Bir hatırlatma

Üni­ver­si­te­ler­de­ki rek­tör­lük se­çim­le­ri ta­mam­lan­dı. Do­kuz Ey­lül ve Ege Üni­ver­si­te­si’nde­ki se­çim­ler de ol­duk­ça çe­kiş­me­li geç­ti.
Ay­lar ön­ce­sin­den prog­ram­lar, pro­je­ler önü­mü­ze gel­me­ye baş­la­dı.
Ya­rış gü­nü yak­laş­tık­ça ku­lis­ler hız­lan­dı, ve­ri­len söz­ler art­tı.
So­nuç­ta...
İki üni­ver­si­te­mi­ze de ya­kı­şır bir se­çim sü­re­ci ya­şan­dı.
San­dık­tan çı­kan oy­la­rı bi­li­yor­su­nuz.
Do­kuz Ey­lül’de Tıp Fa­kül­te­si’nin baş­he­ki­mi Se­def Gi­de­ner 554 oy­la bi­rin­ci ol­du.
Ge­nel cer­ra­hi ana­bi­lim da­lı öğ­re­tim üye­si Prof. Dr. Meh­met Fü­zün 181 oy­la ikin­ci, 165 oy­la Ha­lil Kö­se üçün­cü, 125 oy­la Sı­raç Dil­ber dör­dün­cü, 69 oy­la Prof. Dr. Ati­la Ak­koç­lu be­şin­ci, 54 oy­la Prof. Dr. Ha­le Ak­pı­nar al­tın­cı...
Ege Üni­ver­si­te­si’nde ise Prof. Dr. Can­de­ğer Yıl­maz 505, Prof. Dr. Ata Er­de­ner 496, Prof. Dr. İsa Dur­maz 159, Prof. Dr. Ha­luk Bay­las 138, Prof. Dr. Cü­neyt Hoş­coş­kun 92, Prof. Dr. Kay­han Kan­tar­lı 34 oy al­dı.
Tür­ki­ye’nin en kök­lü üni­ver­si­te­le­rin­den Ege ve Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si’nde, iki dö­nem üst üs­te gö­re­vi­ni yü­rü­ten Prof. Ül­kü Ba­yın­dır ve Prof. Dr. Emin Alı­cı’nın gö­rev sü­re­si 6 Ağus­tos’ta do­la­cak. Se­çim­ler so­nun­da en yük­sek oyu alan 6 ada­yın is­mi YÖK’e bil­di­ri­le­cek.
YÖK Ge­nel Ku­ru­lu da bu aday­lar ara­sın­dan üç is­mi se­çe­rek, Cum­hur­baş­ka­nı Ab­dul­lah Gül’e su­na­cak. Gül, üç aday ara­sın­dan bi­ri­ni se­çip ata­ya­rak ki­min dört yıl bo­yun­ca üni­ver­si­te­yi yö­ne­te­ce­ği­ni be­lir­le­ye­cek.
Ko­nuş­tu­ğum ki­şi­ler Gül’ün fark­lı bir ata­ma yap­ma­ya­ca­ğı­nı söy­lü­yor­lar.
Si­ze 2000’i ha­tır­lat­mak is­te­rim.
3826 sa­yı­lı ya­sa ile de­ği­şik 2547 Sa­yı­lı Ka­nu­nun 13/a mad­de­si uya­rın­ca 19 Ha­zi­ran 2000 ta­ri­hin­de Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si’nde rek­tör aday aday­la­rı se­çi­mi ya­pı­lır.
Prof. Dr. Emin Alı­cı 449 oy, Prof. Dr. Fet­hi İdi­man 389 oy, Prof. Dr. Fa­ik Sa­rı­ali­oğ­lu 142 oy alır­lar.
Bi­rer oy alan üç ada­yın ek­len­me­si ile lis­te al­tı­ya ta­mam­la­nır ve Yük­se­köğ­re­tim Ku­ru­mu’na gön­de­ri­lir. Yük­se­köğ­re­tim Aka­de­mik Teş­ki­lat ve Ça­lış­ma Usul­le­ri Yö­net­me­li­ği’nin 42. Mad­de­si’ne uy­gun ola­rak 7 Tem­muz 2000 ta­ri­hin­de top­la­nan YÖK Ge­nel Ku­ru­lu 22 üye­nin giz­li oy­la yap­tı­ğı sı­ra­la­ma­da Prof. Alı­cı ve Prof. İdi­man beş ve bi­rer oy ala­rak lis­te dı­şı ka­lır.
Se­çim ya­pı­lan di­ğer 21 üni­ver­si­te­nin 19’un­da üni­ver­si­te­ler­den ge­len sı­ra­la­ma üze­rin­de önem­li bir de­ği­şik­lik ya­pıl­maz.
İnö­nü ve Ata­türk Üni­ver­si­te­le­ri’nde de üni­ver­si­te­le­rin­de­ki se­çim­ler­de en çok oyu alan aday­lar lis­te dı­şı kal­mış­tır. YÖK lis­te­si bir kı­sım öğ­re­tim üye­si ta­ra­fın­dan sis­te­ma­tik bir şe­kil­de pro­tes­to edi­lir.
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ken­di­si­ne yü­rür­lük­te­ki ya­sa­la­rın amir hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce atan­mak üze­re gön­de­ri­len lis­te­yi ya­sa­lar­da ifa­de edil­me­miş bir şe­kil­de ia­de eder.
En önem­li ge­rek­çe üni­ver­si­te­le­rin de­mok­ra­tik ira­de­si­ne say­gı gös­te­ril­me­si­dir.
Ül­ke gün­de­mi­ni gün­ler­ce meş­gul eden uzun tar­tış­ma­lar­dan son­ra Alı­cı son­ra Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si rek­tör­lü­ğü­ne ata­nır.
*    *   *
O gün­ler­de Hür­ri­yet’tey­dim.
Hür­ri­yet Ege’nin ha­ber­le­ri, biz­le­rin kö­şe ya­zı­la­rı, ana ga­ze­te­nin ola­ya sa­hip çık­ma­sı ve gün­ler­ce de­vam eden ha­ber ta­kip so­nu­cun­da ka­rar göz­den ge­çi­ril­miş­ti.
Bu­gün YÖK da­ha faz­la tar­tı­şı­lan bir ku­rum ha­li­ne gel­di.
YÖK Baş­ka­nı Yu­suf Zi­ya Öz­can, gö­re­ve ge­lir gel­mez tar­tış­ma­lı ic­ra­at­la­ra im­za at­tı.
Ger­çe­ği söy­le­mek ge­re­kir­se de, ka­mu­oyu kar­şı­sın­da da gü­ve­nir­li­li­ği­ni bü­yük öl­çü­de kay­bet­ti.
Her­ke­si şa­şır­tan bir ka­rar çı­kar mı?
Zan­net­mi­yo­rum.
Ama geç­mi­şi ha­tır­lat­mak­ta fay­da gör­düm.