Sureler Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Mearic suresi, Kur’an-ı Kerim’in 70. suresidir. Sure toplam 44 ayetten oluşmaktadır. Mearic suresinin Mekke döneminde indirildiğine inanılmaktadır. Mearic suresi, Hakka suresinden sonra, Nuh suresinden önce gelmektedir. Surenin 3.ayetinde geçen “el- mearic” kelimesi surenin adını vermiştir. “Arece” kökünden gelen kelime yükselme basamakları anlamı da taşımaktadır. Mearic, yükselme dereceleri, yükseklik, merdivenler ve çıkılan yer anlamlarına gelmektedir. Mushaftaki sıralamada yetmişinci, iniş sırasına göre yetmiş dokuzuncu suredir. Mearic suresini zikreden kişiler için fazileti ise kıyamete dair korkularından uzaklaşacağına inanılır. Mearic Suresi Türkçe okunuşu, anlamı, fazileti, Arapça yazılışı ve diyanet meali ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

 Mearic suresinde başlıca Mekke’de bulunan müşriklerin ve münafıkların inkar, azgınlık ve sapkınlıklarına değinilmiştir. Öldükten sonra diriltileceği ve ölümden sonraki hayatın özellikleri bulunmaktadır. Müslümanlar için kıyamet halleri ve inanmayanlar için kıyamette neler olacağına yer verilmiştir. İnsanların yaratılış özellikler ve diriltildikten sonra halin nasıl olacağına dikkat çekilmiştir. Surede, cömertlik, cimrilik, mal biriktirmek ve ahiret hayatı konuları anlatılmaktadır. Mearic suresinde iyi işler yapmayı ve güzel ahlaklı olmayı anlatmaktadır. İnkar edenlerin Hz. Muhammed’e karşı tutum ve davranışları bulunmaktadır.

Haberin Devamı

Öneri:
Ayetel Kürsi

Mearic Suresi Türkçe okunuşu

1.Seele sailun bi'azabin vakı'ın.

2.Lil kâfirîne leyse lehu dâfiun.

3.Minallâhi zîl meâric(meârici).

4.Ta'rucul melâiketu ver rûhu ileyhi fî yevmin kâne mikdaruhu hamsîne elfe senetin.

5.Fasbir sabran cemîlâ(cemîlen).

6.İnnehum yeravnehu baîdâ(baîden).

7.Ve nerâhu karîbâ(karîben).

8.Yevme tekûnus semâu kel muhli.

9.Ve tekûnul cibâlu kel ıhni.

10.Ve lâ yes’elu hamîmun hamîmâ(hamîmen).

11.Yubassarûnehum yeveddul mucrimu lev yeftedî min azâbi yevmi izin bi benîhi.

12.Ve sâhıbetihî ve ahîhi.

13.Ve fasîletihilletî tu’vîhi.

14.Ve men fîl ardı cemî’an summe yuncîhi.

15.Kellâ, innehâ lezâ.

16.Nezzâaten liş şevâ.

17.Ted’û men edbera ve tevellâ.

18.Ve cemea fe ev’â.

19.İnnel insâne hulika helûâ(helûan).

Haberin Devamı

20.İzâ messehuş şerru cezûâ(cezûan).

21.Ve izâ messehul hayru menûâ(menûan).

22.İllâl musallîn(musallîne).

23.Ellezîne hum alâ salâtihim dâimûn(dâimûne).

24.Vellezîne fî emvâlihim hakkun ma’lûm(ma’lûmun).

25.Lis sâili vel mahrûm(mahrûmi).

26.Vellezîne yusaddikûne bi yevmid dîn(dîni).

27.Vellezîne hum min azâbi rabbihim muşfikûn(muşfikûne).

28.İnne azâbe rabbihim gayru me’mûn(me’mûnin).

29.Vellezîne hum li furûcihim hâfizûn(hâfizûne).

30.İllâ alâ ezvâcihim ev mâ meleket eymânuhum fe innehum gayru melûmîn(melûmîne).

31.Fe menibtegâ verâe zâlike fe ulâike humul âdûn(âdûne).

32.Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn(râûne).

33.Vellezîne hum bi şehâdâtihim kâimûn(kâimûne).

34.Vellezîne hum alâ salâtihim yuhâfizûn(yuhâfizûne).

35.Ulâike fî cennâtin mukramûn(mukramûne).

36.Fe mâ lillezîne keferû kıbeleke muhtıîn(muhtıîne).

37.Anil yemîni ve aniş şimâli ızîn(ızîne).

