Geri Dön

İran'dan Suudi Arabistan'a ucuz petrol tepkisi

Son dö­nem­de ge­ri­le­yen pet­rol fi­yat­la­rı İran ve Suu­di Ara­bis­tan'ı kar­şı kar­şı­ya ge­tir­di. İran Su­ud­lu­la­rın As­ya pi­ya­sa­la­rı­na bir do­lar da­ha ucuz pet­rol sa­tı­şı­nı eleş­tir­di.

İran'dan Suudi Arabistan'a ucuz petrol tepkisi

İran'dan Suudi Arabistan'a ucuz petrol tepkisi İran, Suu­di Ara­bis­tan'ın As­ya pi­ya­sa­la­rın­da ucuz pet­rol sa­tı­şı­nı eleş­ti­re­rek pet­rol fi­yat­la­rı üze­rin­de bir ya­rı­şa gir­me­ye­ce­ği­ni du­yur­du. Mehr Ha­ber Ajan­sı'nın ha­be­ri­ne gö­re, İran Mil­li Pet­rol Şir­ke­ti, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da ham pet­rol fi­yat­la­rı­nın düş­me­si ile bir­lik­te Pet­rol İh­raç Eden Ül­ke­ler Ör­gü­tü'nün (OPEC) en bü­yük pet­rol üre­ti­ci­si ve ih­ra­cat­çı­sı olan Suu­di Ara­bis­tan'ın, dün­ya pi­ya­sa­la­rın­da pet­rol fi­yat­la­rı­nı va­ril ba­şı­na bir do­lar azalt­ma­sı­na tep­ki gös­ter­di.

Amaç Krem­lin'e bas­kı mı?

İran Mil­li Pet­rol Şir­ke­ti yet­ki­li­si, ABD'nin kü­re­sel ener­ji pa­za­rı uz­man­la­rı­nın, "Suu­di Ara­bis­tan, pet­rol re­zerv­le­ri­ni aşı­rı de­re­ce­de kul­la­na­rak dün­ya pet­rol fi­yat­la­rı­nı dü­şür­me­ye ça­lı­şıl­dı­ğı­nı, pet­rol fi­yat­la­rı­nın dü­şü­rül­me­siy­le Be­yaz Sa­ray'ın Krem­li­n’­i da­ha faz­la ma­li bas­kı­ya uğ­rat­tı­ğı" de­ğer­len­dir­me­le­ri­ni ha­tır­lat­tı. ARAMCO fiyat düşürüyor Ay­nı yet­ki­li bu ne­den­le Suu­di Ara­bis­tan ve AB­D’­nin or­tak pet­rol arıt­ma şir­ke­ti ARAM­CO'nun, pi­ya­sa­la­rın­da baş­la­tı­lan pet­rol fi­yat­la­rı dü­şü­şü­nü gün­de­me koy­du­ğu­nu söy­le­di.

Pet­rol, 2 yı­lın en dü­şü­ğün­de

Fed'in fa­iz­le­ri bek­len­ti­ler­den ön­ce ar­tı­ra­bi­le­ce­ği­ne iliş­kin söy­lem­le­ri ile di­ğer pa­ra bi­rim­le­ri ve em­ti­alar kar­şı­sın­da güç­le­nen do­la­rın bas­kı­sı, aza­lan je­opo­li­tik risk al­gı­sı ve ta­le­be yö­ne­lik en­di­şe­ler­le brent pet­ro­lün va­ril fi­ya­tı 91.53 do­lar ile 2012 Ha­zi­ran'dan be­ri gör­dü­ğü en dü­şük se­vi­ye­ye ge­ri­le­di.

Ener­ji fa­tu­ra­mı­zı yüz­de 6 azaltır

Ziraat Yatırım Ekonomisti Bora Tamer Yılmaz, petrol fiyatlarındaki yüzde 10'luk düşüşün, Türkiye'nin enerji faturasına yüzde 6 oranında iyileşmeye yol açtığını söyledi. Yılmaz, "Petrol fiyatında varil başına 10 dolarlık gerilemenin, ülkenin yıllık enerji faturasına 3,5 milyar dolar katkısı olabilir. Enerji fiyatlarındaki gerileme sayesinde sene sonunda cari açık 45 milyar doların da altına inebilir" dedi.

Bakan Koca'dan 'Bedava aşı' iddialarına belgeli yanıtSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kılıçdaroğlu'nun aşı ile ilgili iddialarına belgelerle yanıt verdi. Koca, "Aşı savaşının olduğu bir dünyada, üretici firma aşıyı bedava bağışlar mı, bunun akılla izahı var mı?" dedi.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber