Geri Dön
Eş Anlamlı KelimelerEş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü: A'dan Z'ye Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü: A'dan Z'ye Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Türkçe dil bilgisi derslerinden özelikle ilköğretim öğrencilerinin karşısına en çok çıkan konulardan birisi de eş anlamlı kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları ayrı ancak anlamları aynı olan sözcüklerdir. Söz konusu kelimler Türkçe’de birbirinin yerine kullanılabilir. Günlük konuşma dilinde herkesin sıklıkla karşılaştığı eş anlamlı kelimelerin dilimizde önemi büyüktür. Bu tür kelimelerin listesi oldukça uzundur. Cümle içerisinde birbirlerinin yerine kullanıldıklarında anlam değiştirmezler. Türkçe eş anlamlı kelimeler listesi için “Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü” içeriğimize göz atabilirsiniz.

Eş Anlamlı Kelimeler Sözlüğü: A'dan Z'ye Türkçe Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olan ancak aynı anlamı taşıyan sözcüklerdir. 1. 2. 3. 4. sınıf öğrencilerinin sıklıkla karşılaştığı konulardan birisidir. Aynı anlamı taşıdıkları için bu kelimeler birbirlerinin yerine kullanılabilirler. Cümle anlamında değişiklik olmaz. Konuşma dilinde de kullanılan eş anlamlı kelimelerin listesi oldukça uzundur.

A ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Alfabe - abece

Abide - anıt

Acayip - garip

Acıma - merhamet

Açıkgöz - kurnaz

Ad - isim

Adale - kas

Adet - tane

Adıl - zamir

Adi - bayağı

Aferin - bravo

Affetmek - bağışlamak

Ahenk - uyum

Akıl - us

Aksi - ters

Al –kırmızı

Alaka –ilgi

Alaz - alev

Alelade - sıradan

Allah - Tanrı

Ama - fakat

Ama - kör

Amaç - erek

Amade - hazır

Amale - işçi

Amel - iş

Ana - anne

Anı - hatıra

Anıt - abide

Aniden - birden

Aniden - ansızın

Anlam - mana

Anlatım - ifade

Ant - yemin

Apse - iltihap

Araç - vasıta

Arıza - bozukluk

Armağan - hediye

Arka - geri

Art - arka

Arzu - istek

Asır - yüzyıl

Asil - soylu

Aş - yemek

Aşırmak - çalmak

Ata - cet

Atak - girişken

Atamak - tayin etmek

Atölye - işlik

Avare - serseri(aylak)

Ayakyolu - hela(WC)

Aylak - serseri

Ayraç - parantez

Ayrıcalık - imtiyaz

Aza - üye

Acemi - toy

Adalet - hak

Aka - büyük

Aleni - açık

Ara - fasıla

Ayakkabı - pabuç

B ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Bağışlamak –affetmek

Bağnaz - yobaz

Bakış - nazar

Barış - sulh

Basımevi - matbaa

Basit - yalın

Başkaldırı - isyan

Başkan - reis

Başkent - başşehir

Başvuru - müracaat

Batı - garp

Bayağı - adi

Bayındır - mamur

Bayındırlık - imar

Baytar - veteriner

Bazen - kimi

Bedava - parasız

Beden - gövde

Beğeni - zevk

Belde - şehir

Belge - vesika

Bellek - hafıza

Bencil - egoist

Benlik - kişilik

Beraber - birlikte

Bereket - bolluk

Berrak - duru

Besin - gıda

Beyanat - demeç

Beyaz - ak

Beygir - at

Beyhude - boşuna

Biçare - zavallı

Biçim - şekil

Bilakis - tersine

Bilgin - alim

Bilgisiz - cahil

Bilhassa - özellikle

Bilim - ilim

Bilgisiz - cahil

Bilinç - şuur

Bina - yapı

Birden - ani

Birdenbire - aniden

Birey - fert

Biricik - tek

Bitki - nebat

Boylam - meridyen

Bozkır - step

Bucak - nahiye

Buğu - buhar

Buhran - bunalım

Buyruk - emir

Büro - ofis (yazıhane)

Bacı - kız kardeş

Baş - kafa

C ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Cahil - bilgisiz

Caka - gösteriş

Camekan - vitrin

Canlı - diri

Cazibe - çekim

Cehalet - bilgisizlik

Celse - oturum

Cenk - savaş 

Cenup - güney

Cerahat - irin

Cerrah - operatör

Cesur - yürekli

Cet - ata

Cevap - yanıt

Ceviz - koz

Cılız - sıska

Ciddi - ağırbaşlı

Cihaz - aygıt

Cihet - yön

Cilt - ten

Cimri - pinti

Cimri - hasis

Cin - tür

Civar - yöre

Cömert - eli açık

Cümle - tümce

Cılız - sıska

Ciddi - ağırbaşlı

Cihaz - aygıt

Cihet - yön

Cilt - ten

Cimri - pinti

Cimri - hasis

Cins - tür

Civar - yöre

Cömert - eli açık

Cümle - tümce

Ç ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Çabuk - acele

Çağ - devir

Çağdaş - modern - uygar

Çağrı - davet

Çayır - davet

Çehre - yüz

Çeşit - tür

Çeviri - tercüme

Çığlık - feryat

Çılgın - deli

Çizelge - cetvel

Çoğunluk - ekseriyet

Çok - fazla

Çamur - balçık

Çare - deva

D ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Dahil - iç

Daimi - sürekli

Darbe - vuruş

Dargın - küs

Darılmak - küsmek

Davet - çağrı

Defa - kez

Değer - kıymet

Değerli - kıymetli

Değnek - sopa

Deli - çılgın

Delil - kanıt

Deneme - tecrübe

Denetim - kontrol

Deney - tecrübe

Deprem - zerzele

Dergi - mecmua

Derhal - hemen

Deri - ten

Derslik - sınıf

Devamlı - sürekli

Devinim - hareket

Devir - çağ

Devir - tur

Devre - dönem

Dışalım - ithalat

Dışsatım - ihracat

Diğer - başka

Dil - lisan

Dilbilgisi - gramer

Diri - canlı

Dize - mısra

Doğa - tabiat

Doğal - tabii

Doğu - şark

Doktor - hekim

Donuk - mat

Doruk - zirve

Dönemeç - viraj

Döşek - yatak

Duru - berrak

Durum - vaziyet

Duygu - his

Düş - rüya

Düşünce - fikir

Düzen - seviye

Düzmece - sahte

Düzyazı - nesir

Dilek - istek

Dizi - sıra

Dost - arkadaş

E ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ebat - boyut

Ebedi - sonsuz

Ebeveyn Ana - baba

Edat - ilgeç

Efe - zeybek

Egoist - bencil

Ehemmiyet - önem

Ek İlave

Eklem - mafsal

Ekonomi - iktisat

Elbise - giysi

Emir - buyruk

Emniyet - güvenlik

Ender - nadir

Endişe - kaygı

Endüstri - sanayi

Enkaz - yıkıntı

Enlem - paralel

Entari - giysi

Enteresan - ilginç

Erek - amaç

Esas - temel

Eser - yapıt

Esir - tutsak

Etki - tesir

Etraf - çevre

Evvel - önce

Eylem - fiil

Eylemsi - fiilimsi

Ev - konut

Edebiyat - yazın

Eda - verme

F ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Faaliyet - etkinlik

Fakat - ama - lakin

Fakir - yoksul - fukara

Faktör - unsur

Fare - sıçan

Fark - ayrım

Fasıla - ara

Fayda - yarar

Fazla - çok

Fena - kötü

Fert - birey

Feza - uzay

Fiil - eylem

Fikir - düşünce

File - ağ

Füze - roket

Felç - nüzul

Fer - ışık

Faiz - nema

G ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Garip - acayip

Garp - batı

Gaye - amaç

Gayret - çaba

Gebe - hamile

Gelecek - istikbal - ati

Gelenek - anane

Gene - yine

Genel - umumi

Geri - art

Gıda - besin

Giysi - elbise

Giz - sır

Gizli - saklı

Görev - vazife

Gövde - beden

Gramer - dilbilgisi

Güç - kuvvet - zor

Güçlü - kuvvetli

Güldürü - komedi

Gülünç - komik

Güney - cenup

Güven - itimat

Güz - sonbahar

Gözlem - rasat

Gökyüzü - sema

Gezmek - dolaşmak

H ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Hal - durum

Halbuki - oysa

Ham - olmamış

Hane - ev

Hareket - devinim

Hariç - dış

Harp - savaş

Hasis - cimri - pinti

Hasret - özlem

Hassas - duygulu

Hatıra - anı

Hayal - düş

Hayat - yaşam

Haysiyet - onur

Hediye - armağan

Hekim - doktor

Hela - tuvalet - wc

Hemen - derhal

Hiddet - öfke

Hikaye - öykü

Hisse - pay

Hudut - sınır

Hususi - özel

Hür - özgür

Hısım - akraba

Hasım - düşman

Hareket - devinim

Hadise - olay

I ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ilıca - kaplıca

Irak - uzak

Irgat - rençber

Irk - soy

Ira - karakter

Irmak - nehir

İ ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

İcat - buluş

İç - dahil

İçten - samimi

İdare - yönetim

İhracat - dışsatım

İhtiyar - yaşlı

İhtiyaç - gereksinim

İkaz - uyarı

İktisat - ekonomi

İlave - ek

İlgeç - edat

İlgi - alaka

İlginç - enteresan

İlim - bilim

İmar - bayındır

İmkan - olanak

İsim - ad

İskemle - sandalye

İthalat - dışalım

İtibar - saygınlık

İtimat - güven

İtina - özen

İzah - açıklama

İdadi - lise

İlan - duyuru

İlişki - münasebet - temas

İmtihan - sınav

J ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Jeoloji - yer bilimi 

K ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Kabiliyet - yetenek

Kabus - karabasan

Kafa - baş

Kafi - yeter

Kafiye - uyak

Kalite - nitelik

Kalp - yürek

Kamu - halk

Kanıt - delil

Kapital - anamal - sermaye

Kanun - yasa

Kara - siyah

Karşın - rağmen

Karşıt - zıt

Kas - adale

Katı - sert

Kati - kesin

Kayıp - yitik

Keder - acı

Kelime –sözcük

Kenar - kıyı

Kent - şehir

Kere - defa - kez

Kesin - kati

Kırmızı - al

Kıyı - sahil

Kir - pislik

Kirli - pis

Kişi - şahıs

Kocaman - iri

Komedi - güldürü

Komik - gülünç

Kontrol - denetim

Konuk - misafir

Konut - ev

Koşul - şart

Kural - kaide

Kuruluş - müessese - kurum

Kuşku - şüphe

Kutsal - mukaddes

Kuvvet - güç

Kuzey - şimal

Küme - grup

Küs - dargın

Kılavuz - rehber

Kolay - basit

L ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Laf - söz

Lahza - an

Lider - önder

Lisan - dil

Lüzumlu - gerekli

Lüzumsuz - gereksiz

Lal - dilsiz

Lama - deve

Lafazan - geveze

M ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Mabet - tapınak

Macera - serüven

Mafsal - eklem

Mağlup - yenik

Mahalli - yerel

Mahcup - utangaç

Mahluk - yaratık

Mahpushane - hapishane

Mahsul - ürün

Mana - anlam

Manzara - görünüm

Matbaa - basımevi

Matem - yas

Mebus - milletvekili

Mecbur - zorunlu

Mecmua - dergi

Medeni - uygar

Medeniyet - uygarlık

Mektep - okul

Melodi - ezgi

Menfaat - çıkar

Menfi - olumsuz

Menkul - taşınır

Meridyen - boylam

Mesafe - ara

Mesela - örneğin

Mesele - sorun

Mesken - konuk

Meslek - iş

Mesul - sorumlu

Mesut - mutlu

Meşhur - ünlü

Meşrubat - içecek

Mevcut - var

Meydan - alan

Millet - ulus

Milletvekili - mebus

Milli - ulusal

Misafir - konuk

Misal - örnek

Misli - katı

Muavin - yardımcı

Muharebe - savaş

Muhtelif - çeşitli

Muştu - müjde

Müessese - kurum - kuruluş

Mühim - önemli

Mükafat - ödül

Müsabaka - yarışma

Müsait - uygun

Müspet - olumlu

Müstahsil - üretici

Müstakil - bağımsız

Müşteri - alıcı

Merkep - eşek

Mani - engel

Mübarek - kutsal

Muallim - öğretmen

Mektup - name

Merasim - tören

N ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Nadir - ender

Nakil - atama - taşıma

Nasihat - öğüt

Nebat - bitki

Neden - sebep

Nefes - soluk

Nehir - ırmak

Nem - rutubet

Nesil - kuşak

Nesir - düzyazı

Neşe - sevinç

Netice - sonuç

Nispet - oran

Nitelik - kalite

Noksan - eksik

Numune - örnek

Nutuk - söylev

Nakit - para - akça

Nakliyeci - taşımacı

Namzet - aday

O ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

 Okul - mektep

Olanak - imkan

Olası - mümkün

Olay - vaka

Olumlu - müspet

Olumsuz - menfi

Onarım - tamir

Onay - tasdik

Onur - şeref

Oran - nispet

Otlak - mera

Oy - rey

Ozan - şair

Ö ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Öbek - grup

Öbür - diğer

Ödenti - aidat

Ödlek - korkak

Ödül - mükafat

Ödün - taviz

Öfke - hiddet

Öğe - unsur

Öğrenci - talebe

Öğrenim - tahsil

Öğüt - nasihat

Ömür - hayat - yaşam