38.E yatmeu kullumriin minhum en yudhale cennete naîm(naîmin).

39.Kellâ, innâ halaknâhum mimmâ ya’lemûn(ya’lemûne).

40.Fe lâ, uksimu bi rabbil meşârikı vel megâribi innâ le kâdirûn(kâdirûne).

41.Alâ en nubeddile hayran minhum ve mâ nahnu bi mesbûkîn(mesbûkîne).

42.Fe zerhum yahûdû ve yel’abû hattâ yulâkû yevme humullezî yûadûn(yûadûne).

43.Yevme yahrucûne minel ecdâsi sirâan ke ennehum ilâ nusubin yûfidûn(yûfidûne).

44.Haşi'aten ebsaruhum terhekuhum zilletun zalikelyevmulleziy kanu yu'adune.

Haberin Devamı

Mearic Suresi Türkçe Anlamı

1. Bir soran inecek azabı sordu:

2.İnkârcılar için;ki onu savacak yoktur,

3. Yükselme derecelerinin sahibi olan Allah katından.

4. Melekler ve Rûh (Cebrail), oraya, miktarı (dünya senesi ile) ellibin yıl olan bir günde yükselip çıkar.

5. (Resûlüm!) Şimdi sen güzelce sabret.

6. Doğrusu onlar, o azabı (ihtimalden) uzak görüyorlar.

7. Biz ise onu yakın görmekteyiz.

8. O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur.

9. Dağlar da atılmış yüne döner.

10. Dost, dostu sormaz.

11. Birbirlerine gösterilirler (fakat herkes kendi derdindedir). Günahkâr kimse ister ki, o günün azabından (kurtuluş için), oğullarını,

12. Karısını ve kardeşini,

13. Kendisini koruyup barındıran tüm ailesini

14. Ve yeryüzünde kim varsa hepsini fidye olarak versin de, tek kendini kurtarsın.

15. Fakat ne mümkün! Bilinmeli ki, o (cehennem) alevlenen bir ateştir.

16. Derileri kavurup soyar.

17. Yüz çevirip geri döneni, (kendine) çağırır!

18. (Servet) toplayıp yığan kimseyi!.

Haberin Devamı

19. Gerçekten insan, pek hırslı (ve sabırsız) yaratılmıştır.

20. Kendisine fenalık dokunduğunda sızlanır, feryat eder.

21. Ona imkân verildiğinde ise pinti kesilir.

22. Ancak şunlar öyle değildir: Namaz kılanlar,

23. Ki, onlar namazlarında devamlıdırlar (ihmal göstermezler;).

24. Mallarında, belli bir hak vardır,

25. Sâile ve mahrûma(vermek için).

26. Ceza (ve hesap) gününün doğruluğuna inananlar;

27. Rab'lerinin azabından korkanlar,

28. Ki Rab'lerinin azabı(na karşı) emin olunamaz;

29. Irzlarını koruyanlar

30. Ancak eşlerine ve cariyelerine karşı müstesna; çünkü onlar kınanmaz;

31.Bundan öteye (geçmek) isteyenler ise, onlar taşkınların ta kendileridir,

32. Emanetlerine ve ahitlerine riayet edenler;

33. Şahitliklerini (dosdoğru) yapanlar;

34. Namazlarını koruyanlar;

35. İşte bunlar, cennetlerde ağırlanırlar.

36. (Resûlüm!) O kâfirlere ne oluyor ki, sana doğru koşuyorlar?

37. Bölük bölük sağından ve solundan(gelip etrafını sarıyorlar)

38. Onlardan her biri nimet cennetine sokulacağını mı umuyor?

Haberin Devamı

39. Hayır (hiç ummasınlar!) Şüphesiz biz onları, kendilerinin de bildikleri şeyden yarattık (fakat ibret almadılar, imana gelmediler).

40. Doğuların ve batıların Rabbine yemin ederim ki, bizim gücümüz yeter:

41. Şüphesiz onların yerine daha iyilerini getirmeye bizim gücümüz yeter ve kimse bizim önümüze geçemez.

42. Ama sen onları (şimdilik) bırak da, tehdit edildikleri günlerine kavuşuncaya dek dalsınlar, oynayadursunlar.

43. O gün onlar, sanki dikili bir şeye koşuyorlar gibi, kabirlerinden fırlaya fırlaya çıkarlar.

44. Gözleri horluktan aşağı düşmüş ve kendileri zillete bürünmüş bir halde.İşte bu, onların tehdit edilegeldikleri gündür!

