Üniversitenin dili sadece bilim olmalı

2000 Ha­zi­ran’ın­da Hür­ri­yet’tey­dim. Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si’nde rek­tör­lük se­çim­le­ri ya­pıl­mış; Prof. Dr. Emin Alı­cı 449 oy­la bi­rin­ci se­çil­miş­ti.
Gö­rev­de­ki rek­tör Prof. Dr. Fet­hi İdi­man 389 oy, Prof. Dr. Fa­ik Sa­rı­ali­oğ­lu 142 oy al­mış­lar­dı.
Her­kes YÖK’ün bu sı­ra­la­may­la lis­te­yi Cum­hur­baş­ka­nı’na gön­de­re­ce­ği­ni bek­li­yor­du.
An­cak An­ka­ra’dan al­dı­ğım bir bil­gi tam ter­si­ni söy­lü­yor­du.
Alı­cı ve İdi­man lis­te­ye bi­le kon­ma­mış­tı.
Sa­rı­ali­oğ­lu bi­rin­ci sı­ra­da, bi­rer oy alan Prof. Dr. Gü­zin Gök­men ve Prof. Dr. Or­han Us­lu ikin­ci ve üçün­cü sı­ra­lar­day­dı.
Bil­gi­yi doğ­ru­lat­tım, ha­be­ri ya­pıp İs­tan­bul’a geç­tim.
Er­te­si gün kı­ya­met kop­tu.
Do­kuz Ey­lül Üni­ver­si­te­si öğ­re­tim gö­rev­li­li­le­ri pro­tes­to­la­ra baş­la­dı.
YÖK’ün za­ten tar­tı­şı­lır ol­du­ğu bir dö­nem­de böy­le bir ta­vır ser­gi­le­me­si Tür­ki­ye’nin gün­de­mi­ne otur­du. Son­ra­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı Ah­met Nec­det Se­zer lis­te­yi ia­de et­ti. YÖK 6.5 sa­at sü­ren ola­ğa­nüs­tü bir top­lan­tı ya­pıp ay­nı lis­te­yi ikin­ci de­fa Se­zer’e yol­la­dı. Tem­muz or­ta­sın­da Cum­hur­baş­ka­nı bu lis­te­yi de ia­de et­ti.
Bu ara­da Prof. Dr. Gü­zin Gök­men ve Prof. Dr. Or­han Us­lu çe­kil­dik­le­ri­ni açık­la­yın­ca YÖK ye­ni bir lis­te yap­mak zo­run­da kal­dı.
Prof. Dr. Fa­ik Sa­rı­ali­oğ­lu bi­rin­ci, Prof Dr. Öz­can Gök­çe ikin­ci, Prof. Dr. Emin Alı­cı üçün­cü sı­ra­day­dı. Se­zer, lis­te­ye mü­da­ha­le ede­rek ve se­çim­de gös­te­ri­len ira­de­ye say­gı gös­te­re­rek Alı­cı’yı rek­tör ola­rak ata­dı.
YÖK’ün lis­te­sin­de İnö­nü ve Ata­türk üni­ver­si­te­le­rin­de de en çok oyu alan aday­lar da lis­te dı­şı kal­mış­tı.
As­lın­da Cum­hur­baş­kan­lı­ğı ken­di­si­ne yü­rür­lük­te­ki ya­sa­la­rın amir hü­küm­le­ri ge­re­ğin­ce atan­mak üze­re gön­de­ri­len lis­te­yi ya­sa­lar­da ifa­de edil­me­miş bir şe­kil­de ia­de et­miş­ti.
*   *   *
Üni­ver­si­te­ler­de­ki se­çim sü­reç­le­ri, YÖK’ün tu­tu­mu, öğ­re­tim gö­rev­li­le­ri ara­sın­da­ki iliş­ki­ler iler­le­yen gün­ler­de hep so­run ol­du.
İki dö­nem rek­tör­lük ya­pan Alı­cı da en çok tar­tı­şı­lan rek­tör­ler ara­sın­day­dı.
Ba­zı ic­ra­at­la­rı çok eleş­ti­ril­di, yap­tı­ğı gö­rev­len­dir­me­ler gün­dem­den düş­me­di.
Bu­nu da ga­yet nor­mal kar­şı­lı­yo­rum.
Çün­kü işin içi­ne se­çi­min gir­di­ği, re­ka­be­tin yo­ğun ol­du­ğu her or­tam­da yük­se­len ses­ler ola­cak­tır.
Bu se­fer de fark­lı bir sü­reç ya­şan­ma­dı.
Rek­tör aday­la­rı ay­lar ön­ce­sin­den pro­je­le­ri­ni, prog­ram­la­rı­nı an­lat­ma­ya baş­la­dı­lar.
Üni­ver­si­te­ler için­de­ki yo­ğun ku­lis ça­lış­ma­la­rı için­de ol­ma­sak bi­le bu söz dü­el­lo­su biz­le­re ka­dar ulaş­tı. Bun­la­rın bir kıs­mı­nı ha­ber yap­tık, bir kıs­mı­nı ku­lis ha­ber ola­rak ver­dik.
Ama de­di­ko­du­lar hiç bit­me­di.
Ge­nel se­çim­ler­de­ki li­der­le­rin sal­vo­la­rı­nı arat­ma­yan atış­lar ya­şan­dı.
Ben en ba­şın­dan be­ri bu­nun tar­tı­şıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni sa­vu­nu­yo­rum. Se­çim sü­re­ci ve ata­ma­lar­da ya­şa­nan si­ya­si ter­cih­ler üni­ver­si­te­le­ri­miz­de­ki den­ge­le­ri ta­ma­men de­ğiş­ti­ri­yor.
*   *   *
Yıl­lar­dır ya­zı ya­zan bir ga­ze­te­ci ola­rak; en faz­la eği­tim ve sağ­lık ko­nu­sun­da yaz­dı­ğım ya­zı­lar­dan son­ra­sın­da yo­ğun me­saj­lar alı­yo­rum.
Yo­rum­lar­dan an­lı­yo­rum ki; üni­ver­si­te için­de­ki bas­kı­lar, bi­lim­sel en­gel­ler ve im­kan­la­rın kı­sıt­lan­ma­sın­dan do­la­yı bir­çok öğ­re­tim gö­rev­li­si bü­yük sı­kın­tı ya­şı­yor. Dev­let­te gö­rev ya­pan­la­rın bü­yük ço­ğun­lu­ğu özel va­kıf üni­ver­si­te­le­ri­ne geç­me­nin plan­la­rı­nı ya­pı­yor.
El­bet­te ora­lar­da da fark­lı sı­kın­tı­lar baş gös­te­ri­yor. 2000 yı­lın­da Prof. Dr. Emin Alı­cı’nın ya­şa­dık­la­rı­nı bü­yük bir ih­ti­mal­le rek­tör ola­rak ata­nan Prof. Dr. Meh­met Fü­zün de ya­şa­ya­cak­tır.
Fü­zün, uz­laş­ma­cı kim­li­ğiy­le ta­nı­nı­yor.
Emi­nim bu özel­li­ği­ni üni­ver­si­te­si­nin da­ha iyi bir ku­rum ola­bil­me­si için so­nu­na ka­dar kul­la­na­cak­tır. Ama ya­şa­nan­lar ve ata­ma­la­rın si­ya­si ola­rak al­gı­lan­ma­sı Fü­zün’ün işi­ni zor­laş­tı­ra­cak­tır.
Bu ko­nu­yu iş­le­me­ye önü­müz­de­ki gün­ler­de yi­ne de­vam ede­ce­ğim.