14.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

 

T.C. UŞAK 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/59 Esas

İ L A N M E T N İ

Davacı TC ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ile davalı TUFAN METİN arasında mahkememizde görülmekte olan kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası nedeniyle,

Bakanlık Makamının 10/08/2023 tarih ve 1334997 sayılı Oluru ile Bakanlığın Altyapı Yatırımları GEnel Müdürlüğünün 2020E01-154316 Proje numarası ile yatırım programında yer alan "Ankara - İzmir Yüksek Standartlı Demiryolu Projesi"'nin "Polatlı - Afyonkarahisar etabında yer alan Köseler, Yaylaköy, Örnekköy ve Derbent Trafo Merkezi" iş kapsamında kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan davalı adına kayıtlı Uşak İli,Ulubey İlçesi, Köseler Köyü, 183 ada 74parsel sayılı taşınmazın 5858,96 m²'lik bölümü hakkında kamulaştırma kararı verilmiş olmakla, davalı adına kayıtlı taşınmazın Kamulaştırma bedelinin tespiti ile taşınmazın tapuya davacı adına tescili için mahkememizin 2024/59 Esas sırasında kayıtlı davanın açıldığı,

a- İlgililerin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,

b- İlgililerin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. Maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,

c- Açılacak davada husumetin TEDAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği,

d- Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.Vakıflar Bankası Uşak Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmazın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve delillerin ilan ve taraflara Tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,

e- İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesi uyarınca İLAN olunur.11/03/2024

#ilangovtr Basın no ILN02001253