Önce - evvel

Önder - lider

Önemli - mühim

Öneri - teklif

Önlem - tedbir

Örgüt - teşkilat

Örneğin - mesele

Örnek - misal

Öteki - diğeri

Ötürü - dolayı

Öykü - hikaye

Özel - hususi

Özen - itina

Özgün - orijinal

Özgür - hür

Özlem - hasret 

P ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Pabuç - ayakkabı

Pasif - edilgen

Pinti - cimri

Pis - kirli

Politika - siyaset

Rağmen - karşın

Rastlantı - tesadüf

Rey - oy

Rutubet - nem

Rüya - düş

Rüzgar - yel

Problem - sorun

Rüştiye - ortaokul

S ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Sade - yalın

Sağlık - sıhhat

Saha - alan

Sahil - kıyı - yalı

Saldırı - hücum

Samimi - içten

Sanayi - endüstri

Sandalye - iskemle

Savaş - harp

Saz - çalgı

Sebep - neden

Sene - yıl

Sermaye - kapital

Serüven - macera

Sıçan - fare

Sıhhat - sağlık

Sır - giz

Sima - yüz

Siyah - kara

Siyaset - politika

Son - nihayet

Sonuç - netice

Sorun mesele

Soylu - asil

Sömestri - yarıyıl

Söylev - nutuk

Sözcük - kelime

Sulh - barış

Suni - yapay

Surat - yüz

Sürat - hız

Sürekli - devamlı

Sevinç - mutluluk

Sınıf - derslik

Sonbahar - güz

Sorumluluk - mesuliyet

Sözlük - lügat

Sınav - imtihan

Ş ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Şafak - tan

Şahıs - kişi

Şahit - tanık

Şair - ozan

Şans - talih

Şark - doğu

Şart - koşul

Şayet - eğer

Şef - lider - önder

Şehir - kent

Şekil - biçim

Şen - neşeli

Şeref - onur

Şöhret - ün

Şuur - bilinç

Şüphe - kuşku

Şaka - latife

T ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Tabiat - doğa

Tabii - doğal

Tabip - hekim - doktor

Talebe - öğrenci

Talih - şans

Tamir - onarım

Tane - adet

Tanık - şahit

Tanım - tarif

Tapınak - mabet

Taraf - yan

Tarım - ziraat

Tarif - tanım

Tasdik - onay

Tebrik - kutlama

Tecrübe - deney

Tedbir - önlem

Teklif - öneri

Tekrar - yine

Temel - esas

Tercüme - çeviri

Tertip - düzen

Tesadüf - rastlantı

Tesir - etki

Toplum - cemiyet

Tören –merasim

Tuhaf - garip

Tutsak - esir

Tuvalet - hela - wc

Tüm - bütün

Tümör - ur

Tümce - cümle

Tren - şimendifer - katar

Tartışma - münakaşa

U ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Uçurum - yar

Ufak - küçük

Uğraş - iş

Ulu - yüce

Ulus - millet

Umumi - genel

Umut - ümit

Unsur - öğe

Us - akıl

Uyarı - ikaz

Uygar - medeni

Uyum - ahenk

Uzak - ırak

Uzay - feza

Uçak - tayyare

Usta - ehil

Ü ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Ümit - umut

Ünlü - meşhur

Ürün - mahsul

Üye - aza

Ülke - diyar - memleket

Ülkü - ideal

Üleş - pay

Ürem - faiz

V ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Vaka - olay

Vakit - zaman

Varlıklı - zengin

Vasıta - araç

Vatan - yurt

Vazife - görev

Vaziyet - durum

Vesika - belge

Viraj - dönemeç

Vücut - gövde

Vilayet - il

Veteriner - baytar

Y ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Yalın - sade

Yan - taraf

Yanıt - cevap

Yapay - suni

Yapıt - eser

Yar - uçurum

Yaratık - mahluk

Yardımcı - muavin

Yargıç - hakim

Yarıyıl - sömestri

Yas - matem

Yasa - kanun

Yaş - ıslak

Yaşam - hayat - ömür

Yaşlı - ihtiyar

Yazı - ova

Yazım - imla

Yekün - toplam

Yel - rüzgar

Yerel - mahalli

Yetenek - kabiliyet

Yıl - sene

Yine - tekrar

Yitik - kayıp

Yoksul - fakir - fukara

Yöntem - metot

Yurt - vatan

Yüce - ulu

Yürek - kalp

Yüz - surat - sima - çehre

Yüzyıl - asır

Yemek - aş 

Z ile Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler

Zaman - vakit

Zarar - ziyan

Zengin - varlıklı

Zeybek - efe

Zıt - karşıt

Ziraat - tarım

Ziyan - zarar

Zor - güç

Zorunlu - mecburi

Zırnık - metelik

Zehir - agu

Zabit - subay.

 

 

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler