Dini Bilgiler Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı

Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı

04.04.2024 - 11:24 | Son Güncellenme:

Kişilerin hayat içerisinde ettiği her duanın farklı anlamı bulunmaktadır. Bunun yanı sıra her derdin, sıkıntının, dileğinde farklı bir kendisine ait, özel duası vardır. Bu dualar o kadar çok fazla ki tek bir sıkıntı için kişilerin edebileceği birçok dua bulunmaktadır. Hizbul Bahr duası nedir? Hizbul Bahr duasının Türkçe okunuşu ve Arapça yazılışı nasıldır? Bu soruların cevaplarını ve bu sorular ile ilgili bilgileri detayları ile derledik

Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı

Hizbul Bahr duası, kişilerin ettiği özel dualardan birisini teşkil eder. Bu duanın da kendisine ait bazı faziletleri, farklı anlamları ve iyi geldiği yönleri vardır.

Öneri:
Ayetel Kürsi


Hizbul Bahr Duası Nedir?

Hizbul Bahr duası yalnızca tek bir nedenden dolayı okunan bir dua değildir. Bunun yanı sıra tek bir özelliği olan bir dua da olmamaktadır. Kişi eğer oruç tutamıyorsa, maneviyatı buna yetmiyorsa bu duayı okuyarak bu şevki sağlayabilir. Eğer kişinin çokça borcu bulunuyorsa bu borçtan kurtulabilmek adına bu duayı okuyabilmektedir. Bu dua kişinin bu derdine deva olacaktır. Bunun yanı sıra bu dua insanların günlük olarak okuması gereken bir dua olmaktadır.


Haberin DevamıHizbul Bahr Duasının Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı

Hizbul Bahr duası hem Arapça hem de Türkçe yazılan bir duadır. Kuran-ı Kerim'de toplam 3 sayfa kaplayan uzun dualardan da birisini teşkil eder. Dua mana olarak da çok çeşitli manaları bünyesinde barındırır. Kişinin hastalıklardan kurtulmasına, borçtan kurtulmasına bunun yanı sıra hastalığı varsa şifa bulmasına vesile olan bir dua olmaktadır.

Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı


Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı


Hizbul Bahr Duası Türkçe Okunuşu ve Arapça Yazılışı


Hizbul Bahr Duası Okunuşu

Euzu billahi mineş-şeytanir racim.

Bismillahirrahmanirrahim…

Allahümme ya Aliyyü, ya Azıymü, yâ Haliymü ya Aliim.

Ente rabbii ve ılmüke hasbii.

Fe nı’mer rabbü rabbii. ve nı’mel hasbü hasbii.

Tensuru men teşâü ve entel azizür rahıym.

Nes’elükel ısmete fil

Harakâti ves sekenâti vel kelimâti vel irâdâti vel hatarâti mineşşükûki vez zünûni vel evhâmis sâtırati lil gulûbi an mütâleatil ğuyûb.

Haberin Devamı

Fe gadibtü liyel mü’minûne ve zülzilû zilzâlen şedidâ.

Ve iz yegûlül münâfigûne fii gulûbihim meradün mâ veadenallahü ve rasûlehû illâ ğurûrâ.

Fe sebbitnâ vensurnâ ve sahhir lenâ hâzel bahra kemâ sahhartel bahra li Musâ
Ve sahharten nâra li İbrâhime ve sahhartel cibâle vel hadide li Dâvûde ve sahhater riiha veş şeyâtıyne vel cinne li süleymâne ve sahhir külle bahrin hüve leke fil ardı ves semâi vel mülki vel melekûti ve bahred dünya ve bahral âhirati ve sahhir lenâ külle şey’in Yâ men bi
yedihii melekûtü külli şey’in (kâf hâ yâ ayn sâd) (3 kere tekrar edilcek)

Ünsurnâ fe inneke hayrun nâsiriin

Veftah lenâ fe inneke hayrul fâtihıyn.

