İŞ HAYATINDA STRATEJİ

Strateji oluşturmak veya değiştirmek zordur. Bu zorluğun, aşağıda sıralanan dar boğazları vardır:

- Günü kurtarmanın önceliği.

- Vazgeçmenin zorlukları.

- Kapıları ve/veya alternatifleri kapatmama içgüdüsü.

- Var olanları kaybetme korkusu.

- Başkalarını ikna etme gereksinimi.

- Değişime karşı direnç-“Bana ne olacak?” sorusu(İnsani unsur).

- Başarısızlık riskleri(Geleceğin Belirsizliği).

- Sürekli değişen koşullar.

- Çok sayıda değişkeni(Bileşeni) olması.

- Eskisi ile çelişen değer zinciri adımları faaliyetleri, (firma kültürü, ödüllendirme sistemi vs.)

Başarılı olmama riski

Mentoro strateji sistemine göre, bu riskler, pazar veya kurum kaynaklı olabiliyor.

Pazar kaynaklı riskler, şunlardır:

- Hedef müşterinin stratejiyi benimsememesi

- Strateji bileşenlerinin uygun olmaması.

- Rakiplerin strateji değişikliğine karşı aksiyon almaları.

Kurum kaynaklı riskler ise, şöyle:

- Ürün için gerekli teknolojinin geliştirilememesi.

- Ürünün hedef müşterilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanamaması.

- Ürünün tasarlanan şekilde üretilememesi.

- Gerekli yeni kaynak ve yetkinlik seviyesinin yetersiz kalması.

- Stratejinin getireceği iç endişeler ve organizasyonel uyumsuzluklar.

- Karmaşıklık maliyetinin artması.

- Gelir ve/veya masraf yapısının bozulması vs.

Yeni strateji yaklaşımları

Piyasada, birkaç yılda bir yeni strateji yaklaşımları boy gösterir. 1960 yılından günümüze kadar gündeme getirilmiş strateji yaklaşımlarından bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

- Öğrenme/tecrübe eğrisi.

- Büyüme-Pazar payı matrisi.

- SWOT analizi.

- 5 güç analizi.

- Değer zinciri analizi.

- Senaryo analizi.

- Toplam kalite yönetimi.

- İş süreçleri mühendisliği.

- Altı sigma.

- Müşteri sadakat yönetimi.

- Ana yetkinlikler.

- Büyüme ufukları.

- Reka-birlik.

- Strateji haritaları.

- Yakın ve uzak pazarlarda büyüme.

- Mavi okyanus.

- İş modeli.

- Müşteri deneyimi.

- Dijital dönüşüm.

Aslına bakılırsa, sıralanan yaklaşımların hiçbiri tek başına iş stratejisi oluşturmaz. Mentoro, bunların hepsini bir arada kullanıyor.