06.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C.
LADİK ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN


ESAS NO : 2023/249 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Samsun İli Ladik İlçesi Bahşi Mahallesi
ADA NO : 33
PARSEL NO : 16
ANA TAŞINMAZ NİTELİĞİ Arsa
YÜZÖLÇÜMÜ : 586,48 m2
BAĞIMSIZ BÖLÜM NO : 3
VASFI : Dükkan
YÜZÖLÇÜMÜ : Arsa Pay/Payda 4/100
KAMULAŞTIRILACAK ALAN : Tamamı
MALİKİN ADI VE SOYADI : AKIN AKYÜREK - 58990354542 (Aslan oğlu)
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : Davacı Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından yukarıda malikleri ve nitelikleri bildirilen taşınmazın kamulaştırması maksadıyla kamulaştırma bedelinin tespit ve davacı kurum adına tescil talepli açılan dava Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiştir. Davacı kurum tarafından ibraz edilen taşınmaza ait tapu kayıtları, kıymet takdir tutanakları, kamulaştırma ve kamu yararı olur kararları, satın alma prosedürüne ilişkin belgeler ile mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen bilirkişi raporları her taşınmazın kendi dosyasında bulunmaktadır. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların hak sahiplerinin ve menfaati bulunan 3.kişilerin kamulaştırmanın iptali için idari yargıda veyahut maddi hataların düzeltilmesi için adli yargıda ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı aleyhine dava açabilecekleri kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve Mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tesciline karar verileceği, kamulaştırma bedellerinin ise hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Ladik Şube Müdürlüğü nezdinde açtırılacak hesaplara ayrı ayrı yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkim tüm bilgi ve belgelerin ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde dosyaya ibraz edilmesi gerektiği 2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 04/01/2024

 

#ilangovtr Basın no ILN01978007