19.04.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/160 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul İli, Silivri İlçesi, Çeltik Mahallesi
MEVKİİ : Mera Mevkii
ADA NO : 188
PARSEL NO : 19
MALİKİN ADI VE SOYADI MEHMET ÇİÇEK

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare tarafından, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için mahkememizin 2024/160 Esas sayılı dosyası üzerinden dava açılmıştır.

a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.

b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.

c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malkamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.

d-)Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C. Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılacaktır.

e-)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.

f-)Yukarıda esas numarası yazılı dosyanın duruşması 26/04/2024 günü saat 10:40'tan itibaren Silivri 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde başlayacaktır.

Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur. 05/04/2024

#ilangovtr Basın no ILN02019019