Sureler İHLAS SURESİ OKU; Kulhuvallahu Ehad Duası Okunuşu , Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İHLAS SURESİ OKU; Kulhuvallahu Ehad Duası Okunuşu , Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir ve toplamda 4 ayetten oluşur. Ezberlemesi oldukça kolay olan İhlas Suresi Kur'an-ı Kerim'de yer alan en kısa sure özelliğine sahiptir. İhlas samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak anlamlarına gelmektedir. Namazlarda okunan sureler arasında yer almaktadır. Sure Kulhuvallahu Ehad olarak başlar. İhlas Suresi Mekke'de indirilmiştir. Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilip tevhit inancının önemine dikkat çekilmiştir. Okuması oldukça faziletli surelerdendir. İhlas Suresi Türkçe okunuşu, anlamı, tefsiri, Arapça yazılışı, fazileti ve diyanet meali için "İhlas Suresi Oku ve Dinle" içeriğimize göz atabilirsiniz.

İHLAS SURESİ OKU; Kulhuvallahu Ehad Duası Okunuşu , Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İhlas Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 112. Suresi olarak nitelendirilmektedir. Mushaf içerisinde İhlas Suresi’nin önünde ve arkasında Tebbet Suresi ve Felak Suresi yer almaktadır. İhlas Suresi, kısa bir sure olduğu için zammı sure olarak kabul edilmekte ve namaz kılarken de sık sık okunmaktadır.

İhlas Suresi, tevhid inancını en net şekilde dile getiren bir suredir. Yani, İhlas Suresi içerisinde Allah’ın birliğine işaret edilmektedir. Mekke döneminde indirilen İhlas suresi, iniş sırasına göre Nas Suresi ile Necm Suresi’nin arasında yer almaktadır. Gün içerisinde İhlas Suresi’ni zikretmenin de çok sayıda fazileti bulunduğuna inanılmaktadır. Bu bağlamda Müslümanlar tarafından en sık okunan sureler arasında İhlas Suresi de yer almaktadır. Bu surenin Arapça ve Türkçe okunuşları araştırıldığı kadar, Diyanet meali ile tefsiri de araştırılmaktadır. Bu bağlamda İhlas Suresi hakkında ihtiyaç duyulabilecek tüm detaylar aşağıdaki başlıklarda yer almaktadır.


Öneri:
Ayetel Kürsi

Haberin Devamı

İhlas Suresi Türkçe Okunuşu

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1. Gul huvallâhu ehad.

2. Allâhu’s-samed.

3. Lem yelid ve lem yûled.

4. Ve lem yekun lehû kufuven ahad.

İhlas Suresi Dinle

İhlas Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

1. De ki: "O, Allah'tır, bir tektir."

2. "Allah Samed'dir. (Her şey O'na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir.)"

3. O'ndan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir)."

4. "Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir."

İhlas Suresi Konusu

Sûrede Allah Teâlâ’nın bazı sıfatları veciz bir şekilde ifade edilmiştir. 

İhlas Suresi Fazileti

Hz. Peygamber bu sûrenin önemi ve fazileti hakkında söyle buyurmuştur: “Varlığım elinde olan Allah’a yemin ederim ki bu sûre Kur’an’ın üçte birine denktir” (Buhârî, “Tevhîd”, 1). Yine Hz. Peygamber, sevdiği için bu sûreyi her namazda okuyan bir sahâbîye, “Onu sevmen seni cennete götürür” müjdesini vermiştir (Tirmizî, “Fezâilü’l-Kur’ân”, 11, “Tefsîr”, 93; diğer hadisler için bk. İbn Kesîr, VIII, 539-546).

Haberin Devamı

İhlas Suresi Tefsiri

İhlâs sûresi, İslâm’ın esası olan tevhid (Allah’ın birliği) ilkesini özlü bir şekilde ifade ettiği ve Allah Teâlâ’yı tanıttığı için Hz. Peygamber tarafından Kur’an’ın üçte birine denk olduğu ifade buyurulmuştur. Kelâmın akışı ve konunun Allah’ın nesebini (hangi soydan geldiğini) soranlara verilen cevapla ilgili olması dikkate alındığında 1. âyetteki “O” diye çevirdiğimiz “hüve” zamirinin Allah’a ait olduğu açıkça anlaşılır. Allah ismi, varlığı ezelî, ebedî, zarurî ve kendinden olup her şeyi yaratan, her şeyin mâliki ve mukadderatının hâkimi, her şeyi bilen ve herşeye kadir olan... Yüce Mevlâ’nın öz (has) ismidir (bk. Bakara 2/255).

Müfessirler bu sûrede ağırlıklı olarak Allah’ın birliğini ifade eden ahad terimi ile var oluş bakımından kimseye muhtaç olmadığını anlatan “samed” terimi üzerinde durmuşlardır. “Tektir” diye çevirdiğimiz “ahad” kelimesi, “birlik” anlamına gelen vahd veya vahdet kökünden türetilmiş bir isimdir (Ebû Hayyân, VIII, 528); sıfat olarak Allah’a nisbet edildiğinde O’nun birliğini, tekliğini ve eşsizliğini ifade eder; bu sûrede doğrudan doğruya, Beled sûresinde (90/ 5, 7) dolaylı olarak Allah’a nisbet edilmiştir; bu anlamıyla tenzihî veya selbî (Allah’ın ne olmadığını belirten) sıfatları da içerir. Nitekim devamındaki âyetler de bu mânadaki birliği vurgular. Bu sebeple “ahad” sıfatının bazı istisnalar dışında Allah’tan başkasına nisbet edilemeyeceği düşünülmüştür. Aynı kökten gelen vâhid ise “bölünmesi ve sayısının artması mümkün olmayan bir, tek, yegâne varlık” anlamında Allah’ın sıfatı olmakla birlikte Allah’tan başka varlıkların sayısal anlamda birliğini ifade etmek için de kullanılmaktadır. Türkçe’de de “bir” (vâhid) ile “tek” (ahad) arasında fark vardır. Bir, genellikle “aynı türden birçok varlığın biri” anlamında da kullanılır. “Tek” ise “türdeşi olmayan, zâtında ve sıfatlarında eşi benzeri olmayan tek varlık” mânasına gelir. İşte Allah, bu anlamda birdir, tektir. Ahad ile vâhid sıfatları arasındaki diğer farklar ise şöyle açıklanmıştır: Ahad, Allah’ın zâtı bakımından, vâhid ise sıfatları bakımından bir olduğunu gösterir. Ahad ile vâhidin her biri “ezeliyet ve ebediyet” mânalarını da ihtiva etmekle birlikte, bazı âlimler ahadı “ezeliyet”, vâhidi de “ebediyet” mânasına tahsis etmişlerdir. Allah’ın sıfatı olarak her ikisi de hadislerde geçmektedir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 112; İbn Mâce, “Duâ”, 10; Nesâî, “Cenâiz”, 117; Müsned, IV, 103; geniş bilgi için bk. Bekir Topaloğlu, “Ahad”, DİA, I, 483; Emin Işık, “İhlâs Sûresi”, DİA, XXI, 537).

Haberin Devamı

İHLAS SURESİ OKU; Kulhuvallahu Ehad Duası Okunuşu , Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

Haberin Devamı

 

İhlas Suresi Abdestsiz Okunur mu?

Sureler Kur'an-ı Kerim'e dokunmadan ezberden okunursa abdest almaya ihtiyaç duyulmaz. Kur'an-ı Kerim'e dokunulacaksa abdest alınması zorunludur. 

12 Bin İhlas Neden Okunur?

Her kim ömrünün sona dek her gün 12.000 Allah onu bağışlar ve mezarda bedeninin çürümesine izin vermez.

İhlas Suresi Kaç Ayettir?

İhlas Suresi toplamda ayettir.

İhlas Suresi Ezberle

İhlas Sures, ezberlemesi en kolay surelerdendir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in en kısa sureleri arasında yer alır. Sık sık sesli bir şekilde okunarak tekrar edilmesi ezberlemeye yardımcı olur.