EXPO’yla kapatma davasının ilgisi yok

Di­yor­lar ki... “Ey­vah... AKP için açı­lan ka­pat­ma da­va­sı EX­PO sü­re­ci­ni sı­kın­tı­ya so­ka­cak...”
Ne ala­ka­sı var.
En az bi­zim ka­dar İtal­ya’nın du­ru­mu da ka­rı­şık.
Baş­ba­kan Ro­ma­no Pro­di de bir­kaç haf­ta ön­ce is­ti­fa­sı­nı sun­du. Pro­di se­çim ya­sa­sı­nı dü­zen­le­ye­cek ge­çi­ci bir hü­kü­met ku­rul­ma­sı için ça­lış­ma­lar ya­pıl­ma­sı­nı is­ti­yor. Se­na­to­su Baş­ka­nı Fran­co Ma­ri­ni, bu­nun için bir uz­laş­ma ze­mi­ni oluş­tur­ma­ya ça­lı­şı­yor.
İtal­yan se­çim ya­sa­sı, özel­lik­le kü­çük par­ti­le­rin le­hi­ne iş­le­di­ği ve is­tik­rar­sız koa­lis­yon hü­kü­met­le­ri ku­rul­ma­sı­na ne­den ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le eleş­ti­ri­li­yor.
Cum­hur­baş­ka­nı Na­po­li­ta­no da hem hü­kü­met kri­zi­ne çö­züm bul­ma­ya ça­lı­şı­yor hem de Baş­ba­kan Pro­di’yi san­dı­ğa git­me­den ön­ce mev­cut se­çim ya­sa­sı­nın de­ğiş­ti­ril­me­si yö­nün­de ik­na et­me­ye ça­lı­şı­yor.
Ya­ni Türk si­ya­se­tin­de ya­şa­nan dal­ga­lan­ma­nın ben­ze­ri İtal­ya’da ya­şa­nı­yor.
Ama kim­se çı­kıp “Bu EX­PO’ya za­rar ve­rir” di­ye dü­şün­mü­yor.
Bu­nun önem­li bir ne­de­ni var.
Bi­rin­ci­si bu sı­kın­tı­lı gün­ler­de bi­le EX­PO’yla il­gi­li ça­lış­ma­lar­da en ufak bir ak­sa­ma ya­şan­mı­yor.
İtal­yan­lar bü­tün dün­ya­yı ge­zi­yor.
Hem de bi­zim yap­tı­ğı­mız zi­ya­ret­le­rin iki ka­tı ka­dar...
He­yet­le­re ka­tı­lıp Tür­ki­ye’ye dö­nen üye­ler­le ko­nu­şu­yo­rum.
“Her git­ti­ği­miz yer­de İtal­yan­la­rın iki, üç de­fa gel­dik­le­ri­ni biz­le­re ile­ti­yor­lar” di­ye ko­nu­şu­yor­lar.
* * *
Dün­ya ne Pro­di’nin is­ti­fa res­tiy­le il­gi­le­ni­yor, ne de Na­po­li­ta­no’nun uz­laş­ma ara­yış­la­rıy­la...
Çün­kü EX­PO’lar dev­let ga­ran­ti­siy­le ve se­çi­len bir ken­tin ev­sa­hip­li­ğin­de ya­pı­lı­yor.
2015’te İtal­ya’da Pro­di hü­kü­me­tin ba­şın­da ka­lır mı, kal­maz mı?
Se­çim ya­sa­la­rı de­ğiş­ti­ri­lir mi, de­ğiş­ti­ril­mez mi?
O dö­nem­de han­gi koa­lis­yon­lar par­ti­le­ri hü­kü­me­ti ku­rar ya da han­gi par­ti tek ba­şı­na ik­ti­dar olur EX­PO’yu il­gi­len­dir­mez.
Her­kes bi­lir ki, baş­lan­gıç­ta ga­ran­ti al­tı­na alın­mış pro­je so­nu­na ka­dar ek­sik­siz ye­ri­ne ge­ti­ri­lir.
Bu yaz­dık­la­rım Tür­ki­ye için de ge­çer­li.
Ay­nı ko­şul­lar bi­zim için de dü­şü­nül­me­li.
Bu­gün ik­ti­dar­da­ki par­ti AKP, 2015’te na­sıl bir si­ya­si tab­loy­la kar­şı kar­şı­ya ka­la­ca­ğı­mı­zı kim­se bi­le­mez.
O gün­le­re ge­lin­ceye ka­dar her­han­gi bir ak­si­lik ol­ma­ma­sı ha­lin­de iki ge­nel se­çim, iki ye­rel se­çim ola­cak.
Emi­nim ki en az mev­cut hü­kü­met ka­dar 2015’e ka­dar Tür­ki­ye’yi yö­ne­te­cek ik­ti­dar­lar da EX­PO’yu en iyi şe­kil­de ya­pa­bil­mek için mad­di, ma­ne­vi tüm ola­nak­la­rı­nı se­fer­ber ede­cek­ler.
O yüz­den be­nim en ufak en­di­şem yok...
So­nuç­ta Tür­ki­ye bir hu­kuk dev­le­ti ve ada­le­tin ve­re­ce­ği ka­rar­lar­la bu ül­ke yo­lu­na de­vam ede­cek.
Ta­bii bir ay­rın­tı­yı da­ha unut­ma­mak ge­re­kir.
İtal­ya’da EX­PO ça­lış­ma­la­rı­nın mer­ke­zin­de Mi­la­no Be­le­di­ye Baş­ka­nı Le­ti­zi­a Mo­rat­ti bu­lu­nu­yor.
Dev­let her aşa­ma­da Mo­rat­ti’ye olan des­te­ği­ni di­le ge­ti­ri­yor.
* * *
Biz­de ise 31 Mart ak­şa­mı­na ka­dar Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı’nın yön­len­dir­me­siy­le ça­lış­ma­lar yü­rü­tü­le­cek, son­ra­sın­da iyi bir ne­ti­cey­le dö­ne­cek olur­sak İz­mir’in Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı pro­je­yi yü­rü­te­cek, dev­let de tüm ku­rum­la­rıy­la des­te­ği­ni sür­dü­re­cek.
Bi­zim için de bu mo­del en doğ­ru­su ola­cak­tı.
Ama AKP, ken­di ha­ne­si­ne ar­tı ya­za­bil­mek için fark­lı bir yön­tem uy­gu­la­ma­yı ter­cih et­ti.
Her şe­ye rağ­men...
Ben 31 Mart ak­şa­mı ka­ra­rın bi­zim le­hi­mi­ze çı­ka­ca­ğı­nı dü­şü­nü­yo­rum.
Çün­kü is­tik­rar­lı bir Tür­ki­ye’ye bü­tün dün­ya­nın ih­ti­ya­cı var.
Ve bu bü­yük pro­je­yi İz­mir’de ya­pa­ca­ğız.
Bun­da en ufak bir kuş­kum yok.