Geri Dön
Surelerİnşirah Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnşirah Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İslam inancında, sıkıntılardan kurtulmak ve gönül ferahlığına erişmek için bazı surelerden yardım alınmaktadır. Bu surelerden biri de Kur’an-ı Kerim’in 94. sırasında yer alan İnşirah Suresi olarak kabul edilmektedir. Toplamda ayet-i kerime içeren İnşirah Suresi’nin anlamı “açılmak ve genişlemek” olarak bilinmektedir

İnşirah Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Sure içerisinde Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini icra ettiği sırada karşısına çıkan sıkıntı ve zorlukları anlatmaktadır. Bunlara karşı Allah tarafından gönderilen ferahlık ve yardıma da değinilmektedir. Bu bağlamda diğer kullara da sıkıntılar karşısında ümitsizliğe kapılmamaları nasihat edilmektedir.

İnşirah Suresi’nin Mekke devrinde; Duha Suresi’nden sonra ve Asr Suresi’nden de önce tebliğ olduğuna inanılmaktadır. Kısa ayetlerden oluşan bu sure çoğu Müslüman tarafından ezbere bilinmekte ve sıkıntıya düşüldüğü zaman da sık sık tekrar edilmektedir. Bu bağlamda İnşirah Suresi’nin Türkçe ve Arapça olarak oldukça yoğun bir şekilde okunduğu görünmektedir. Aşağıdaki içeriklerde İnşirah Suresi hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri derledik. Sureyi okumak isteyenler için Arapça ve Türkçe okunuşları, anlamını merak edenler için de; ayet açıklamalarını, Diyanet onaylı meali ve tefsirini paylaştık.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

1.Elem neşrah leke sadrek
2.Ve vada'na 'anke vizreke
3.Elleziy enkada zahreke
4.Ve refa'na leke zikreke
5.Feinne me'al'usri yüsren
6.İnne me'al'usri yüsren
7.Feiza ferağte fensab
8.Ve ila rabbike ferğab

İnşirah Suresi Türkçe Anlamı

1.(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2, 3.Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4.Senin şânını yükseltmedik mi?
5.Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6.Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7.Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8.Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İnşirah Suresi Konusu

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

İnşirah Suresi Tefsiri 

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm’dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, “İ‘tisâm”, 13, 21; Müslim, “Akziye”, 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah’ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “adının ve sanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “adını sanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler