16.02.2024 - 00:00 | Son Güncellenme:

YENİDOĞAN BEBEK HEDİYE SETİ

  

YENİDOĞAN BEBEK HEDİYE SETİ

SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Yenidoğan Bebek Hediye Seti mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN :  2024/171999

1-İdarenin

a) Adı : SULTANBEYLİ BELEDİYESİ SOSYAL DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi : ABDURRAHMANGAZİ MAHALLESİ KARİZMA SOKAK 2 SULTANBEYLİ/İSTANBUL

c) Telefon ve faks numarası : 2165641300 - 2164986149

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : Yenidoğan Bebek Hediye Seti

b) Niteliği, türü ve miktarı :

3500 adet bebek seti satın alınacaktır. (Kısa Kollu Body, Pantolon, Üst Zıbın, Altı Zıbın, Şapka, Önlük, Penye Battaniye, Eldiven, Çorap, Mendil, Çanta, Bebek Şampuanı ve Sabunu, Islak Mendil, Pudra, Banyo Kesesi, Bebek Bezi, Banyo Havlusu, Çıngıraklı Sulu Dişlik)

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sipariş Edilen Ürünler Palette olacak şekilde İdare Deposuna (İlçe Sınırları İçerisinde idarenin belirlediği adrese) Teslim Edilecektir.

ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşme tarihine müteakip 3 gün içerisinde idarenin vereceği teslimat programına göre ; Günlük, haftalık, 15 günlük, 1 aylık teslimat programlarına göre pey der pey teslimatlar yapılarak, 15.04.2024 tarihine kadar tüm mallar teslim edilmiş olacaktır. (Siparişler idare tarafından en geç bir gün önce istekli firmaya bildirecektir.) İdare isterse ürünlerin tümünü tek seferde de isteyebilir.

d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarih işe başlama tarihi olarak kabul edilecek 

3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.03.2024 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sultanbeyli Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü Abdurrahmangazi Mahallesi Bosna Bulvarı No:5 Kat:3 Sultanbeyli/İSTANBUL 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:

İstekliler teklif ettikleri Bebek Şampuanı, Bebek Sabunu, Islak Mendil, Bebek Likit Pudra, Bebek Bezi, Diş Kaşıyıcı ürünlerinin markasını belirtmek zorunda ve marka listesini yeterlilik bilgileri tablosuna eklemek zorundadır. Marka belirtilmeyen teklifler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9.İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12.Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15.Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın no ILN01984693