Geri Dön
Gayrimenkul HaberleriVekalet Verirken Dikkat Edin!

Vekalet Verirken Dikkat Edin!

Ülkemizde; satış, bağış, taksim, hisse devri, miras intikali başta olmak üzere, bir çok tapu işlemi, ilgilisi tarafından değil, ilgilisinin vekalet verdiği bir başka şahıs aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

Vekalet Verirken Dikkat Edin!

Altın Emlak Genel Müdürü Hakan Erilkun, tapu işlemleri ile ilgili sorunların çok önemli bir kısmının “vekaletname” ile iş görülmesi sırasında ortaya çıktığını söyledi. Hakan Erilkun, bu nedenle, mülkiyet hakkınızın korunması için, tapu müdürlüğünde yapılacak işlemlere esas olacak nitelikte bir vekaletnamede şu hususlara dikkat edilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Vekile, hangi konularda yetki verildiği bilinerek vekaletname imzalanmalıdır. Tapuda; konut veya arsanız ile ilgili olarak yapılacak işlemler konusunda vekalet verirken, vekaletname ile vekile hangi yetkileri verdiğinizi çok iyi bilmeniz gerekir. (Satış, bağış, taksim, miras intikali vs )

Vekaletname kapsamı; “süre”, “işlem mahalli” ve “şartlı” olarak belirlenmelidir. Olumsuz durumlarla karşılaşmamak için, tapu işlemleri konusunda verilecek vekaletin, “işlem yapılacak il - ilçe”, “süre” ve “..şartlı” olarak verilmesi yararınızadır.

Vekalet sınırları ve vekalet verilen yer yazılı olmalıdır. Pafta – Ada ve parsel numarası gibi veya bağımsız bölüm numarasını belirten bilgilerin yer alması önemli bir unsurdur. Bu bilgiler verilerek yazılan bir vekalet sadece o taşınmazı kapsar. Eğer bu vekalet örneğin tüm ilçe için yetkilendirirse, vekil olan kişi o ilçede yer alan tüm taşınmazları satabilir.

Vekilin azli halinde, azil durumunu tapu müdürlüğüne resmi olarak bildirilmelidir. Ayrıca, vekil tayin ettiğinizin kişiyi “azil” (vekillik yetkisinin ortadan kaldırılması) etmek istiyorsanız, “azil” yönündeki resmi beyanınızın ilgili tapuya en kısa zamanda bildirilmesi gerekmektedir. Azlin, sadece vekil tayin edilen kişiye bildirilmesi yeterli olmayıp, ilgili tapuya gidilerek, vekilin azledildiği hususunun tapu müdürlüğünde tutulan “aziller siciline” işlenmesi sağlanmalıdır.

Vekâletnameler yetkili merciler tarafından düzenlenmiş olmalıdır. Türkiye’de Noterler, yurt dışında Konsolosluklar, ya da Elçilikler veya Noter görevi yapan birimler yetkili mercilerdir. Noter görevi yapan birimlerin bu konuda yetkili bulundukları Konsoloslukça belirtilmeli ve onaylanmalıdır.

Yurt dışında düzenlenmiş bulunan vekâletnamelerin, düzenleyen merci veya tasdik merciinin imza ve mührünün tasdiki, ancak vekâletnamenin içeriği tanzim şekli ile yetkilinin imza ve mühründe tereddüt edilmesi halinde Bölge Müdürlüğü aracı ile merkeze intikali sağlanmalıdır.

Vekaletnamelerin, nüfus hüviyet cüzdanı yada pasaporta göre düzenlenmiş olduğu, Vekâletnamelerde, müvekkilin fotoğrafının yapıştırılmış olması aranmalıdır. Fotokopi vekâletnamelerde fotoğrafın açıklıkla belirlenememesi durumunda, ayrıca fotoğraf yapıştırılması ve bunun noter tarafından tasdikinin yapılmış olduğu görülmelidir. Vekâletnameler “Düzenleme” şeklinde yapılmış olmalı, istem konusu işlemle ilgili “Yetki” açık olarak belirtilmelidir. Vekâletnamede “Tevkil” yetkisi (vekil devir yetkisi) var ise, dayanağı vekâletnamenin ekli olduğu, Vekil müvekkilin malını kendisi almak istiyorsa; bu konuda özel yetkinin varlığı veya satış bedelinin belirtilmiş olması aranır.

Şartlı vekâletnamelerde, söz konusu şartlara uygun hareket edilip edilmediği, İşlem konusu edilen taşınmaz vekâletnamede belirtilmiş ise, taşınmazla ilgili detaylı bilginin varlığı (ada, parsel, mahalle, mevki vs.) kontrol edilmelidir.

Vekâletname yabancı dilden çevrilmiş ise, noterce aslına uygunluğunun tasdik edildiği, umumi vekâletname ile gayrimenkul satışı için özel yetki gerektiği ve vekaletnamenin fotoğraflı olması hususuna dikkat edilmesi gerektiği, vekaletnamenin düzenlendiği tarih ile taşınmazın edinildiği tarih karşılaştırılmalı, sonradan edinilecek taşınmazların satışı konusunda yetki verilmek isteniyorsa bu yetkinin vekaletnamelerde açıklıkla belirtilmesi.

bu haberleri kaçırma

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler