07.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. KURTALAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C.
KURTALAN
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2021/531 Esas 29/01/2024
Karar No: 2023/83

İLAN

 

Mahkememizde görülmekte olan Kamulaştırma (Bedel Tespiti ve Tescil)davası nedeniyle

HÜKÜM:

1-Davanın KABULÜ ile; Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Gözpınar Beldesi Merkez Mah. 143 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişileri Murat Yaşar Özdemir ile Engin Çelik tarafından düzenlenen 18.02.2022 havale tarihli raporda belirtilen IR:1257,57 m²'lik kısmının daimi irtifak kamulaştırma bedelinin 11.672,70TL olduğunun TESPİTİNE,

2-Kamulaştırmaya konu olan Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Gözpınar Beldesi Merkez Mah. 143 ada 2 parsel sayılı taşınmazın, fen bilirkişileri Murat Yaşar Özdemir ile Engin Çelik tarafından düzenlenen 18.02.2022 havale tarihli raporda belirtilen IR:1257,57 m²'lik kısmının üzerine daimi irtifak hakkının kullanım hakkı davacı BOTAŞ idaresine ait olmak üzere TAPUYA TESCİLİNE...

Dair, davalı vekilinin yüzüne davacı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden tarihinden itibaren iki hafta içerisinde dilekçe ile başvurulması suretiyle Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildiği,

Mahkememiz kararının evvelce de bütün aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen ve tebligat yapılamayan davalı İsmail ALTAN'a ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Bu ilamın gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra davalı İsmail ALTAN' a tebliğ edilmiş sayılacağı Tebligat Kanununun 28. Maddesi gereğince tebliği ilan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01978382