Siyasi rant uğruna daha neler yapacağız?

Ba­ka­lım da­ha ne­ler gö­re­ce­ğiz, ne­ler du­ya­ca­ğız?
Ka­na­da’ya il­ti­ca et­miş, ye­di yıl son­ra Tür­ki­ye’ye ge­ri dö­nüş ya­pan Nu­ray Ca­nan Be­zir­gan, “Ata­türk’ü de­ğil, Hu­mey­ni’yi se­vi­yo­rum” di­yor.
İn­gi­liz hi­ma­ye­sin­de ya­şa­ma­yı ter­cih et­ti­ği­ni söy­lü­yor, bel­ki de bu sa­ye­de ba­zı ya­sak­la­rın kal­ka­ca­ğı­nı ifa­de edi­yor.
Can­lı ya­yın­da ta­rih­sel de­rin­li­ği ol­ma­yan bir ta­kım ana­liz­ler ya­pı­yor. Bel­li ki, söy­le­dik­le­riy­le il­gi­li bir ki­tap oku­ma­mış, bir in­ce­le­me yap­ma­mış.
Bir­çok ki­şi­nin tav­rı gi­bi ku­lak­tan dol­ma bil­gi­ler­le ha­re­ket edi­yor. Ta­rih­sel ger­çek­ler­le il­gi­li ba­zı so­ru­lar sor­du­ğu­nuz­da da te­mel­siz, an­lam­lar ce­vap ve­ri­li­yor.
Şa­şır­mı­yo­rum.
Ama rant uğ­ru­na top­lu­mun te­miz duy­gu­la­rı­nı sö­mü­ren si­ya­si­le­re öf­kem gi­de­rek ar­tı­yor.
Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor?
*   *   *
Bir sü­re­dir med­ya­nın bir ke­si­mi eleş­ti­ri ok­la­rı­nı Ata­türk’e, onun si­lah ar­ka­daş­la­rı­na, Cum­hu­ri­yet’i ku­ran kad­ro­la­ra çe­vir­miş du­rum­da.
Bir sü­re ön­ce ga­ze­te­le­rin sü­tun­la­rın­da Ca­hi­de İle­ri’nin şu söz­le­ri bü­yü­tü­le­rek ve­ril­di.
“27 Ma­yıs’ı ha­zır­la­ma­la­rı, al­kış­la­ma­la­rı, İs­met İnö­nü’nün, ‘İh­ti­lal meş­ru olur’ de­me­si... Mil­let bu par­ti­yi af­fet­me­ye­cek. CHP, hiç­bir za­man mil­le­tin oyuy­la ik­ti­da­ra ge­le­me­ye­cek­tir. Dün İnö­nü na­sıl dar­be­ye ça­nak tut­tuy­sa, bu­gün de De­niz Bay­kal ay­nı ta­vır için­de. İk­ti­da­ra hiç­bir za­man mil­le­tin oyuy­la ge­le­me­ye­cek­le­ri­nin id­ra­kin­de­ler. Bu se­bep­le dar­be kış­kır­tı­cı­lı­ğı­nın en bü­yük odak­la­rın­dan bi­ri CHP’dir. As­keri dar­be ol­maz­sa, yar­gı dar­be­siy­le, o da ol­maz­sa da­ha baş­ka baş­ka yol­lar de­ne­ye­cek­ler­dir.”
İle­ri Ai­le­si, 27 Ma­yıs dar­be­si­nin en çok et­ki­le­di­ği ai­le­ler­den bi­ri. Tev­fik İle­ri, De­mok­rat Par­ti hü­kü­me­tin­de Ba­yın­dır­lık ve Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı ola­rak gö­rev yap­mış­tı. Dar­be gü­nü evin­den alın­dı; Yas­sı­ada’da ida­ma mah­kum ol­muş, ce­za­sı mü­eb­be­te çev­ril­miş­ti.
Ta­ri­hi ta­rih­çi­le­re bı­rak­mı­yo­ruz.
Geç­miş­le he­sap­laş­ma­mı­zı bi­tir­mi­yo­ruz.
Dün­le uğ­raş­mak­tan ya­rı­na ba­ka­mı­yo­ruz.
Tür­ki­ye ne­re­ye gi­di­yor?
*   *   *
Bu fik­ri ha­zır­lık­lar de­vam eder­ken; Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si’nde İs­met İnö­nü’ye “mil­let düş­ma­nı” de­ni­li­yor. Otu­ru­mu yö­ne­ten baş­kan, Ri­ze Mil­let­ve­ki­li Lüt­fi Çı­ra­koğ­lu’ndan sö­zü­nü ge­ri al­ma­sı­nı ri­ca edi­yor. Bu­nun üze­ri­ne bi­le Çı­ra­koğ­lu, “Doğ­ru...” ya­nı­tı­nı ve­ri­yor.
Bu söz­le­ri ki­me söy­lü­yor?
Türk si­ya­se­ti­nin en önem­li ki­şi­le­rin­den bi­ri­ne...
AKP mil­let­ve­ki­liy­ken Cum­hur­baş­kan­lı­ğı’na otu­ran Ab­dul­lah Gül, Çı­ra­koğ­lu’nun “mil­let düş­ma­nı” de­di­ği İnö­nü hak­kın­da şu söz­le­ri söy­lü­yor.
“İs­tik­lal Sa­va­şı’nda son de­re­ce önem­li gö­rev­ler­de bu­lu­nan İs­met İnö­nü, Cum­hu­ri­yet’in ku­rul­ma­sı­nın ve ol­gun­laş­ma­sı­nın her aşa­ma­sın­da bü­yük mis­yon­lar üst­len­miş­tir. Bü­yük Ata­türk’ün si­lah ve da­va ar­ka­da­şı olan, Tür­ki­ye’nin mua­sır me­de­ni­yet se­vi­ye­si­ne ulaş­ma­sı için ha­ya­tı bo­yun­ca se­bat­la ça­lı­şan İnö­nü, ka­dir kıy­met bi­lir mil­le­ti­mi­zin sev­gi­si­ni, say­gı­sı­nı ve öv­gü­sü­nü ka­zan­mış­tır. Türk mil­le­ti, İs­met İnö­nü’nün hiz­met­le­ri­ni ve ki­şi­li­ği­ni dai­ma say­gıy­la ha­tır­la­ya­cak­tır.”
Geç­mi­şi­ne say­gı duy­ma­yan, geç­mi­şi­ne sa­hip çık­ma­yan bir si­ya­set an­la­yı­şı ve di­li bi­zi ne­re­ye gö­tü­rür?
Ya­zı­mı­zı İs­met İnö­nü’nün şu söz­le­riy­le bi­ti­re­lim.
“Sü­kun, is­tik­rar ve em­ni­yet için­de ça­lış­mak­tan baş­ka ar­zu­su ol­ma­yan mil­le­ti­mi­zi anar­şi­den ve ce­bir­den uzak, bü­tün va­tan­daş­lar için mü­sa­vi bir em­ni­yet ha­va­sı için­de bu­lun­dur­ma­yı, Cum­hu­ri­ye­tin en kıy­met­li ni­me­ti bi­li­yo­ruz. Bi­zim mil­le­ti­miz, ida­re­ci­ler ha­ta yap­tı­ğı za­man­lar ken­di his­si se­li­miy­le, şuu­riy­le bü­yük mil­let da­va­la­rı­nın ön­cü ted­bir­le­ri­ni isa­bet­le bul­muş­tur...”