Kurumlar vergisi beyan dönemi başladı

01 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi verilme süresi 1 Nisan 2020 tarihi itibariyle başlamıştır.

Eğer herhangi bir süre uzatımı olmazsa, 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamelerinin 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek kurumlar vergilerinin de aynı süre içinde ödenmesi gerekmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bu süreyi genel olarak 1 ay, mücbir sebep gerekçesiyle 1 yıla kadar uzatma yetkisi vardır.

Kurumlar vergisine erteleme var mı?

518 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belli faaliyet konuları itibariyle bazı mükellefler için mücbir sebep halinin bulunduğu kabul edilmiş ve bunların bazı yükümlülükleri ertelenmiştir. Bu mükelleflere ait 2019 yılı kurumlar vergisi beyannameleri için bugün itibariyle herhangi bir erteleme yoktur.

Mali müşavirinden dolayı mücbir sebep kapsamına girenler…

Kendileri mücbir sebep kapsamına alınmayan kurumlardan, beyanname ve bildirimleri 65 yaş ve üstünde olması veya kronik rahatsızlığı bulunması nedeniyle sokağa çıkma yasağı getirilen serbest muhasebeci mali müşavirler veya yeminli mali müşavirler tarafından verilenler de mücbir sebep kapsamına alınmıştır. Bunların mücbir sebep süresi içinde verilemeyen beyanname/bildirimlerinin verilme ve ödeme süreleri müşavirlerinin sokağa çıkma yasağının sona ereceği günü takip eden 15’inci günün sonuna kadar uzayacaktır. Dolayısıyla bu kurumların 2019 kurumlar vergisi beyannamelerinin verilme süresi de uzayabilecektir.

Müşavirlerin, sokağa çıkma yasağı beklenenden önce biter ve bittiği tarihte 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesini verme süresinin son gününe 15 günden fazla bir süre kalmış olursa, bu beyannamenin verme ile ödeme süresi uzamaz, yani kanuni süresi olan 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilmesi ve verginin ödenmesi gerekir. Eğer bu müşavirlerin sokağa çıkma yasağı 15 Nisan 2020 tarihine kadar kaldırılmazsa (çok yüksek bir olasılıkla kaldırılmayacaktır), bunların 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesini verme ve tahakkuk edecek vergiyi ödeme süresi uzayacaktır.

Örneğin (X) A.Ş.’nin beyanname ve bildirimleri mali müşavir Bay (A) tarafından verilmektedir. Bay (A) 65 yaşın üzerinde olduğu için sokağa çıkma yasağına tabidir ve bu nedenle mücbir sebep kapsamına alınmıştır. (X) A.Ş.’nin kendisi mücbir sebep kapsamında olmadığı halde, beyannameleri Bay (A) tarafından verildiği için mücbir sebep kapsamındadır. Bay (A) için ilan edilen sokağa çıkma yasağının 22 Nisan 2020’de kaldırıldığını varsayarsak (X) A.Ş.’nin 2019 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyannamesi 7 Mayıs 2020 günü sonuna kadar verilecektir. Bay (A)’nın sokağa çıkma yasağının 10 Nisan 2020 tarihinde sona ermesi halinde ise 2019 yılı kurumlar vergisi beyannamesi normal süresi olan 30 Nisan 2020 tarihine kadar verilecek ve tahakkuk eden vergiler de aynı sürede ödenecektir.

Yaşın ve deneyimin hizmet kalitesine katkısı mutlaka vardır, ancak bir mali müşavirin yaşının veya kronik bir rahatsızlığının müşterilerine sağladığı böyle bir imkâna ilk defa şahit oluyorum.

Mükelleflere tavsiyemiz son günü veya ertelemeyi beklemeden beyannamelerini bir an önce vermeleridir. Beyannameyi erken vermenin herhangi bir sakıncası yoktur. İster genel yetki kullanılarak, isterse mücbir sebep gerekçesiyle bu verginin ödeme süresi uzatılsın, bu ertelemeden daha önce verilen beyannamelere ilişkin tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi de uzayacaktır. Bir diğer ifadeyle, beyannamelerin erken verilmesi nedeniyle herhangi bir hak kaybı oluşmaz.

Mükellefler beyannamelerini 1-30 Nisan 2020 tarihleri arasında www.gib.gov.tr aracılığıyla https://ebeyanname.gib.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda vermek zorundadırlar. Mükellefler bilgi ve danışma için Vergi İletişim Merkezi-189’u arayabilirler.