Sureler Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı - Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı - Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Kur’an-ı Kerim’i okumak ve dinlemek, Müslümanlar tarafından sıkça yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Beled Suresi de bu kapsamda okunan ve ezberlenen sureler arasındadır. Beled Suresi, Kur’an-ı Kerim’deki sıralamayla 90. sırada bulunmaktadır. Bu surenin içerisinde insanların zor şartlarda dünyaya getirildiği vurgulanmaktadır. Yüce gayelere erişebilmek için de dünyada başa gelen sıkıntılara göğüs gerilmesi gerektiği öğütlenmektedir. Dünyadaki servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin de büyük bir aldanma içerisinde olduğu anlatılmaktadır. Beled Suresi’nin adı 2. ayette yer alan “şehir, yer ve belde” terimlerinden gelmektedir. Beled Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, fazileti, Arapça yazılışı ve diyanet meali ile ilgili detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı - Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Beled Suresi içerisinde “el beled” kavramı geçmektedir. Bu kavramla Mekke şehri kast edilmektedir. Zaten Beled Suresi de Mekke döneminde indirilmiş sureler içerisindedir. Beled Suresi’nde toplam 20 ayete yer verilmektedir. İniş sırasına bakıldığında Kaf Suresi, Beled Suresi ve Tarık Suresi’nin art arda geldiği görülmektedir. Beled, nispeten kısa bir sure olduğu için bazı insanlar tarafından ezberlenmek istenmektedir. Bu bağlamda aşağıda sıralanan içeriklerde Beled Suresi’ni ezberlemek isteyenler için Türkçe okunuşa yer verilmektedir. Bunun dışında Arapça okunuş ve surenin anlamı da isteyenler için paylaşılmıştır.

Haberin Devamı


Öneri:
Ayetel Kürsi

Beled Suresi Türkçe Okunuşu

1.La uksimü bilhazelbeledi.
2.Ve ente hıllün bihazelbeledi.
3.Ve validin ve ma velede.
4.Lekad halaknel'insane fiy kebedin.
5.Eyahsebü en len yakdire 'aleyhi ehadün.
6.Yekulü ehlektü malen lübeden.
7.Eyahsebü en lem yerehu ehadün.
8.Elem nec'al lehu 'ayneyni.
9.Ve lisanen ve şefeteyni.
10.Ve hedeynahünnecdeyni.
11.Felaktehamel'akabete.
12.Ve ma edrake mel'akabetü.
13.Fekkü rekabetin.
14.Ev ıt'amün fiy yevmin ziy mesğabetin.
15.Yetiymen za makrebetin.
16.Ev miskiynen za metrebetin.
17.Sümme kane minelleziyne amenu ve tevasav bissabri ve tevasav bilmerhameti.
18.Ol,eke ashabülmeymene
19.Velleziyne keferu biayatina hüm ashabülmeş'emeti.
20.'Aleyhim narün mü'sadetün.

Beled Suresi Türkçe Anlamı

Haberin Devamı

1, 2, 3, 4.Sen bu beldedeyken bu beldeye (Mekke'ye), babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde (olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde) yarattık.
5.İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?
6."Yığınla mal harcadım" diyor.
7.Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor?
8, 9, 10.Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi; iki apaçık yolu (hayır ve şer yollarını) göstermedik mi?
11.Fakat o, sarp yokuşa atılmadı.
12.Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin?
13.O tutsak bir boynu çözmek(köle azat etmek) tir.
14, 15, 16.Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi, yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır.
17, 18.Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar Ahiret mutluluğuna erenlerdir.
19.Âyetlerimizi inkar edenler ise; kötülüğe batmış kimselerdir.
20.Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır.

Beled Suresi Arapça Yazılışı

Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı - Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali
Beled Suresi Okunuşu ve Anlamı - Beled Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Fazileti, Arapça Yazılışı ve Diyanet Meali

Beled Suresi Tefsiri

Belde” veya “şehir”den maksat Mekke’dir. “Ana baba ve bunlardan meydana gelen çocuklar”ın kimler olduğu hakkında farklı görüşler ileri sürülmüştür. Bunlar, “Âdem ve zürriyeti, Nûh ve soyu, İbrâhim ve soyu, Hz. Muhammed ve soyu, genel anlamıyla anne baba ve çocuklar” şeklinde özetlenebilir. Taberî, gerekçelerini açıklayarak bizim de katıldığımız son mânayı tercih etmiştir (bk. XXX, 125).

Haberin Devamı

 Müfessirler 2. âyetteki hill kelimesinin farklı anlamlarından hareketle âyete şu mânaları da vermişlerdir: a) “Bu şehirde hayvan ve bitkilerin bile dokunulmazlığı olduğu halde müşrikler sana eziyet etmeyi helâl sayıyorlar.” Bu takdirde âyette müşriklerin kutsal kentin hürmetini çiğneyerek Hz. Peygamber’e eziyet etmeleri kınanmaktadır. b) “Bir gün gelecek Mekke’yi zalim putperestlerin elinden kurtarman gerekecek ve o zaman kentin dokunulmazlığı senin için geçici olarak kaldırılacaktır.” Bu takdirde ise Hz. Peygamber’in ileride bu kenti fethedeceği ve fetih sırasında şehirde çatışmaya girmesine geçici olarak izin verileceği bildirilmiş demektir. Nitekim öyle de olmuştur (Şevkânî, V, 517-518; Elmalılı, VIII, 5825).

 4. âyette geçen kebed kelimesi “acı, sıkıntı, baskı, imtihan, dayanma gücü vb.” anlamlara gelmektedir. Bu da insanın, doğduğu günden öleceği güne kadar az veya çok sıkıntılar, ihtiyaçlar, acılarla karşılaşmasının kaçınılmaz olduğunu gösterir. “Hayat mücadelesi” ifadesinin genel kabul görerek kullanılması da insanın dünya hayatının “mücadele” şeklinde özetlenebileceğini göstermektedir. Bu durum aynı zamanda insana mücadele gücü ve iradesi de kazandırmaktadır. Âyetlerde ayrıca Hz. Peygamber’in karşılaşacağı güç şartlara, müşriklerin ona uygulayacağı baskılara da işaret edilmektedir.

Haberin Devamı

Beled Suresi Konusu

Sûrede bazı önemli varlıklara yemin edilerek insanın yaratılıp hayat mücadelesi içine sokulduğu, gücüne ve servetine güvenerek Allah’a karşı gelenlerin aldandığı, insana maddî ve mânevî birtakım nimetlerin verildiği, hayır ve şer yollarının gösterildiği anlatılmaktadır. Ayrıca yardımlaşma, iman ve sabır konuları ele alınarak bu konularda müminlerle inkârcılar arasında kısa bir karşılaştırma yapılmıştır.

Beled Suresi Fazileti ve Sırları

Beled sûresini okumanın faziletine dair Sa‘lebî ve Vâhidî gibi bazı müfessirlerin Übey b. Kâ‘b’dan rivayet ettikleri, Zemahşerî ve Beyzâvî gibi daha sonraki müfessirlerin de eserlerinde yer verdikleri, “Allah, ‘lâ uksimü bi-hâze’l-beled’i okuyanı kıyamet günü gazabından emin kılar” meâlindeki hadisin uydurma olduğu kabul edilmektedir (bk. Zerkeşî, I, 432).

Haberin Devamı

 

Beled Suresi Adetliyken Okunur Mu?

Adetliyken Beled Suresi okunabilir. Ancak Kur'an-ı Kerim'e dokunulamayacağı için ezberden okunmalıdır.