20.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

 

T.C.
ÖMERLİ SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/78 Esas
KARAR NO : 2023/91

Davacı , Mehmet Ata İRMAK ile davalılar , Adnan GÜMÜŞ, Ahmet GÜMÜŞ, Cüneyt AKGÜNDÜZ, Günay GÜLFİDAN, Hasan GÜLFİDAN, Hasan GÜMÜŞ, Hilal KARATAŞ, Hülya ŞİMŞEK, Hüseyin GÜMÜŞ, Mehmet BATUK, Mehmet GÜMÜŞ, Murat GÜMÜŞ, Mustafa Günay GÜMÜŞ, Ramazan BATUK, Ramazan GÜMÜŞ, Selma KARAKOYUN, Sıtkiye BATUK, Veysel GÜMÜŞ, Veysi BATUK, Zahide ÖYE arasında mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası nedeniyle;
HÜKÜM; Ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın KABULÜNE,
2- Dava konusu Mardin İli Ömerli İlçesi Cumhuriyet Mahallesi 145 ada 9 parsel,145 ada 3 parsel, Ömerli ilçesi Yeni Mahalle124 ada 66 parsel ve 116 ada 49 parsel sayılı taşınmazlar yönünden aynen taksimi mümkün olmadığından üzerindeki tüm şerh ve yükümlülükler ile birlikte genel açık arttırma yolu ile ORTAKLIĞIN SATIŞ SURETİ İLE GİDERİLMESİNE, satış bedelinin tapudaki ve veraset ilamındaki hisseleri oranında paylaştırılmasına,
3- Peşin alınan 59,30 TL'nin mahsubu ile satış bedeli üzerinden %o11,38 (binde 11,38) nispi harcın taraflardan tapudaki hisseleri oranında alınarak hazineye gelir kaydına,
4-Satışın umuma açık olarak, açık arttırma suretiyle İİK. Hükümlerine uygun olarak yapılmasına,
5-SatıştaÖmerli Yazı İşleri Müdürünün Yetkili Kılınmasına,
6- Davacının yapmış olduğu toplam İlk harç 80,70 TL,Kepgideri3TL, tebligat gideri714 TL, bilirkişi ücreti3.600 TL, basın ilan ücreti 4.484,00 TL, Araç gideri 600 TL olmak üzere toplam-10.756,60- TL yargılama giderinin hisseleri oranında paydaşlara aidiyetine,
7-Davacı kendisini dava takipçisi ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T'ye göre-4.350- TL vekalet ücreti vekaletin veraset ilamındaki payları oranında paydaşlardan tahsili ile davacıya verilmesine,
8-Davacının yatırmış olduğu gider avansından artan kısmının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine,
Dair kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde istinaf yolu açık olmak üzere,davacı vekili dava takipçisi Recep DEMİRTAŞ'ın yüzüne karşı diğer tarafların yokluğunda verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 16/11/2023
Tebliğ yerine geçmek üzere Mehmet Halil ve Şemsi oğlu, 01/12/1970 doğumlu, 57913292930 T.C Kimlik Numaralı Ahmet GÜMÜŞ, Cemil ve Beşire oğlu, 10/02/1971 doğumlu, 57418309478 T.C Kimlik Numaralı Günay GÜLFİDAN, İbrahim ve Hansi oğlu08/02/1961 doğumlu, 54307413186 T.C Kimlik Numaralı Veysi BATUK ve İbrahim ve Zeliha oğlu14/12/1999 doğumlu 54226415896 Ramazan BATUK için ilanen tebliğ olunur.

 

#ilangovtr Basın no ILN02019945