17.03.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

VETERİNERLİK İŞLERİ MUHTELİF SARF MALZEME

 

VETERİNERLİK İŞLERİ MUHTELİF SARF MALZEME

SULTANGAZİ BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

VETERİNERLİK İŞLERİ MUHTELİF SARF MALZEME mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN: 2024/362017

1-İdarenin

a) Adı : SULTANGAZİ BELEDİYESİ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE SIFIR ATIK MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : Uğur Mumcu Mahallesi Atatürk Bulvarı No:54 34265 SULTANGAZİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 4442331 - 2124593673

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : VETERİNERLİK İŞLERİ MUHTELİF SARF MALZEME

b) Niteliği, türü ve miktarı :

100 ADET YAPIŞKAN STERİL DELİKLİ AMELİYAT ÖRTÜSÜ, 20 KUTU MUAYENE ELDİVENİ SMALL PUDRASIZ NİTRİL, 5 AD. ÜFELEME BORUSU, 100 AD. İPEK FLASTER İLE TOPLAMDA 82 KALEM MALZEME ALIMI

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Habipler Mh. 2689. Sk., Sultangazi Belediyesi Veteriner İşleri Şefliği Sultangazi/İstanbul

ç) Süresi/teslim tarihi: SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİ OLUP, ÜRÜNLERİN 15 TAKVİM GÜNÜ İÇİNDE TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

d) İşe başlama tarihi : SÖZLEŞME İMZALANDIĞI TARİH İŞE BAŞLAMA TARİHİDİR

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.03.2024 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : UĞUR MUMCU MAH. ATATÜRK BULVARI NO:54 SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET BİNASI K:1 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SULTANGAZİ/İSTANBUL

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

EN AVANTAJLI 1. VE 2. İSTEKLİLERDEN NUMUNE TALEP EDİLECEKTİR.

DETAYLARI TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLMİŞTİR.

 

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.

14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN02003509