin, yukarıda belirtilen belgelere sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ekli örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesi (Ek:5). (Alt yükleniciler için; İdaremiz ve diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından yapılan ihalelere katılmaktan yasaklı olmama şartı aranır. İhalenin alt yüklenici kullanacak istekli üzerinde kalması halinde; kullanılacak alt yüklenicilerin listesi, alt yüklenicilere ilişkin belgeler ve İdarece onaylanacak alt yüklenici(ler) ile yüklenici arasında yapılacak noter onaylı sözleşmenin bir sureti, iş bu şartnamenin  27.4. ve sözleşmenin 10.7. maddesinde öngörülen sürelerde İdareye teslim edilir.
ı) Vergi borcu olmadığına dair belge : İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belgenin aslı ya da noter tasdikli sureti veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli sureti ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınacak vergi borcu olmadığına dair belge,
i) Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge: İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belgenin aslı veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece tasdikli suretinin verilmesi ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınacak Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge veya elektronik imza kanunu uyarınca düzenlenen belgelerin internet üzerinden doğrulama aracı kullanılmak suretiyle teyidi yapılabilen belgeyi sunması,
j) İhalelerden Yasaklılık Durum Formu: İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ekli örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz ve doküman alındı belgesi
l) Yer Görme Formu : İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ekli örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair taahhütname (EK:11)
n) Teklif Mektubu : İç zarf: Şekli ve içeriği şartnamenin 11.maddesine göre hazırlanmış ve şartnameye ekli örneğine uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunun (Ek.8) konulacağı zarf.
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h.4.), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
-İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarfı kapatıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, Ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarihi ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına vermek zorundadırlar.
2- İhale Şartnameleri ve tüm ekleri mesai saatleri içerisinde Şemsi Tebrizi  Mahallesi Mevlana Caddesi 1. Vakıf İş Hanı No:33 Kat:3 Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında ücretsiz olarak görülebilir. İhale dökümanı satış bedeli: 500,00-TL (BeşYüzTürk Lirası) olup Vakıf Katılım Konya Şubesinde “Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Mazbut Vakıflar” adına (Selçuk V.D. / 5771110612 Vergi No) olan TR02 0021 0000 0020 0004 2000 01  IBAN nolu hesabına işin ismi, istekli adı ve vergi/T.C. nosu belirtilerek yatırılacak ve İdareye ibraz edilerek İhale dökümanı satın alınacaktır.
     3-İhale, yukarıda belirtilen tarih ve saatte Hükümet Meydanı Şemsi Tebrizi Mahallesi 1.Vakıf İşhanı No:33 Kat:3 Karatay/Konya adresinde bulunan Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında toplanacak olan, İhale Komisyonunun huzurunda yapılacaktır.
     4- İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten veya başkaları adına vekaleten sadece tek bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5-Değerlendirmeye alınan isteklilerin başvuru dosyaları iade edilmeyecek olup, ihale üzerinde kalmayan isteklilerin geçici teminatları iade edilecektir
6-Bu iş için yapılmış olan her türlü vergi, resim ve harç bedelleri dâhil tüm giderler sözleşme esnasında defaten istekli tarafından ödenecektir.
7- İhalenin yapılamaması durumunda yeniden ilan edilmeden, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 43. maddesine göre ihale pazarlığa bırakılacaktır.
  8-İdare, ihaleyi yapıp-yapmamakta ve en uygun bedeli tespitte serbesttir.
İLAN OLUNUR
 

#ilangovtr Basın no ILN01946822