Sureler İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu, Arapça Yazılışı, Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu, Arapça Yazılışı, Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

Kur'an-ı Kerim'im 94. suresi olan İnşirah toplamda 8 ayetten oluşur. Mekke'de indirildiğine inanılan İnşirah Suresini fazileti ile ilgili hadis kaynaklarında yer alan bilgiye göre bu sureyi okumak insanın sıkıntıların giderilmesini ve kalbinin ferahlamasını sağlar. İnşirah'ın Türkçe kelime anlamı açılmak genişlemektir. Surede her çekilen zorluğa karşılık bir mükafatın olduğu mesajı verilmiştir. İnşirah Suresi Türkçe okunuşu, Arapça yazılışı, anlamı, fazileti ve diyanet meali ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizde yer verdik.

İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu, Arapça Yazılışı, Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

Sure içerisinde Hz. Muhammed’in peygamberlik görevini icra ettiği sırada karşısına çıkan sıkıntı ve zorlukları anlatmaktadır. Bunlara karşı Allah tarafından gönderilen ferahlık ve yardıma da değinilmektedir. Bu bağlamda diğer kullara da sıkıntılar karşısında ümitsizliğe kapılmamaları nasihat edilmektedir.

Haberin Devamı

İnşirah Suresi’nin Mekke devrinde; Duha Suresi’nden sonra ve Asr Suresi’nden de önce tebliğ olduğuna inanılmaktadır. Kısa ayetlerden oluşan bu sure çoğu Müslüman tarafından ezbere bilinmekte ve sıkıntıya düşüldüğü zaman da sık sık tekrar edilmektedir. Bu bağlamda İnşirah Suresi’nin Türkçe ve Arapça olarak oldukça yoğun bir şekilde okunduğu görünmektedir. Aşağıdaki içeriklerde İnşirah Suresi hakkında bilinmesi gereken tüm bilgileri derledik. Sureyi okumak isteyenler için Arapça ve Türkçe okunuşları, anlamını merak edenler için de; ayet açıklamalarını, Diyanet onaylı meali ve tefsirini paylaştık.

İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu

1.Elem neşrah leke sadrek
2.Ve vada'na 'anke vizreke
3.Elleziy enkada zahreke
4.Ve refa'na leke zikreke
5.Feinne me'al'usri yüsren
6.İnne me'al'usri yüsren
7.Feiza ferağte fensab
8.Ve ila rabbike ferğab

Haberin Devamı

İnşirah Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

1.(Ey Muhammed!) Senin göğsünü açıp genişletmedik mi?
2, 3.Belini büken yükünü üzerinden kaldırmadık mı?
4.Senin şânını yükseltmedik mi?
5.Şüphesiz güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
6.Gerçekten, güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
7.Öyleyse, bir işi bitirince diğerine koyul.
8.Ancak Rabbine yönel ve yalvar.

İnşirah Suresi Arapça Yazılışı

İnşirah Suresi Okunuşu ve Anlamı: İnşirah Suresi Türkçe Okunuşu, Arapça Yazılışı, Anlamı, Fazileti ve Diyanet Meali

İnşirah Suresi Fazileti

İnşirah Suresi oldukça faziletli olan bir suredir. Eğer bu sureyi gönül darlığı yaşayan bir kimse okursa içi ferahlar. Çünkü surenin en büyük fazileti iç rahatlatması ve sıkıntılardan kurtarmasıdır. Ayrıca İnşirah Suresi bir hastalıktan kurtulmak için de okunabilir. Yine bir başka faydasına değinecek olursak İnşirah Suresi dileklerin kabulü için de okunur. Sıkıntılardan kurtulmak, bol rızka ulaşmak ve bunalımdan çıkmak için İnşirah Suresi okunmalıdır.

İnşirah Suresi Konusu

Sûrede Yüce Allah’ın Hz. Peygamber’e mânevî lutufları özetlenmekte, her güçlükle birlikte mutlaka bir kolaylığın olduğu bildirilerek Mekke’de putperestlerin baskısı yüzünden sıkıntı çeken Resûlullah ile müslümanlara teselli ve ümit verilmekte; onlardan Allah’a ibadet ve itaatlerini sürdürmeleri istenmektedir.

Haberin Devamı

İnşirah Suresi Tefsiri 

“Senin kalbini açıp genişletmedik mi?” diye çevirdiğimiz 1. âyetteki “şerh-i sadr” kavramını Râgıb el-İsfahânî, “kalbin ilâhî bir nur ile Allah tarafından bir huzur ve sükûnet, bir rahatlık ile genişletilmesi” şeklinde açıklamıştır (el-Müfredât, “şrh” md.). Hz. Peygamber’in kalbinin açılıp genişletilmesi ifadesini, Zümer sûresinin 22. âyeti de dikkate alındığında, onun beşerî idrak kapasitesinin vahiy ile arttırıldığına ve âzami seviyeye çıkarıldığına işaret olarak anlamak uygun olur. Ayrıca müfessirler bunu, ona indirilen vahyi anlaması, koruması ve peygamberlik görevini yerine getirebilmesi için kendisine verilmiş olan zihin açıklığı, mâneviyat yüksekliği gibi mânalarla da açıklamışlardır. Bazı müfessirler ise Duhâ sûresinin devamı mahiyetinde olan bu âyetlerde, bir süre ara verilmiş olan vahyin yeniden başlamasıyla Hz. Peygamber’in mâneviyatının güçlendirildiğine değinildiği kanaatindedir.

