Geri Dön

N'ay?r n'olamaz g?nleri

?. Beg?m SOYDEM?R

N'ay?r n'olamaz g?nleri
N'ay�r n'olamaz g�nleri
�. Beg�m SOYDEM�RMesut Kara'n�n yazd��� "Ye�il�am'da Unutulmayan Y�zler" hala hepimizi etkilemeyi ba�aran T�rk filmlerinin �nl� sanat��lar�n�n bir resmi ge�idi...

"Bir d�nemin, �zellikle 50'li, 60'l� y�llar�n T�rk sinemas�na damgas�n� vurmu� unutulmaz oyuncular�n d�nyas�na gireceksiniz birazdan. Gong sesini duydu�unuzda ���klar s�necek, b�t�n zamanlar�n en dev kadrolu siyah - beyaz belgeselini izlemeye ba�layacaks�n�z. Unutulmayan y�zler..."
Yukar�daki sat�rlar Mesut Kara'n�n yazd��� "Ye�il�am'da Unutulmayan Y�zler" (Parantez Yay�nlar�) adl� kitab�n giri� b�l�m�nden al�nma. Kitap ger�ekten de bir d�nemin en �nemli tan�klar�n�n a�z�ndan sineman�n b�y�l� d�nyas�nda �ok zevkli bir yolculu�a ��kar�yor okuru. Yazar daha �nce de "Artizler Kahvesi" adl� bir kitap yazm�� ve orada da Ye�il�am'�n �nl� y�zlerini sayfalar�na konuk etmi�ti. Aradan ge�en iki - �� y�ll�k zaman i�inde �al��malar�na ara vermeyen Kara, bu kitab�nda da beyazperdenin 26 ismiyle o g�nleri konu�maya devam ediyor.
Sezer Sezin, Muzaffer Tema, Fikret Hakan, Ekrem Bora, Pervin Par, Orhan G�n�iray, �olpan �lhan, G�ksel Arsoy, Sevda Ferda�, Nil�fer Aydan, �zzet G�nay, Tijen Par, Tanju G�rsu, Mine Soley, Ediz Hun, S�leyman Turan, Yusuf Sezgin, Devlet Devrim, Selma G�neri, C�neyt Ark�n, Altan G�nbay, Kartal Tibet, Y�lmaz K�ksal, Murat Soydan, Engin �a�lar ve Ayta� Arman sinemaya nas�l ba�lad�klar�n�, ilgin� an�lar�n� ve �imdi neler yapt�klar�n� anlat�rken biz de �ocuklu�umuzun siyah - beyaz g�nlerine d�n�yor ve onlar�n oynad��� filmleri ��yle bir hat�rlamaya �al���yoruz. Kitab�n yazar� Mesut Kara kendisini de derinden etkileyen T�rk sinemas�n�n o y�llardaki maceras�n� bak�n nas�l anlat�yor:
"Hen�z televizyonun evleri girmedi�i, yazl�k ve k��l�k sinemalar�n oldu�u y�llard�. Radyo tiyatrolar�ndan, Kemalettin Tu�cu ve Kerime Nadir romanlar�na, oradan Ye�il�am filmlerinin b�y�l� d�nyalar�na gidip geliyorduk. O d�nyalar�n yak�c� h�zn� bizi de kavuruyordu. Ye�il�am'�n unutulmaz filmleri, o filmlerin unutulmaz oyuncular� hepimizi b�y�l� d�nyalar�na alm��lard�. �nan�l� sinemac�lar�n her biri do�al yetenek olan oyuncular�n olanaks�zl�klar i�inde ortaya ��kard�klar� filmler halk taraf�ndan be�eniyle izleniyordu. Melodramlarda a�layan izleyici macera filmlerinde 'esas o�lan'�n k�t� adam� d�vd��� sahneleri, filmin kahraman�n� alk��l�yordu. �zleyici Kral Ayhan I��k'�, �irkin Kral Y�lmaz G�ney'i, Malko�o�lu C�neyt Ark�n'�, Karao�lan Kartal Tibet'i alk��larken k�t� adamlar yuhalan�r, �sl�klan�rd�."
Bug�n pek �ok televizyon kanal�nda yay�nlanan eski T�rk filmlerine olan �zlemimiz de o al��kanl���n bir devam� olsa gerek. Fakir k�z Filiz Ak�n'la birlikte �z�lmek, zengin ama hisli delikanl� G�ksel Arsoy'u anlamak, ya�ad��� binbir melanete ra�men k�t�l�kten vazge�meyen Erol Ta�'a lanetler ya�d�rmak, k�t� kaynana Aliye Rona'n�n elden ayaktan d���nceki �aresizli�inden mutluluk duymak, Suzan Avc�'n�n ba�tan ��kar�c� hallerine j�n�n kulak t�kamas� i�in yalvarmak, Belgin Doruk'la Paris'te bir fincan kahve i�mek ya da yak���kl� Ayhan I��k'la bir soyguna ��kmak sizi de hala heyecanland�rm�yor mu?
Kitap �nl�lerin hayatlar�ndan �ylesine ilgin� ipu�lar� veriyor ki, hayat�n bir rastlant�lar silsilesi oldu�unu anl�yor, film y�ld�zlar�n�n film gibi hayatlar�yla �a�k�nl��a d���yorsunuz. ��te �nl�lerin a��zlar�ndan hayatlar�yla ilgili en ilgin� ve en ger�ek �yk�ler...

* Selma G�neri, Kandilli K�z Lisesi'nde yat�l� okudu�u y�llarda bir akrabas� Perde dergisinin a�t��� yar��maya kat�lacakt�r. Moral vermesi i�in G�neri'yi de yan�nda g�t�rmek ister. G�neri, annesi ve akraba k�z� birlikte giderler yar��ma yerine. Selma'n�n babas� L�tfi G�neri bir d�nemin �nl� ses sanat��lar�ndand�r. Perde dergisinin sahibi L�tfi G�kmen orada Selma'n�n annesini tan�r. Konu�urlarken 13 ya��ndaki Selma'n�n da yar��maya girmesini ister. �rg�l� sa�lar�, �oset �oraplar�yla �ylesine sahneye ��kan Selma, yar��man�n birincisi olur. Sinemaya ilk ad�m b�ylece at�lm��t�r.
* Ayta� Arman'�n ger�ek ad� Veys El �nce'dir. Arkada�lar� resmini bir yar��maya g�nderirler. Matemati�i ve matematik hocas�n� �ok sevmektedir. Arman matematik hocas�n�n soyad�d�r. Arkada�lar� buna uygun olsun diye isim hanesine de Ayta� yaz�verirler. Ayta� Arman b�yle do�ar.
* Y�lmaz K�ksal 1950'de ilkokulu bitirerek Adana'dan �stanbul'a gelir. Tophane Sanat Okulu'nda okumaya ba�lar. Ancak b�t�n hayali denizci olmakt�r. Astsubay okulunun s�navlar�na girer ve kazan�r ancak boyu 1 santimetre k�sa oldu�u i�in okula al�nmaz.
* Kartal Tibet, Ankara Devlet Konservatuvar� Tiyatro B�l�m� mezunudur. Onun okula girdi�i y�l M��fik Kenter mezun olmu�tur. S�n�f arkada�� olan Bozkurt Kuru� �u anda Devlet Tiyatrolar� Genel M�d�rl��� g�revini y�r�tmektedir.
* As�l ad� Fahrettin C�reklibatur olan C�neyt Ark�n'�n ad� C�neyt G�k�er'den ve Ark�n Yay�nlar�'n�n sahibi Ramazan Ark�n'dan gelir.
* Yusuf Sezgin ve Selma G�neri sinemada tan���p evlenirler. Bu evlilikten olan o�ullar� Umut, �u s�ralar mankenlik yap�yor ve dizi filmlerde oynuyor.
* S�leyman Turan, Kad�k�yl� olmakla �v�n�r. Haydarpa�a Lisesi'nde �zzet G�nay'la s�n�f arkada��d�r. Okuldaki bir ba�ka �nl� ise G�ksel Arsoy'dur.
* Ediz Hun'un Ses dergisinin yar��mas�nda birinci se�ildi�i 1963 y�l�n�n kad�n birincisi Ajda Pekkan'd�r.
* Mine Soley'in isim �yk�s� de ilgin�tir. Evden ka�arak sinemaya at�lan Emine ad�n� Mine yapar. Y�netmen �etin Karamanbey onu "Benim Frans�z k�z�m," diye sevmektedir ve soyad�n� Frans�zca g�ne� demek olan "soleil"in T�rk�e okunu�u olarak belirler.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber