İzmir ve Manisa böyle olacak

İzmir ve Manisa’nın geleceğini belirleyecek 1/100.000’lik Çevre Düzeni Planları değişikliği onaylandı. Planın ana fikrini “Yeni yatırım kararları ile gelişme desteklenecektir” görüşü oluşturuyor.
İki kentin kaderini belirleyecek kararlar özetle şöyle:
Gelişmenin ve korumanın sürdürülebilirliği ve koruma-kullanma dengesinin gözetilmesi esastır. Kentsel yerleşmelerde, kurgulanan yapılaşma karakterine uygun biçimde ve kentin gereksinim duyduğu yeni kullanım türleri de düşünülerek belirlenecek yoğunlukta gelişme yönlendirilecek. Yetki, sınır gibi nedenlerle planlı alanları yetersiz olan yerleşmelerde, belirlenen yeni yatırım kararları doğrultusunda yeni sanayi, depolama ve kentsel gelişme alanları oluşturulacak. Planlı ya da plansız oluşmuş sanayi tesislerinin, mutlak tarım alanları üzerinde bulunan bölümleri sınırlandırılacak. İhracata yönelik tarımsal üretimde artış yaşanacaktır. Bu artışa koşut olarak ürünlerin, üretildiği bölgede satışa hazır hale getirilmesi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi amacıyla küçük ölçekli tarımsal sanayi alanları oluşturulacak.

Mevcut ve projelendirilmiş karayolu ve demiryolu hatlarının dışında, diğer yatırım kararları ile de ilişkilendirilerek yeni ulaşım bağlantıları yapılacak.
Ayrancılar-Torbalı arasında tarım alanları üzerinde mevzuata aykırı olarak planlanmış olan sanayi alanlarının, yapılaşmamış bölümlerinde planların iptal edilmesi sağlanacak. Mevzii gelişmiş sanayi tesislerinin yanı sıra, Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi için belirlenen ilave alanın henüz yapılaşmayan, verimli tarım alanları üzerinde bulunan bölümlerinde yapılaşmaya gidilmesi istemi gözden geçirilecek, bu alanın kullanımı, alt ölçekli planlama çalışmalarında değerlendirilececk.
Çandarlı’da Kuzey Ege Çandarlı Limanı ve tersane yatırımı gerçekleşecek, çevredeki yerleşmeler bu gelişme ile şekillenecek. Aliağa ve Bergama organize sanayi bölgelerinin önemi artacak, gelişmesi hızlanacak. Kuzey Ege Çandarlı Limanı ile İzmir merkezin bağlantısını sağlamak amacıyla ve liman ile Soma üzerinden Ege’nin iç ve kuzey kesimleriyle erişimi kolaylaştıracak yeni karayolu ve demiryolu bağlantıları yapılacak.

Aliağa’da yat ve tekne imalatı için yapılmış olan yer seçimi kabul edilecek, çevrede bu gelişmeye uygun düzenleme yapılacak. İlçenin kuzeyinde yapılacak yatırımlar (liman, tersane, organize sanayi vb.) sonrasında, yakın alanlarda yeni konut gelişmeleri olacak. Aliağa’nın kuzeyinde ortaya çıkan yeni gelişmeler, güçlü ulaşım bağlantılarını zorunlu kılacak.
Dikili çevresinde var olan termal kaynakların kullanılması sonucunda; bölgede turizm gelişmesi artacak, mevcut durumda düzensiz olarak var olan seracılık alanları teknolojiyi de kullanarak genişletilecek.
Urla’nın batısında Gülbahçe’de İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün bulunduğu alan çevresinde genişletilecek. EXPO vb. organizasyonlar için İzmir İleri Teknoloji Enstitüsü’nün (İYTE) genişleme alanının kullanılacağı kabulüyle, Urla ilçesinde ve çevrede yeni kentsel gelişme alanları düzenlenecek. Çeşme-Alaçatı çevresinde planlanmış olan turizm yatırımlarının bir bölümü plan dönemi içinde gerçekleşecek. Bu durum, yakın çevrede turizme koşut yeni gelişmeleri tetikleyecek.

Selçuk-Pamucak Turizm Merkezi’nde turizm gelişmeleri hızlanacak, turizm ve golf yatırımları gerçekleşecek, bu gelişmelere bağlı olarak kent merkezinde ve turizm merkezi içinde ticari yaşam hareketlenecek, yerleşme yeni nüfus çekecek.Tahtalı Havzası ve diğer su koruma havzalarında, kirlenmenin önlenmesi zorunludur. Bu kapsamda; mevzuata uygun olarak gerçekleşmiş olan yapılaşma ve plan kararları dışında yeni yapılaşmalar engellenecek.
İzmir’de eğitim alanlarına gereksinim artacak. Bu kapsamda; kuzeyde ve batıda yeni üniversite yerleşkeleri için alan gereksinimi oluşacak. Üniversitelerin kuruluşunu kolaylaştıracak önlemler alınacak.Menderes-Aliağa demiryolu hattının metro standardına getirilmesi, bu hat üzerinde yerleşmeyi özendirecek. Hattın güneyde Torbalı ve Selçuk’a kadar, kuzeyde Bergama’ya kadar uzatılması, sonrasında ortaya çıkacak havaalanı ile konforlu ulaşım bağlantısı, Selçuk’ta ve Bergama’da turizmin gelişmesinin ivmesini artıracak.Bu durum yakın çevrede, orta ölçekli ve küçük sanayi işletmeleri için yeni alanlara gereksinimi artıracak.
Manisa’da sanayi gelişmesi var olan hızını koruyacak, bu durum kente göçün sürmesine neden olacak. İl merkezinde nüfus artışının mevcut gelişme eğiliminin üstüne çıkacağı kabul edilerek gelişme alanı düzenlemesi yapılacak. Manisa Organize Sanayi Bölgesi ile Muradiye yerleşimi arasında bulunan planlanmış sanayi alanları ve konut alanları, gereksinimler doğrultusunda korunacak. Manisa’da Salihli Organize Sanayi Bölgesi’nde gelişme hızlanacak, tarım alanı niteliği olmayan alanın çevresinde sanayi gelişmesi desteklenecek. Yakın çevrede tarım alanları üzerinde gelişme eğilimi bulunan sanayi tesisleri, Salihli OSB’ye yönlendirilecek. Turgutlu’da var olan organize sanayi bölgesinin zaman içinde yetersiz kalması olasılığına karşı, bu alanın genişlemesine olanak sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Akhisar çevresindeki alanlarda artan zeytin dikimi ve üretimine koşut olarak zeytincilik amaçlı uzmanlaşmış sanayi alanlarına gereksinim de artacak.
Manisa’da Celal Bayar Üniversitesi; Muradiye Kampüsü’nün bulunduğu bölgede genişleyecek, artan kapasite çevrede yeni gelişme alanı gereksinimi doğuracak.Manisa Büyükşehir sınırları içinde turizm potansiyeline sahip alanlarda, kamusal desteklerde yeni ve önemli gelişmeler olacak. Özellikle termal turizm konusunda, kaynakların yakınlarındaki alanlarda turizm alanlarının geliştirilmesi sağlanacak. Manisa genelinde, özellikle Spil Dağı ve çevresinde doğa turizmini canlandıracak günübirlik ve konaklamalı turizm hareketlenmesine karşı gerekli düzenlemeler yapılacak.

İzmir ve Manisa’nın geleceği işte bu şekilde planlandı. Takdir edilecek de, eleştirilecek de çok konu var. Bir sonraki yazımızda da onlara değiniriz.