2 ve 3. âyetlerde, Resûlullah’ın belini büktüğü bildirilen “yükün kaldırılması”ndan maksadın ne olduğu konusunda yapılan açıklamalar içinde (bk. Râzî, XXXII, 4-5) en zayıf olanı “günahlarının, hatalarının bağışlanmış olması” şeklindeki yorumdur. Çünkü onun Câhiliye döneminde puta tapmadığı bilinmektedir, herhangi bir günah işlediği de sabit değildir. Esasen İslâm tebliğ edilmeden onun yasaklarını çiğnemenin günah olduğundan da söz edilemez. İslâm’dan sonra bazı ictihad hataları olmuşsa bunlar da –miktarı az olsa bile– ecir ve sevap vesilesidir. Çünkü isabetli ictihada on, isabetsiz ictihada bir sevap vardır (Buhârî, “İ‘tisâm”, 13, 21; Müslim, “Akziye”, 15; ayrıca bk. Tevbe 9/43; Fetih 48/2). Bize göre Allah’ın bir lutuf olarak onun omuzlarından kaldırdığı yük iki şekilde açıklanabilir:

Haberin Devamı

a) Arasında yaşadığı topluluğun inanç ve ahlâk yönünden içine düştüğü durumdan dolayı duyduğu ıstırabın İslâm sayesinde kaldırılması;

b) Bâtıla karşı verdiği çetin mücadelede birçok ilâhî destek ve inayete mazhar kılınması.

Hz. Peygamber’in “adının ve sanının yüceltilmesi”ne müfessirler, Resûlullah’ın adının mukaddes kitaplarda zikredilmesini ve geleceğinin müjdelenmesini, kelime-i şehâdette onun isminin Allah’ın ismiyle birlikte yer almasını, gökyüzünde melekler, yeryüzünde müminler tarafından hürmetle anılmasını, Kur’an’da Allah’a itaatle birlikte ona da itaat edilmesinin emredilmesini örnek gösterirler (bk. Şevkânî, V, 542). Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olması da (bk. Enbiyâ 21/107) onun şanının yüceltildiğini ifade eder. Ayrıca bu âyeti, ileride Resûlullah’ın isminin ve tebliğ ettiği dinin bütün dünyada tanınıp yayılacağını bildiren bir müjde olarak anlamak da mümkündür. Yine, Kur’an’da onun müstesna niteliklerini, Allah katındaki konumu ve değerini açıklayan âyetler de bu bağlamda “adını sanını yüceltme” olarak değerlendirilebilir.

Haberin Devamı

İnşirah Suresi Neye İyi Gelir?

İnşirah suresi konusu Hazreti Peygamberin tebliğ esnasında yaşadığı sıkıntıları ve bu sıkıntılara katlanması ile erişeceği mertebelere ve lütufları konu edinmektedir. İnşirah suresinin nüzül sebebi sıkıntılar ve zorluklar karşısında sabretmek ve umudunu yitirmeden ibadet ve Allah'a itaat etmektir. İnşirah suresinin önemi ise bu surede geçen biz senin göğsünü açıp genişletmek mi ve güçlükle beraber bir kolaylık vardır anlamına gelen ayetler bu surenin okunmasında ferahlık bulunacağına işaret etmektedir. İnşirah suresi her sıkıntı ve zorlukta okunması faziletli olan ve kısa zamanda sıkıntılardan kurtulmaya vesile olan bir suredir.

İnşirah Arapçada Ne Demek?

1. Gönül ferahlığı, iç açılması.
2. Ferahlık.

İnşirah bulmak: Sıkıntılı kişinin içinin açılması ve ferahlamış hissetmesi.
İnşirah Ferahlığı: Üzüntü ve sıkıntı anlarında İnşirah suresi okunduktan sonra kişinin hissettiği gönül ferahlaması ve manevi yönden rahatlama duygusu.

İnşirah Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgiler kapsamında abdestsiz şekilde ezberden Kur'an-ı Kerim içerisindeki surelerin ve ayetlerinin okunmasında herhangi bir mahzur bulunmamaktadır. Bunun dışında Kur'an-ı Kerime el ile veya dokunarak abdestsiz okunamamaktadır. Bu iki ayrıntı oldukça önemlidir.