Geri Dön
Egeİzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor, pek yakında filmi vizyonda

İzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor, pek yakında filmi vizyonda

Göztepe’deki Anadolu Apartmanı’nı restore eden Megapol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selim Gökdemir, “İyi bir eser yapmak istiyoruz. Hem mimari hem de kültürel açıdan İzmir’in şehir hayatını değiştirecek bir proje hazırladık” diyor

İzmir’in ilk apartmanı restore ediliyor, pek yakında filmi vizyonda

Mit­hat­pa­şa Cad­de­si No: 907... İz­mir’in hat­ta Ana­do­lu’nun ilk çok kat­lı ya­pı­sı­nın ad­re­si...
İz­mir’de çok kat­lı ko­nut tü­rü­nün iz­le­ri­ni ta­şı­yan, gü­nü­mü­ze kal­mış ilk ve tek ya­pı Ana­do­lu Apart­ma­nı tam da o nok­ta­da bu­lu­nu­yor. Şim­di yı­kıl­mış olan Gö­zü­moğ­lu Açık­ha­va Si­ne­ma­sı’nın ya­nın­da yer alan dört kat­lı apart­man, Mı­sır­lı bir tüc­car ta­ra­fın­dan yap­tı­rıl­ma­ya baş­lan­mış, da­ha son­ra mal sa­hi­bi Mus­ta­fa Ra­gıp Dev­res ta­ra­fın­dan 1905’te bi­ti­ril­miş. Ko­ru­ma al­tı­na alı­nan bi­na, ye­ni­den ya­şa­ma dön­me­ye ha­zır­la­nı­yor.
İz­mir’e gök­de­len pro­je­le­ri ka­zan­dı­ran Me­ga­pol İn­şa­at Ana­do­lu Apart­ma­nı Pro­je­si’ni bir yı­la ka­dar ta­mam­la­ya­cak.
Me­ga­pol İn­şa­at Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Se­lim Gök­de­mir, pro­je­yi “As­lın­da İz­mir’in çok kat­lı ilk bi­na­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le yi­ne yap­tı­ğı­mız iş­ten çok uzak de­ğil. Biz za­ten şir­ket po­li­ti­ka­mız ge­re­ği sık­ça ya­pı­la­ma­yan, sı­ra dı­şı iş­leri se­vi­yo­ruz. Bu da öy­le sı­ra dı­şı bir pro­je. Bu pro­je­de ti­ca­ri kay­gı­la­rı­mız yok. Da­ha çok mes­le­ki kay­gı­la­rı­mız var. İyi bir eser yap­mak is­ti­yo­ruz. Hem mi­ma­ri hem de kül­tü­rel açı­dan İz­mir’in şe­hir ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek bir pro­je ha­zır­la­dık” söz­le­riy­le an­la­tır­ken Ana­do­lu Apart­ma­nı’nda ge­çe­cek film pro­je­le­ri­nin ipuç­la­rı­nı da ak­ta­rı­yor.

Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın res­to­ras­yo­nu­na na­sıl ka­rar ver­di­niz?
Ana­do­lu Apart­ma­nı 1950’li yıl­la­rın ba­şın­da ya­pı­lan, İz­mir’in ilk apart­ma­nı. 1968 yı­lın­da ba­bam Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın his­se­le­ri­nin bir kıs­mı­nı sa­tın al­mış­tı. Yıl­lar içe­ri­sin­de his­se­le­ri al­dık ama ön­ce mül­ki­yet so­ru­nu­nun çö­zül­me­si la­zım­dı. Tak­ri­ben üç yı­lı aşan, ya­sal izin­le­rin alın­ma­sı sü­re­ci ol­du.

Es­ki ye­ni bir ara­da
Ta­mam­lan­dı­ğın­da ori­ji­na­li­ne ya­kın mı ola­cak?
As­lı­na sa­dık bir res­to­ras­yon ya­pı­yo­ruz. Sa­de­ce gi­riş kat­la­rı­na iki ta­ne ila­ve asan­sör ya­pı­la­cak. Kat plan­la­rı­nı da de­ğiş­tir­mi­yo­ruz. Bu bir ko­nut pro­je­si, biz de re­si­dan­ce ya­pı­yo­ruz. Ze­min kat­lar­da iş yer­le­ri var, üst kat­ta 2 ar­tı 1, ori­ji­nal pla­na uy­gun ko­nut­lar­dan olu­şan bir pro­je­miz var. Ana­do­lu Apart­ma­nı’nın ar­sa­sı ol­duk­ça bü­yük. Bah­çe olan kıs­mı­na da yi­ne dört kat­lı ye­ni bir bi­na ya­pı­yo­ruz. Ye­ni bi­na kıs­mı­na mo­dern giy­dir­me ya­pa­ca­ğız. Son 15 yıl­dır dün­ya­da ye­ni bir trend var. Es­ki bi­na­la­rın ya­nı­na ye­ni bi­na ya­pı­yor­lar. Kon­trast oluş­tur­ma­sı, es­ki­nin öne çık­ma­sı için ya­pı­lı­yor. Ta­ri­hi bi­na mo­dern bi­na­nın dı­şı­na yan­sı­ya­cak ay­nı za­man­da...

