BI­E’yle ken­di fu­arı­mız için mü­za­ke­re ya­pa­bi­li­riz

Ko­nuş­tu­ğum bir­çok in­san­da ay­nı ruh ha­li var.
EX­PO fik­ri­ne faz­la­sıy­la alış­mış bu ken­tin ya­kın bir ge­le­cek­te boş­lu­ğu na­sıl dol­du­ra­ca­ğı, han­gi pro­je­ye sa­rı­la­ca­ğı ko­nu­şu­lu­yor.
Bu sü­re­cin so­nun­da­ki oy­la­ma­yı ka­za­na­ma­ma­nın bir­çok se­be­bi var.
Res­mi ve si­vil bir­çok ku­ru­mun bir ara­da ça­lış­ma­sı İz­mir için de, Tür­ki­ye için de ye­ni bir or­ga­ni­zas­yon mo­de­liy­di. Ko­or­di­nas­yo­nun za­man za­man ak­sa­ma­sı be­ni şa­şırt­ma­dı ama ge­le­cek için umut­lan­dır­dı.
İtal­yan­la­rın in­ter­net­ten EX­PO say­fa­sı­na gi­rip gö­rün bir­çok mar­ka­nın spon­sor­lu­ğu­nu gö­rü­yor­su­nuz. Tür­ki­ye’de ise özel sek­tö­re pro­je­nin öne­mi ve de­ğe­ri ye­te­rin­ce iyi an­la­tı­la­ma­dı.
Ka­mu ku­rum­la­rı, Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı pro­je­ye olan des­te­ği­ni son ana bı­rak­tı. Ge­nel se­çim­ler, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çim­le­ri, ana­ya­sa de­ği­şik­lik­le­ri der­ken ta­nı­tım ça­lış­ma­la­rı son bir aya sı­kış­tı­rıl­dı. Ya­rı­şa ön­de gi­ren Tür­ki­ye, son ham­le­yi ya­pa­ma­dı.
Aday­lık kam­pan­ya­sı­nın son bir ayın­da de­le­ge­ler­le ku­ru­lan te­ma­sın da­ha iyi or­ga­ni­ze edil­me­si ge­re­kir­ken bu ger­çek­leş­ti­ri­le­me­di. Kam­pan­ya­nın ta­ma­mın­da bir ge­cik­me ve ko­or­di­nas­yon so­ru­nu ege­men ol­du.
Şim­di önü­müz­de­ki bir ta­kım se­çe­nek­ler var.
2017’de­ki kü­çük EX­PO’ya aday ola­bi­li­riz. Ba­zı çev­re­ler “Bü­yü­ğü­ne aday olan bir şe­hir kü­çü­ğüy­le he­def kü­çült­mez mi?” di­ye so­ru­yor­lar.
Oy­sa bu ko­nu­da pe­şin hü­küm­lü olun­ma­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
2020 EX­PO’su­na aday ol­mak... Bu­nun için önü­müz­de­ki va­kit bu­lu­nu­yor.
Şan­gay EX­PO’su­nun he­men ar­dın­dan 2020 için start ve­ri­le­cek. An­cak 2020 için ABD’den Ho­us­ton ve Fran­sa’dan Pa­ris’in aday ol­ma­sı bek­le­ni­yor.
Bu iki güç­lü ken­tin ara­sın­dan çık­mak çok ko­lay ol­ma­ya­cak­tır.
BI­E dı­şın­da bir or­ga­ni­zas­yon ta­ra­fın­dan dü­zen­le­ne­cek ulus­lar ara­sı bir pro­je­ye aday ola­bi­li­riz.
Hat­ta ken­di ba­şı­mı­za, ba­ğım­sız bir or­ga­ni­zas­yon bi­le ya­pa­bi­li­riz.
El­bet­te bun­la­rı plan­lar­ken; BI­E’den ba­ğım­sız bir ulus­la­ra­ra­sı fu­ar dü­zen­le­me­nin bir ta­kım han­di­kap­la­rı ola­bi­le­ce­ği­ni de dü­şün­me­li­yiz.
An­cak BI­E’nin Tay­land’ta ya­pı­lan “Çi­çek ve Bah­çe Bit­ki­le­ri EX­PO”su­nu dik­kat­le in­ce­le­me­li­yiz. BI­E’nin kon­tro­lün­de ya­pı­lan bu fua­rın fel­se­fe­si ge­niş­le­ti­le­rek İz­mir için de sağ­lık te­ma­sı al­tın­da ya­pı­la­bi­lir.
Ta­bii bun­la­rı ya­pa­bil­mek için...
Ön­ce ba­şa­rı­sız­lık­ta ki­min da­ha çok so­rum­lu ol­du­ğu­nu bul­ma­ya yö­ne­lik so­nu gel­mez tar­tış­ma­la­rı bir ke­na­ra bı­rak­ma­mız ge­re­ki­yor.
Eğer bu­nu ba­şa­ra­bi­lir­sek ina­nın ka­zan­dı­ğı­mız bu de­ne­yin ne ka­dar önem­li ol­du­ğu­nu da­ha iyi an­la­mış ola­ca­ğız.

Heyetlerin işlevi
EX­PO ne­de­niy­le kü­çük he­yet­ler oluş­tu­ru­lup ül­ke ül­ke ge­zil­di.
Ge­zil­di­ği için eleş­tir­mi­yo­rum, hat­ta İtal­yan­la­rın tur­la­rı­na biz­zat şa­hit ol­duk­ça az bi­le gi­dil­di­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.
Biz içe­ri­de se­çim, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı, tür­ban, ana­ya de­ği­şik­li­ği gi­bi tar­tış­ma­lar­la uğ­ra­şır­ken İtal­ya he­ye­ti do­la­şıp du­ru­yor­du. Ga­ran­ti gör­dük­le­ri ül­ke­le­re bi­le iki, üç ke­re git­ti­ler.
Eleş­ti­rim fark­lı bir ko­nu için...
Ma­dem şef­faf bir iş ya­pı­yo­ruz.
Kim­le­rin han­gi he­yet­le ne­re­ye git­tik­le­ri açık­lan­sın.
Ve kim­le­rin han­gi dil ko­nuş­tuk­la­rı da pa­ran­tez için­de yan­la­rı­na ya­zıl­sın.
Çün­kü ger­çek lo­bi­ci­lik ter­cü­man­lar ara­cı­lı­ğıy­la zor ya­pı­lı­yor.
Eğer bir gün dev bir or­ga­ni­zas­yo­na ta­lip olur, yi­ne bü­yük bir ya­rı­şa ha­zır­la­nır­sak bu lis­te­ler göz­den ge­çi­ril­me­li ve ulus­la­ra­ra­sı iliş­ki­le­ri kuv­vet­li ki­şi­ler ter­cih edil­me­li.
Baş­ka tür­lü­sü lo­bi­ci­lik de­ğil se­ya­hat olu­yor.