25.12.2023 - 00:00 | Son Güncellenme:

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

.

TAŞINMAZ SATILACAKTIR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden:


Aşağıda adı, tahmini keşif bedeli, geçici teminatı, ihale gün ve saati, yazılı taşınmazlar 2886 sayılı kanunun 36 ıncı maddesi uyarınca kapalı teklif usulü artırma ile satışa çıkarılmıştır. Artırma Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda ihale komisyonunca yapılacaktır. Bu taşınmaza ait ihale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
İhale dokümanının görülebileceği ve satın alınabileceği yer: Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü (İhaleler Başmühendisliği) 2.Kat Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170                                             
34408-Kağıthane/İSTANBUL
İhale dokümanı satış bedelleri (vergi dahil): 1.050,00 TRY (Binelli Türk Lirası)
            Bu taşınmazlara, teklif vermek isteyenlerin, Taşınmazlar Başmühendisliğinden; taşınmazların hali hazır durumunu gördüklerine dair yer görme belgesi alması, “Alıcı taşınmaz malı mevcut durumu (elektrik, su, havagazı, doğalgaz ve lojman olarak tahsis, işgal, hasar, hisse, alan (m²) imar, iskan, sit, vefa hakkı, bilumum şerhler v.b. durumlarını) görmüş, beğenmiş ve kabul etmiş sayılır. Bu konuda Karayolları Genel Müdürlüğü aleyhine herhangi bir itiraz ve talep hakkı bulunmayacaktır.
           

İşin Adı Tahmini
Bedeli
Geçici
Teminatı
İhale Gün ve
Saati
Yalova İli Çiftlikköy İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Toplam 367,07 m² Yüzölçümlü 2018 ada 18 Parsel Sayılı Taşınmaz içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait 160,03 m²'lik Hissenin Satışı 4.960.930,00 148.827,90 11.01.2024
Perşembe
Saat: 10:00
İstanbul İli Kadıköy İlçesi, Kozyatağı Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan 101,00 m² Yüzölçümlü 3133 Ada 174/A Parsel sayılı Taşınmazın İçerisinde Bulunan 96,57m² Yüzölçümlü Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne Ait Hissenin Satışı 15.934.050,00 478.021,50 11.01.2024
Perşembe
Saat: 10:30


1. Kapalı Teklif Usulü ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek ve tüzel kişilerin, teklif verecekleri ihale için;
a- Gerçek kişiler için Yerleşim Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)
b- Gerçek kişiler için, Nüfus cüzdanı sureti (Nüfus Müdürlüğünden),
c- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi,
d- Tüzel kişiler için, tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile ticaret sicil gazetesi,
e- Tüzel kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,
f- İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
g- Geçici teminata ait alındı makbuzu veya Banka teminat mektubunu; (Geçici teminat mektubunun şekli ve içeriğinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 27. maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekir.) Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 31.12.2024 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
h- Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)
i- Ortak girişim olması halinde, ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a, b, c, d, e, f, g, h, Md.)'deki esaslara göre temin edecekleri belge ile şartnameye uygun ortak girişim beyannamesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)
j- Yer görme belgesi (idare ve iştirak eden tarafından imzalı)
2. Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Teklif mektubu, bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Bu zarf (İÇ ZARF) geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır (DIŞ ZARF) Dış zarfın üzerine isteklinin adı soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılır ve mühürlenerek ihale tarih ve saatine kadar, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170 34408-Kağıthane/İSTANBUL adresine İhale Komisyon Başkanlığına teslim edilir. Bu saatten sonra verilecek teklif zarfları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.
3. Satış bedeli üzerinden ilgili mevzuatı gereğince ödenecek her türlü vergi (%10 KDV), damga, resim, harç ile ulaşım giderleri alıcıya aittir.
4. İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Adresi                                     : Karayolları 1.Bölge Müdürlüğü
                                        Hamidiye Mah. Kemerburgaz Cad. No:170
                                                             34408-Kağıthane/İSTANBUL
Telefon ve Faks Numarası   : 0 212 312 50 00  -  0 212 312 50 70
Elektronik Posta Adresi      : bol01@kgm.gov.tr
İlan olunur.

#ilangovtr Basın no ILN01956282