SurelerNecm Suresi Oku: Necm Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Tefsiri, Arapça Yazılışı, Diyanet Meali

Necm Suresi Oku: Necm Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Tefsiri, Arapça Yazılışı, Diyanet Meali

Necm suresi, Kur’an-ı Kerim’in 53. suresidir. Sure toplam 62 ayetten oluşur.

Necm Suresi Oku: Necm Suresi Türkçe Okunuşu, Anlamı, Tefsiri, Arapça Yazılışı, Diyanet Meali

Necm suresi, Mekke döneminde indirilmiştir yalnızca 32. ayeti Medine’de nazil olduğuna inanılır. Necm suresi, Tur suresinden sonra, Kamer suresinden önce yer almaktadır. Mushaftaki sıralamaya göre elli üçüncü, iniş sırasına göre yirmi üçüncü suredir. Sure adını, ilk ayetteki “en- Necm” kelimesinden almıştır. Necm ifadesinin karşılığı yıldızdır. Necm suresi içinde secde ayeti bulunan bir suredir. Necm suresi, cüz 27 de yer almaktadır. Dinin temel konularını içerir.

Haberin Devamı

Öneri:
Ayetel Kürsi

Necm suresinde Kur’an-ı Kerim’in vahiylerin gelmesiyle toplu hale getirildiği vurgulanmaktadır. Cebrail aracılığı ile peygambere gönderilen vahiylerle Kur’an-ı Kerim şekillenmiştir. Peygamber efendimizin (sav) Cebrail’i görmesi ve Mirac tecrübesi de sure de anlatılmıştır. Necm suresinde büyük ve küçük günahlar açıklamaları ile bulunmaktadır. Akıl ve kalp birliği ile insanın ancak çalıştığı zaman karşılığını alacağı surede ki ayetlerde geçmektedir. Allah’ın kudretinin ve varlığının delilleri konu olmaktadır. Necm suresinde inanmayan toplulukların helak olma durumları ve neler yaşadıkları da anlatılmaktadır.

Necm Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ven necmi iza heva
2.Ma dalle sahıbukum ve ma ğava
3.Ve ma yentıku anil heva
4.İn huve illa vahyuy yuha
5.Allemehu şedidul kuva
6.Zu mirrah festeva
7.Ve huve bil ufukıl a'la
8.Summe dena fe tedella
9.Fe kane kabe kavseyni ev edna
10.Fe evha ila abdihi ma evha
11.Ma kezebel fuadu ma raa
12.Efe tumarunehu ala ma yera
13.Ve le kad raahu nezleten uhra
14.Inde sidratil munteha
15.Indeha cennetul me'va
16.İz yağşes sidrate ma yağşa
17.Ma zağal besaru ve ma tağa
18.Le kad raa min ayati rabbihil kubra
19.E fe raeytumul late vel uzza
20.Ve menates salisetel uhra
21.E lekumuz zekeru ve lehul unsa
22.Tilke izen kısmetun dıyza
23.İn hiye illa esmaun semmeytumuh entum ve abaukum ma enzelellahu biha min sultan iy yettebiune illaz zane ve ma tehvel enfus ve le kad caehum mir rabbihimul huda
24.Em lil insani ma temenna
25.Fe lillahil ahıratu ve ula
26.Ve kem mim melekin fis semavati la tuğni şefaatuhum şey'en illa mim ba'di ey ye'zenellahu li mey yeşau ve yerda
27.İnnellezine la yu'minune bil ahırati le yusemmunel melaiket tesmiyetel unsa
28.Ve ma lehum bihi mim ılm iy yettebiune illez zann ve innez zanne la yuğni minel hakkı şey'a
29.Fe a'rıd am men tevella an zikrina ve lem yurid illel hayated dunya
30.Zalike mebleğuhum minel ılm inne rabbeke huve a'lemu bi men alle an sebilihi ve huve a'lemu bi menihteda
31.Ve lillahi ma fis semavati ve ma fil erdı li yecziyellezine esau bima amilu ve yecziyellezine ahsenu bil husna
32.Ellezine yectenibune kebairal ismi vel fevahışe illel lemem inne rabbeke vasiul mağfirah huve a'lemu bi kum iz enşeekum minel erdı ve iz entum ecinnetun fi butuni ummehatikum fe la tuzekku enfusekum huve a'lemu bi menitteka
33.E fe raeytellezi tevella
34.Ve a'ta kalilev ve ekda
35.Eındehu ılmul ğaybi fe huve yera
36.Em lem yunebbe' bima fi suhufi musa
37.Ve ibrahimellezi veffa
38.Ella teziru vaziratuv vizra uhra
39.Ve el leyse lil insani illa ma sea
40.Ve enne sa'yehu sevfe yura
41.Summe yuczahul cezael evfa
42.Ve enne ila rabbikel munteha
43.Ve ennehu huve adhake ve ebka
44.Ve ennehu huve emate ve ahya
45.Ve ennehu halekaz zevceyniz zekara vel unsa
46.Min nutfetin iza tumna
47.Ve enne aleyhin neş'etel uhra
48.Ve ennehu huve ağna ve akna
49.Ve ennehu huve rabbuş şı'ra
50.Ve ennehu ehleke adenil ula
51.Ve semude fema ebka
52.Ve kavme nuhım min kabl innehum kanu hum azleme ve atğa
53.Vel mu'tefikete ehva
54.Fe ğaşşaha ma ğaşşa
55.Fe bi eyyi alai rabbike tetemara
56.Haza nezirum minen nuzuril ula
57.Ezifetil azifeh
58.Leyse leha min dunillahi kaşifeh
59.E fe min hazel hadisi ta'cebun
60.Ve tadhakune ve la tebkun
61.Ve entum samidun
62.Fescudu lillahi va'budu

Haberin Devamı

Necm Suresi Türkçe Anlamı

Haberin Devamı

1, 2.Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed haktan) sapmadı ve azmadı.
3.O, nefis arzusu ile konuşmaz.
4.(Size okuduğu) Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir.
5, 6, 7.(Kur'an'ı) ona, üstün güçlere sahip, muhteşem görünümlü (Cebrail) öğretti. O, en yüksek ufukta bulunuyorken (aslî sûretine girip) doğruldu.
8.Sonra (ona) yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu.
9.(Peygambere olan mesafesi) iki yay aralığı kadar, yahut daha az oldu.
10.Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti.
11.Kalp, (gözün) gördüğünü yalanlamadı.
12.(Şimdi siz) gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz?
13.Andolsun ki, o, Cebrail'i bir başka inişte daha (aslî suretiyle) görmüştü.
14.Sidretü'l Müntehâ'nın yanında.
15.Me'va cenneti onun (Sidre'nin) yanındadır.
16.O zaman Sidre'yi kaplayan kaplamıştı.
17.Göz (gördüğünden) şaşmadı ve (onu) aşmadı.
18.Andolsun, o, Rabbinin en büyük alametlerinden bir kısmını gördü.
19, 20.Lât ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz?
21.Erkek size de, dişi O'na mı?
22.Öyle ise bu çok insafsızca bir paylaştırmadır.
23.Onlar ancak sizin ve atalarınızın (ilah edindiğiniz şeylere) taktığınız isimlerdir. Allah, onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar (putperestler)yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tâbi oluyorlar. Andolsun ki, kendilerine, Rableri katından yol gösterici gelmiştir.
24.Yoksa insan (kayıtsız şartsız), her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır?
25.Oysa, Ahiret de dünya da Allah'ındır.
26.Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri; ancak Allah'ın izniyle, dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar.
27.Şüphesiz ahirete iman etmeyenler, meleklere dişi isimleri veriyorlar.
28.Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan, hakikat namına hiçbir şey ifade etmez.
29.Öyle ise bizim zikrimizden (Kur'an'dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.
30.İşte onların ilimden ulaşabildikleri nokta! Şüphesiz senin Rabbin, yolundan sapanı daha iyi bilir. O, hidayete ereni de daha iyi bilir.
31.Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. (Bu) kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için (böyle)dir.
32.Onlar, ufak tefek kusurları dışında, büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin, bağışlaması çok geniş olandır. Sizi, topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninler iken de, en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O, Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir.
33, 34.Şimdi yüz çevireni; pek az verip de kaskatı cimrileşeni gördün mü?
35.Gayb'ın ilmi kendi yanında da o gerçeği mi görüyor?
36, 37.Yoksa, Mûsâ'nın ve Allah'ın emirlerini bütünüyle yerine getiren İbrahim'in sahifelerindeki şu hakikatler kendisine haber verilmedi mi?
38.Hiçbir günahkâr, başkasının günah yükünü yüklenmez.
39.İnsan için ancak çalıştığı vardır.
40.Şüphesiz onun çalışması ileride görülecektir.
41.Sonra çalışmasının karşılığı kendisine tastamam verilecektir.
42.Şüphesiz en son varış Rabbinedir.
43.Şüphesiz O güldürür ve ağlatır.
44.Şüphesiz O öldürür ve diriltir.
45, 46.Şüphesiz O iki eşi, erkeği ve dişiyi, (rahme) atıldığında az bir sudan (meniden) yaratmıştır.
47.Şüphesiz tekrar diriltmek de O'na aittir.
48.Şüphesiz O, başkalarına muhtaç olmaktan kurtardı ve varlık sahibi kıldı.
49.Şüphesiz O, "Şi'râ'nın Rabbidir.
50, 51.Şüphesiz O, önce gelen Âd kavmini ve Semûd kavmini helak etti ve hiç kimseyi bırakmadı.
52.Daha önce de Nûh'un kavmini helak etmişti. Şüphesiz onlar daha zalim ve daha azgın kimselerdi.
53, 54.O, "Mu'tefike"yi6 de kaldırıp yere çarpmış ve onlara örttüğü azap örtüsünü örtmüştür.
55.O halde Rabbi'nin nimetlerinin hangisinden şüphe ediyorsun (ey insan!).
56.Bu da önceki uyarıcılardan bir uyarıcıdır.
57.Yaklaşmakta olan (Kıyamet iyice) yaklaştı.
58.Onu Allah'tan başka açacak kimse yoktur.
59, 60, 61.Şimdi siz gaflet içinde eğlenerek bu söze mi (Kur'an'a mı) şaşıyorsunuz, gülüyorsunuz da ağlamıyorsunuz?
62.Haydi Allah'a secde edin ve ona kulluk edin.

Haberin Devamı

Necm Suresi Konusu

Haberin Devamı

Kur’ân-ı Kerîm’in Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Hz. Muhammed’e indirilmiş olduğu ve Hz. Peygamber’in Allah’tan aldıklarını sadakatle tebliğ ettiği ortaya konmakta, müşriklerin melekleri Allah’ın kızları, putları da melekleri sembolize eden varlıklar olarak kabul etme şeklindeki inançları mahkûm edilmekte, önceki peygamberlere gönderilen vahiylerle Resûlullah’ın getirdikleri arasındaki bazı ortak noktalara değinilmekte, inkârcılıkları sebebiyle helâk edilmiş geçmiş toplumlardan örnekler verilmektedir.

Necm Suresi Tefsir (Kur'an Yolu)

Sûreye, Kur’an’ın önemli hususlara dikkat çekerken kullandığı bir üslûp olan kasem (yemin) ifadesiyle başlanmakta, Hz. Peygamber ve Kur’an hakkındaki asılsız isnatlar kesin bir dille reddedilmekte, onun yolunu şaşırmış bir insan olmadığı gibi kişisel ihtiraslarıyla da hareket etmediği, vahyin ve aklın icaplarından sapmadığı belirtilmektedir. Bu özlü anlatımla, onun içten veya dıştan gelebilecek olumsuz etkilere karşı ilâhî koruma altında bulunduğu gerçeği pekiştirilmektedir. Âyette “bu arkadaşınız” anlamındaki sâhibüküm tamlamasının kullanılmış olması, muhatapların Hz. Peygamber’i yakından tanıdıklarını (Şevkânî, V, 122), yıllar yılı onun ne kadar erdemli, mâkul düşünen ve ölçülü hareket eden bir insan olduğunu gözleriyle gördüklerini hatırlatması açısından oldukça mânidardır. Zira sâhib kelimesi daha çok, uzun süre birlikte olmuş kişiler hakkında kullanılır; dilimizdeki “sohbet” kelimesi de aynı kökten türetilmiştir (Allah’ın yemin etmesi ve Kur’an’da yer alan kasemler konusunda genel bilgi ve değerlendirme için bk. Zâriyât 51/1-6).

İlk âyette yüce Allah necm üzerine yemin etmiştir. Meâlde “yıldız” şeklinde çevrilen necm kelimesinin sözlük anlamları, Kur’an’daki kullanımları ve bağlamı dikkate alınarak bu kelime için değişik yorumlar yapılmıştır. Bunları şöyle özetlemek mümkündür: a) Belirli bir yıldızla sınırlı olmaksızın, yıldız olarak nitelenebilecek gök cisimleri. b) Süreyya (Ülker) yıldızı: Araplar necm kelimesini daha çok bu anlamda kullanırlardı. c) Zühre yıldızı: Bazı Arap kabileleri bu yıldıza taparlardı. d) 49. âyette geçen Şi‘râ yıldızı. e) Hz. Muhammed: Kelime burada mecaz anlamında kullanılmıştır. f) Kur’ân-ı Kerîm veya o ana kadar inmiş olan kısmı: Ara ara, parça parça verilen şeyin her defasında verilen miktarına necm denir; dolayısıyla burada Kur’an’ın tedrîcî olarak, parça parça indirilme özelliğine işaret edilmiş veya Kur’an’ın o ana kadar gelen kısmı kastedilmiş olabilir. g) Gövdesi olmayan bitkiler: Rahmân sûresinin 6. âyetinde kelime bu mânada kullanılmıştır. Âyette geçen hevâ fiili “inme, meyletme, düşme, yukarıya yükselme” mânalarına gelir; belirtilen yorumlarda, daha çok “inme” anlamı esas alınmıştır. Meselâ “necm” yıldız olarak kabul edilince âyette, belirtilen yıldızın veya genel olarak yıldızların ufuktan inişinin, düşüşünün kastedildiği yorumu yapılmıştır, ki böylece gök cisimlerinin sukut (kütle çekimi, gravitation) kanununa tâbi olduklarına dikkat çekilmiş olmalıdır; ancak yıldız için bu fiilin hem doğmayı hem batmayı ifade etmesi mümkündür. Öte yandan, bu ifadeyle yıldızların kıyamet gününde sönüşüne veya dağılışına işaret edildiği kanaatini taşıyan müfessirler de vardır. Burada Kur’an’ın veya o ana kadar gelmiş kısmının kastedildiği düşünüldüğünde de, vahyin inmesi esnasında tecelli eden ilâhî irade ve olağan üstülükler üzerine yemin edildiği söylenebilir. Yine, Hz. Muhammed’in kastedilmiş olabileceği yorumunda, onun mi‘racdan inmesi veya mekânın üstüne (fizik ötesi âleme) yükselmesi açıklamaları yapılmıştır. Necm kelimesinin “gövdesiz bitki” mânası esas alındığında ise bu fiille birlikte kullanılması, otların yükselip yere yatmasına yani baharın iyice belirgin hale geldiği döneme işaret şeklinde açıklanmıştır (Taberî, XXVII, 40-41; Beyzâvî, VI, 98-99; Şevkânî, V, 122; Elmalılı; VII, 4569-4570).