Vağfir lenâ fe inneke hayrul ğâfiriin.

Verhamnâ fe inneke hayrur râhimiin.

Verzugnâ fe inneke hayrur râzigıyn.

Vehdinâ ve neccinâ minel gavmiz zalimiin.

Ve heblenâ rıyhan tayyibeten kemâ hiye fii ılmike venşurhâ aleynâ min hazâini rahmetik. Vahmilnâ bihâ hamlel kerâmeti meas selâmeti vel âfiyeti fid dini ved dünyâ vel âhirati inneke alâ külli şey’in kadiir.

Allahümme yessir lenâ ümurinâ mearrahati li gulûbinâ ve ebdâninâ ves selâmeti vel âfiyeti fii diininâ ve dünyânâ.

Ve kün lenâ sâhiben fii seferinâ ve halifeten fii ehlinâ vatmis alâ vücûhi e’dâinâ vemsah hüm alâ
mekânetihim
fe lâ yestetıy’ûnel mudıyye ve lel meciie ileynâ ve lev neşâü letamesnâ alâ e’yünihim festebekus sırâte fe ennâ yübsırûn.

Haberin Devamı

Ve lev neşâü lemesahnâhüm alâ mekânetihim fe mestetâü mudıyyen ve lâ yerciûn.

Yâsiin vel gur’ânil hakiim inneke leminel mürseliine alâ sıratim müstekıym.

Tenzilel azizir rahiim.

Li tünzira kavmen mâ ünzira abâühüm fe hüm ğafilûn.

Le gad haggal gavlü alâ ekserihim fe hüm la yü’minûn. İnnâ cealnâ fii e’nâgıhim eğlâlen fe hiye ilel ezgâni fe hüm mugmehûn.

Ve cealnâ min beyni eydiihim sedden ve min halfihim sedden fe ağşeynâhüm fe hüm lâ yübsirûn.(Şâhetil vücûh)(3 kez tekrar edilecek)

Ve anetil vücûhü lil hayyil gayyûm.

Ve gad hâbe men hamele zulmâ
Taa Siin
Taa Siin Miim.
Hâ miim ayn Siin Gaaf
Meracel behrayni yeltegıyâni beynehümâ berzehun lâ yebğiyân

Hâ Miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim hâ miim

Hummel emru ve câen nasru fealeynâ lâ yünsarûn.

Hâ miim tenziilül kitâbi minellâhil aziizil aliim. Ğafiriz zenbi ve gâbilit tevbi şedidil ıgâbi
Zittavl. Lâ ilâhe illâ hû ileyhil masıyr.

Haberin Devamı

(((Bismillâhi bâbünâ tebâreke hıytânünâ yâsiin sekfünâ kâf hâ yâ ayn sâd kifâyetünâ, hâ miim ayn siin gaaf hımâyetünâ, feseyekfiike hümüllâhü ve hüves semiiul aliim.))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Sitrul arşi mesbûlün aleynâ ve aynüllâhi nâzıratün ileynâ bi havlillâhi lâ yugderu aleynâ Vallâhü min verâihim muhıyt.
Bel hüve gur’ânün meciid,fii levhım mahfûz

Fallâhü hayrun hâfızan ve hüve erhamür râhımiin))) (3 kez tekrar edilecek)

(((İnne veliyyiyallâhüllezi nezzelel kitâbe ve hüve yetevelles sâlihıyn))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Hasbiyallâhü lâ ilâhe illâ hû Aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşil aziim)))(3 kere)

(((Bismillâhillezii lâ yedurru measmihii şey’ün fil erdı ve lâ fis semâi ve hüves semiiul aliim))) (3 kez tekrar edilecek)

(((Ve lâ havle ve lâ kuvvete illa billâhil aliyyil azıym))) (3 kez tekrar edilecek)

Ve sallellâhü alâ seyyidinâ muhammedin ve âlihi ve sahbihi ve selleme tesliimen vel hamdü lillâhi rabbil âlemin.