CHP'nin cumhuriyeti koruma refleksi

Atatürk'ün, "en büyük eserim" dediği ve "gençliğe" emanet ettiği "cumhuriyet" içeriden ve dışarıdan çok ciddi baskılar altında.Cumhuriyetin temel nitelikleriyle başından beri uyuşmayan akımlar bu baskıların yaşam alanlarını oluşturuyor.Cumhuriyet karşıtı akımların demokratik mekanizmalardan yararlanarak, bu alanları genişletip güçlendirdikleri de bir gerçek.Cumhuriyeti "demokrasi" karşıtı gibi göstermeye çalışmaları da bundan.Oysa laik cumhuriyetle demokrasi arasında bir zıtlık, bir bağdaşmazlık yok. Aksine, laik cumhuriyet demokrasinin güvencesi.Türkiye Cumhuriyeti'nin üzerinde yükseldiği, temel felsefesini oluşturan laik niteliği ve üniter yapısı; dine dayalı devlet yapısı ve toplum yaşamı kurmak isteyenlerle bağımsız Kürt devleti kurmak isteyenlerin temel hedeflerini oluşturuyor.Devletin ve toplumun din esasına oturtulması da, üniter yapısının bozularak bölünmesi de, "Türkiye Cumhuriyeti"nin varlığıyla bağdaşmaz. Cumhuriyetin 83. yılını bugün kutluyoruz. Bu koşullarda CHP'nin cumhuriyeti koruma refleksi göstermesinde yadırganacak bir yön yoktur. CHP'nin laiklik ve üniter yapı karşıtı gelişmelere tavır alması solculukla çelişme ve giderek bir çatışma hali değildir. Ulusal çıkar gözetmek de solculuğa aykırılık oluşturmaz.CHP'nin böyle bir duruş sergilemesinin yadırganması, özellikle de kendini "sol" diye tanımlayan kişi ve kuruluşlardan gelen eleştiri oklarına hedef olması yanlış yerde durduğu anlamına gelmez.CHP'nin duruşu sol değilse; laiklik karşıtı, din devleti ve toplumu özlemi içindeki akımların ve ayrılıkçı terör hareketinin arkasında doğrudan veya dolaylı durmak solculuk hiç değildir.CHP'nin cumhuriyetin temel niteliklerine, ulusal değerlere, ulusal çıkarlara sahip çıkması; ezilen halk kesimlerine sahiplenmesine, eğitim ve sağlıkta fırsat eşitliğini savunmasına, varoşların sorunlarına çözüm üretmesine, bireysel, kültürel özgürlükleri, insan haklarını, eşitliği, sosyal adaleti, hukukun üstünlüğünü gözetip geliştirmesine, AB'ye tam üyelik yolunda çaba göstermesine engel değildir. CHP'nin refleksi Son dönemde solda kompleksli iki tür davranış dikkat çekiyor:Kişisel sorunlarını çözüp maddi ve sosyal statü açısından iyi bir konum yakalayanların, bunları tehlikeye atmamak için soldan vazgeçmeleri veya içlerine gömülü sol karşıtlığını dışa vurmalarından duydukları mahcubiyeti CHP'ye saldırarak kapatmaya çalışanların söylem ve davranışları...İster laikliğe, ister üniter yapıya, ister askere olsun her hal ve şartta devlete karşı olmayı solculuk sanan, "entelektüel sayılabilme" kompleksiyle hareket edenlerin söylem ve davranışları...Birinci gruptakiler çıkar, ikinci gruptakiler ise ütopya dünyasında yaşıyorlar. fbila@milliyet.com.tr Sol kompleks