21.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

TÜBİTAK GEBZE KAMPÜSÜ ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR

 

TÜBİTAK GEBZE KAMPÜSÜ
ÇAM FISTIĞI KOZALAĞI SATIŞI YAPILACAKTIR

 

1.İdarenin;

a) Adı: TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı
b) Adresi: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ
c) Telefon numarası: 0262 673 42 55
ç) Faks numarası: 0262 673 40 17
d) Elektronik Posta Adresi: gsy.ihale@tubitak.gov.tr
 

2. İhale Konusu İşin;

a) Adı: TÜBİTAK Gebze Kampüsü Fıstık Çam Kozalakları Satışı
b) Niteliği, türü ve miktarı:
20.000 Kilogram çam fıstığı kozalağı satışı.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer: TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze/KOCAELİ

3. İhaleye İlişkin Bilgiler ile İhale ve Son Teklif Verme Tarih ve Saati

a) İhale usulü: Açık Artırma (TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik kapsamında)
b)İhalenin yapılacağı adres: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze / KOCAELİ
c) Tekliflerin sunulacağı yer: Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1 Gebze / KOCAELİ
d) İhale komisyonu toplantı yeri: TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı Toplantı salonu
e) Son teklif verme tarihi (ihale tarihi): 04.03.2024
f) Son teklif verme saati (ihale saati): 14:00
 

4. Bu ihalede TÜBİTAK Taşınır ve Taşınmazlarının İdaresine Dair Yönetmelik’e göre “Açık Artırma” usulü uygulanacaktır.

5. İhale dokümanı “TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı Tedarik Yönetim Birimi, Barış Mah. Dr. Zeki Acar Cad. No:1, 41470 Gebze / KOCAELİ”de bedelsiz olarak görülebilir ve 100 TL (yüzTürklirası) karşılığında  satın alınabilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını alması zorunludur. İsteklinin ihale dokümanını posta yoluyla satın almak istemesi halinde (TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı Ziraat Bankası Gebze/ Kurumsal Şube TR05 0001 0020 8597 5707 6550 01 IBAN) doküman bedelinin yatırıldığını gösteren makbuzu/dekontu İdareye sunması ve bu belge üzerinde ihaleye katılacak isteklinin adı-soyadı/ticaret unvanı ile ihalenin adı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

6. İhaleye katılım için istenen belgeler istekli tarafından kaşe-imzalanmış kapalı zarf içerisinde sunulacaktır. Zarfın üzerine ihalenin adı ve teklif veren istekliye ait bilgiler yazılarak 04.03.2024  Pazartesi günü saat 14:00’a  kadar TÜBİTAK GSY İhale Komisyonuna teslim edilecektir.

7. Geçici teminat tutarları: Bu ihalede, geçerlilik tarihi 04.06.2024  ve 13.014,847 TL’den az olmamak üzere geçici teminat teslim edilecektir. Geçici teminatın nakit olarak teslim edilmesi halinde, TÜBİTAK Gebze Genel Sekreter Yardımcılığı Ziraat Bankası Gebze/ Kurumsal Şube TR05 0001 0020 8597 5707 6550 01 IBAN nolu hesabına yatırılarak dekontun/makbuzun üzerinde ihaleye katılacak isteklinin adı-soyadı/ticaret unvanı ile ihalenin adı bilgilerinin yer alması gerekmektedir.

8. İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri

8.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

8.1.1. İsteklinin gerçek ve tüzel kişi olması halinde, ilk ilan tarihinin bulunduğu yıl içinde alınmış ticaret veya sanayi odasına kayıtlı olduğunu gösteren belgenin,

8.1.2. Tebligat için adres beyanının,

8.1.3. İsteklinin tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin yönetiminin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi ile imza sirkülerinin, isteklinin gerçek kişi olması halinde noter onaylı imza beyannamesinin,

8.1.4. Vekaleten ihaleye katılması halinde, noter onaylı vekaletname ile imza beyannamesinin,

8.1.5. İhale dokümanı satın alındığına dair belge,

8.1.6. İhale dokümanı ekinde verilen standart forma uygun Teklif mektubunun,

8.1.7. Geçici Teminat Mektubu veya Geçici teminatın yatırıldığını gösteren makbuz veya dekontun,

8.1.8. İş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesinin,

verilmesi zorunludur.

9. İhaleye konsorsiyum olarak teklif verilemez.

10. İşin Tahmin Edilen Bedeli                            : 130.148,47 TL


 #ilangovtr Basın no ILN01986682