Mearic Suresi Arapça Yazılışı

Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Mearic Suresi Oku: Mearic Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Mearic Suresi Tefsiri

“Huzuruna yükselmenin birçok yolu” diye çevirdiğimiz meâric (tekili: mi‘rec) “yükselme vasıtaları” demektir. Bazı müfessirler bu kelimeye, “meleklerin yükseldiği gökler, Allah’ın mahlûkata lutfettiği nimetlerin mertebeleri, cennetteki dereceler, mânevî ve ruhanî mertebeler” gibi açıklamalar getirmişlerdir (Elmalılı, XIII, 5352). Bir kısım müfessirler ise meârici mecaz olarak insanı Allah’ın varlığını kavramaya ve O’nunla mânevî yakınlık kurmaya götüren yollar olarak yorumlamışlardır (bk. Âlûsî, Rûhu’l-me‘ânî, XXIX, 56; Esed, III, 1186). Bizim “istedi” diye çevirdiğimiz sûrenin ilk kelimesi “sormak” mânasına da geldiği için bunu “Birisi ... sordu” şeklinde çeviren ve anlayanlar da olmuştur.Rivayete göre müşriklerin ileri gelenleri, Hz. Peygamber’e, alaylı bir üslûpla, haber verdiği azabın gelip gelmeyeceğini, gelecekse bunun ne zaman gerçekleşeceğini soruyorlardı. Bir rivayete göre bu soruları soran Nadr b. Hâris idi (bk. İbn Âşûr, XXIX, 153). 2. âyet bizim tercih ettiğimiz mânayı desteklemektedir. Buna göre inkârcılar Hz. Peygamber’in getirdiği kitap doğru ise Allah tarafından başlarına taş yağdırılmasını veya büyük bir ceza ile cezalandırılmalarını istemişlerdi. Müşriklerin, aslında alay ve inkâr yollu ortaya koydukları bu tür sorularına ve isteklerine cevap olmak üzere 2. âyette, onlar ihtimal vermese de, vakti geldiğinde Hz. Peygamber’in haber verdiği azabın mutlaka gerçekleşeceği, bunu hiç kimsenin önleyemeyeceği bildirilmiştir.

Müfessirlere göre 4. âyette geçen “ruh”tan maksat Cebrâil’dir; “miktarı elli bin yıl olan gün”den ne kastedildiği konusunda farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bazı müfessirler buradaki elli bin yılı dünyanın ömrü, bazıları kıyametin oluş süresi, kimileri de âhirette kulların hesap vereceği süre olarak açıklamışlardır. Bir görüşe göre kıyametin müddeti inkârcılar için elli bin sene, müminler için sadece bir günün muayyen bölümü kadar sürecektir. Elli bin senenin, âhiret hayatının toplam süresi olduğunu ileri sürenler de vardır. Ancak bize göre bu yorumların hiçbirinin kabul edilebilir bir mesnedi ve gerçekliği yoktur. Bir önceki âyette geçen “huzuruna yükselmenin birçok yolu bulunan” şeklindeki ifadenin ardından burada da “Melekler, miktarı elli bin sene olan bir gün içinde O’na yükselmektedirler” buyurulmuştur. Görüldüğü gibi bu ifadenin kıyamet ve uhrevî hesapla, dünya veya âhiretin süresiyle bir ilgisi yoktur; sadece meleklerin Allah’a yükselmesinden söz edilmektedir. Şevkânî’nin naklettiği bir yorumda da belirtildiği gibi bu âyetteki elli bin sayısı bu mertebelerin ne kadar yüce olduğunu zihinlerde canlandırmayı amaçlayan temsilî bir anlatımdır (V, 332; krş. Hac 22/47).

Mearic Suresi Konusu

Meâric sûresinde kıyamet halleri, öldükten sonra dirilme, hesap gününün sıkıntıları, cehennem azabı, âhiret hayatı ve peygamberlik gibi İslâm’ın inanç esasları ele alınmaktadır. Sûrede cömertlik ve cimrilik konularından bahsedilir; müminlerin güzel vasıfları, iyi işleri ve üstün ahlâkı anlatılır; inkârcıların Hz. Peygamber’e karşı tutumları değerlendirilir.

Mearic Suresi Fazileti

Meâric sûresinin faziletiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda yer alan, “Allah Seele sâilün sûresini okuyan kimseye emanetlerini ve ahidlerini gözeten kimselerin sevabını verir” şeklindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 160) sahih olmadığı belirtilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).