Özgürlüğün sınırlandırılması ve Balyoz

Balyoz Eylem Planı soruşturması kapsamında tutuklanan 19 kuşkulu, yargıç kararıyla 1 Nisan günü tahliye edildikten sonra, savcıların itirazı üzerine 4 Nisan günü 12. Ağır Ceza Mahkeme Heyeti kararıyla yeniden tutuklandılar. Kamuoyunun dikkatinin yoğunlaştığı böylesine önemli bir davada, birbiriyle çelişen iki karar verilmesi yargının güvenilirliği açısından olumsuz bir gelişme oldu.
Oysa, güvenilirlik, yargının görevini gereği gibi yerine getirebilmesinin vazgeçilmez bir koşulu. Yargının güvenilirliği, insanların, kararın içeriğiyle aynı görüşte olmasalar bile, bağımsız, tarafsız bir yargı tarafından dürüst bir biçimde yargılandıklarına inanması anlamını taşıyor. Kamuoyunun güvenini kazanmak, yargıcın kamuoyundaki popüler eğilimlere göre karar vermesi demek değil. Tersine, kamuoyundaki eğilimlerden etkilenmeden, sadece yasalara ve vicdanına göre karar verebilmesi demek.
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin, savcıların itirazını kabul ederek verdiği yakalama kararı, gerçekte tutuklamanın devamı. Kararın gerekçesini okuyunca, Türkiye’de, yargının tutuklamalara ilişkin yaklaşımının neden AİHM’de çok sayıda ihlale ve tazminata yol açtığını anlıyoruz.
Kararda, kesinleşen ilk tutuklama kararlarından sonra, kuşkulular lehine yeni olgular ve değişiklik bulunmadığı belirtiliyor ve bu nedenle tahliye kararının doğru olmadığı sonucuna varılıyor. Bu yaklaşım yargılamanın esas olarak tutuklu yapılması gerektiği görüşünden kaynaklanıyor. Oysa, AİHM kararlarına göre, esas olan, kuşkulunun tutuksuz yargılanması. Yargıcın yapması gereken, tutukluluğun sona erdirilmesi için yeni olguların ortaya çıkıp çıkmadığını araştırmak değil. Tutukluluğun sürdürülmesi için yeterli neden var mı, bunu incelemek. Tutuklama nedeni olan “suç işlendiğine ilişkin makul kuşku”, tutuklamanın sürmesi için yeterli değil. Bunun yanında, kaçma tehlikesi, kanıtları karartma ya da tanıklara baskı yapma tehlikesi, yeniden suç işleme olasılığı gibi nedenler bulunması ve bu nedenlerin somut verilere dayanması gerekiyor. 12 Ağır Ceza Mahkemesi’nin mantığını kabul edersek, tutukluluk durumunun lehte yeni bir olgu çıkmadığı sürece devam etmesi gibi bir sonuç çıkıyor. Böyle bir sonuç ne AİHM içtihadıyla ne de Ceza Mahkemesi Kanunu ile bağdaşıyor.
Ayrıca, tutukluluğun sona erdirilmesi için yeni bir olgu aranması, ispat yükünün davacıya kaydırılması sonucunu doğuracak. İljikov/Bulgaristan (2001) kararında AİHM, tutuklunun tahliye nedenlerini kanıtlamak zorunda bırakılmasının Sözleşme’nin 5. maddesinin ihlal ettiğine karar verdi.
12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçesinde, tutukluluk süresinin makul bir süreyi aşmadığına değiniliyor. Oysa, tutuklulukta “makul süre” ancak tutukluluğu haklı gösteren nedenler mevcut olduktan sonra dikkate alınacak bir unsur. Bu nedenler gerçekleşmemişse, en kısa bir süre bile “makul” sayılmayabilir. Sözleşme’nin 5/3 maddesinin ihlaline yol açar.
Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın sağlık durumu ise ayrı bir konu. Yattığı hastane odasından alınması sağlığı açısından bir tehlike oluşturacaksa, Sözleşme’nin insanlık dışı muameleyi yasaklayan 3. maddesinin ihlaline yol açar.
Bu gibi durumlarda, AİHM’ye başvurarak, hem 3. maddenin ihlalini ileri sürmek hem de içtüzüğün 39. maddesi gereğince, “geçici önlem”, yani yürütmenin durdurulmasını istemek olanağı var. AİHM, geçici önlem istemini derhal karara bağlar. İstemi yerinde görürse, hükümete, başvurucuyu hastaneden almaması için bildirimde bulunur. Hükümet bu karara uymak zorunda.
AİHM’nin 2009 yılında kabul ettiği Paladi/Moldova kararı, bu gibi durumlarda “geçici önlem” uygulamasının iyi bir örneği.
Suçun niteliği ne olursa olsun, özgürlükleri sınırlarken yargıcın çok özenli davranması, zorunlu olmadıkça tutuklama kararı almaması, teminatla salıverme, yurtdışına çıkma yasağı gibi başka önlemler üzerinde durması, insana ve bireyin özgürlüğüne verilen önemin göstergesi.