İç bö­lüm­le­ri?
Ta­ri­hi bi­na­da ze­min kat­ta res­to­ran plan­la­dık, üst kat ise 12 ta­ne re­si­dan­ce’tan olu­şu­yor. Yan ta­raf­ta­ki ze­min ve bi­rin­ci ka­tı ti­ca­ri ola­rak plan­lı­yo­ruz. Üçün­cü kat­ta ser­gi sa­lo­nu, dör­dün­cü kat­ta ise çok amaç­lı sa­lon var. Kent ha­ya­tı­nın zen­gin­leş­me­si için çok bü­yük ka­pa­si­te­li ti­yat­ro, ser­gi sa­lon­la­rı­nın ya­nın­da kü­çük bi­na­la­ra da ih­ti­yaç var. Me­ga­pol Kül­tür Mer­ke­zi ola­rak plan­lı­yo­ruz. Kül­tür ve sa­nat amaç­lı öz­gün bir ça­lış­ma yap­mak is­ti­yo­ruz. Ha­zır­lı­ğı­nı ya­pı­yo­ruz, sa­de­ce bi­na­yı yap­mak ye­ter­li de­ğil bir de içe­ri­si­ni ha­zır­la­mak önem­li.

Gök­de­len pro­je­le­riy­le adı­nı­zı da­ha çok du­yur­muş­tu­nuz. Bu pro­je­nin di­ğer­le­ri­nin ya­nın­da da­ha fark­lı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yor mu­su­nuz?
As­lın­da İz­mir’in çok kat­lı ilk bi­na­sı ol­ma­sı ne­de­niy­le yi­ne yap­tı­ğı­mız iş­ten çok uzak de­ğil. Onun dı­şın­da biz za­ten şir­ket po­li­ti­ka­mız ge­re­ği sık­ça ya­pı­la­ma­yan, sı­ra dı­şı iş­ler yap­ma­yı se­vi­yo­ruz. Bu da öy­le sı­ra dı­şı bir pro­je. Bu pro­je­de ti­ca­ri kay­gı­la­rı­mız yok. Da­ha çok mes­le­ki kay­gı­la­rı­mız var. İyi bir eser yap­mak is­ti­yo­ruz. Hem mi­ma­ri hem de kül­tü­rel açı­dan İz­mir’in şe­hir ha­ya­tı­nı de­ğiş­ti­re­cek bir pro­je ha­zır­la­dık.

15 mil­yon li­ra­lık ya­tı­rım
Ti­ca­ri kay­gı­mız yok de­di­niz, ya­tı­rım ne ka­da­ra mal ola­cak?
Ar­sa be­de­li da­hil top­lam 15 mil­yon.

Ne za­man ta­mam­la­na­cak?

Bir yıl içe­ri­sin­de. Res­to­ras­yon iz­ni­ni de ye­ni bi­na iz­ni­ni de al­dık... Biz pro­jey­le il­gi­li ümit­li­yiz. Ha­cim ola­rak di­ğer yap­tı­ğı­mız iş­ler gi­bi iş de­ğil ni­ce­lik ola­rak ama ni­te­lik­li bir bi­na ola­cak. Bir yıl son­ra­sı­nı me­rak edi­yo­rum.

Apartmanda film çekilecek
Binanın tarihiyle ilgili bilgiler çak fazla yok sanırım...
- Bina aslında çok özellikli bir bina ama ben sanat tarihçisi değilim. Bir de elimizde net kayıtlar yok... Mısırlı birisi yapmaya başlamış, sonra devralınmış, tüccar aile tarafından tamamlanmış. Tarihi 1904 diye geçiyor. Cumhuriyet dönemi mimarisini görüyorsunuz. Ama biz bir film çekmeyi düşünüyoruz. Film şirketini de kurduk. İlk filmimizde mekan olarak Anadolu Apartmanı’nı seçtik. Sıra dışı bir senaryosu olacak. Kendi kurgumuzu yaratacağız. Biz biraz hayal gücünü kullanacağız.

Filmi ne zaman, nerede çekmeyi düşünüyorsunuz?
- Şirketi kurduk. Bir yandan görüşmeler devam ediyor. İtalya ve İzmir’de geçecek. Işık önemli olduğu için yaz aylarında düşünüyoruz.

İzmir’e hem bina hem de film ve kültür merkezi ile sanatsal katkı yapmış olacaksınız.
- Binalar yaşayan varlıklardır... Geçmişte koruma anlayışımız pek çağa uygun değildi. Oysa iyi bir koruma kullanma dengesi sağlamanız lazım. Burada Anıtlar Kurulu çok olumlu yaklaştı. Eseri yaşatabilmek için bize gerekli desteği verdi. Şu haliyle şehir için bir kayıptı. Aynı şekilde Konak Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de aynı olumlu yaklaşımı devam ettirdi. Zatin bu iş sadece yatırımcının, mülk sahibinin isteğiyle olmaz. İdarilerin de o konuda destek vermesi lazım.

İzmir’de de kazandırmak gereken çok sayıda tarihi bina var. Onlarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
- İzmir’in kent kimliğini oluşturacak en büyük koruma bölgesi Kemeraltı. Kemeraltı 250 hektarlık bir alana sahip. Kemeraltı’nda yapılacak çalışmalar çok önemli. Özellikle binaların da korunması lazım. İzmir’de de son yıllarda olumlu değişimler var. İzmir artık değişime hazır.
Gerçekten çok güzel bir şehrimiz var. Projelerle zengin bir şehir haline gelmesi ve muhakkak katkı konması lazım. Kimi film yapar, kimi kendi sektöründe elinden geleni yapar. İzmir’in en iyilerini çıkartmamız lazım. O zaman zaten güzel olan şehrimizin yaşamı daha kaliteli olur.

Yeni projeler yolda
Yeni projeleriniz var mı?
- Ekonomik durgunluk dönemini proje hazırlığıyla geçirdik. İzmir ve İzmir’in yakın çevresi için hazırladığımız projeler var. Bir tanesi İstanbul’da. Anadolu Apartmanı ilk başlayacağımız proje ama onun devamında yeni projelerimiz var. Yeni Kent Merkezi’nde iki projemiz var. Büyük bir alışveriş merkezi projemiz var, yıl sonuna doğru hayata geçireceğiz. Şehrin merkezinde Medical Center projemiz var.