GENEL OLARAK KONKORDATO

Konkordato; herhangi iyi niyetli bir borçlunun borçlarının vade, miktar ve faiz bakımından daha uygun şartlarda ödenmesine imkân sağlayan, alacaklıların eşit olarak tatminine yönelik olan teklifinin, konkordatoya tabi alacakların belirli bir çoğunluğu tarafından kabulü ve mahkemenin onayı ile gerçekleşen ve borçlunun, sağlanan yasal koruma sayesinde, haciz ve iflas takiplerinden korunmasına yönelik bir kurumdur.

Başka bir ifade ile konkordato; dürüst bir borçlunun borçlarını ödeme teklifinin, konkordatoya tabi alacaklıların kanunda öngörülen belirli bir çoğunluğu tarafından kabulü ve yetkili makamın onayı ile gerçekleşen ve borçlunun, borçlarının bir kısmından kurtulmasını veya ödeme şeklinin borçlu menfaatine değişmesini sağlayan, alacaklıların eşit olarak tatminine yönelik bir kurumdur.

Her konkordatoda mutlaka alacakların belirli bir kısmından feragat edilmesi gerekmemekle beraber, genellikle konkordato ile borçluya sağlanan imkan; borçların belirli bir kısmının muayyen bir süre içinde ödenmesi, borçların belirli bir nispetinin silinmesi ve/veya faiz konusunda indirim yapılması yönündedir.

Yapıldığı yere göre konkordato mahkeme dışı konkordato ve mahkeme içi konkordato şeklinde ayrıma tabi tutulur. Mahkeme dışı konkordato, mahkemenin bir katkısı olmaksızın borçlu ve alacaklıların içeriğini, şeklini ve koşullarını tamamen kendilerinin belirlediği konkordato türüdür. Borçlu ve alacaklıların mahkemenin denetim ve gözetimi altında, İcra ve İflâs Kanunu’nda öngörülen koşullara ve usule uygun olarak yaptıkları konkordato mahkeme içi konkordato alarak adlandırılır ve icra ve iflâs hukukunu esasen bu konkordato türü ile ilgilenir.

Yapıldığı zamana göre de konkordato, iflâs içi konkordato ve iflâs dışı (adi) konkordato olmak üzere ikiye ayrılır. Açılmış bir iflâs prosedürü olmaksızın yapılan konkordatoya iflâs dışı (adi) konkordato denir. İcra ve İflâs Kanunu’nda düzenlenen esas konkordato türü iflâs dışı (adi) konkordatodur. İflâsın açıklanmasından sonra borçlunun teklif ettiği konkordato iflâs içi konkordato olarak nitelendirilmektedir. Bazı özel düzenlemeler dışında, iflâs içi konkordatoya da adi konkordato hükümleri uygulanır.