Geri Dön
SurelerMüzzemmil Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Müzzemmil Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Toplamda 20 ayetten oluşan Müzzemmil Suresi, Kur’an-ı Kerim’in 73. suresidir. Müzzemmil Suresinin Mekke'de indiğine inanılmaktadır. Surenin 20. ayetinin Medine’ de nazil olduğuna inanılır. Adını 1 ayette geçen el-Müzzemmil kelimesinden almıştır. Türkçe örtünüp bürünen anlamına gelir. Okuması oldukça faziletli olan surede peygamberin davranış şekilleri, Allah’ın emirlerine karşı gelen Firavun’un uğradığı sondan, Kur’an okumanın gereğinden, iyilik yapanların karşılığını alacağı ele alınır. Müzzemmil Suresi ne için okunur? Müzzemmil Suresi okunuşu, Türkçe anlamı, Arapça yazılışı, fazileti ve diyanet meali ile ilgili detaylı bilgiye içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Müzzemmil Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Müzzemmil suresi, Cin suresinden sonra, Müddessir suresinden önce yer almaktadır. Sure ismini birinci ayette geçen ve örtünüp bürünen anlamı taşıyan “el- müzzemmil” kelimesinden almıştır. Müzzemmil suresi, Cüz 29’ da yer almaktadır. Müzzemmil suresi fazileti, okuyan kişiye manevi armağanlar verileceğini vurgulamaktadır.


Öneri:
Ayetel Kürsi


Müzzemmil suresinde Hz. Muhammed’in ibadetleri ve hayatına yer verilmiştir. Peygamber efendimize Allah tarafından verilen görevleri ve sorumlulukları bu surede açıklanmaktadır. Surenin diğer ayetlerinde ise kıyamet günü yaşanacaklar ve neler görüleceği tasvir edilmiştir. Kıyametten sonra ahirette verilecek hesaba ve ceza konusuna değinilmiştir. Müzzemmil suresinde gece ibadetinin önemine yer verilmiştir. Müslümanların inanmayan karşı göstermesi gerektiği tavırlarda yer alır. İbadet etmenin gece ve gündüz farklı şekillerde olduğu belirtilmiştir. İnanmayan kişilere karşı Müslümanların sabırlı olması gerektiğinin üzerinde durulmuştur.

Müzzemmil Suresi Türkçe Okunuşu

1.Ya eyyuhelmuzzemmilu.

2.Kumilleyle illa kaliylen.

3.Nısfehu evinkus minhu kaliylen.

4.Ev zid 'aleyhi ve rettililkur'ane tertiylen.

5.İnna senulkıy 'aleyke kavlen sekıylen.

6.İnne naşietelleyli hiye eşeddu vat'en ve akvemu kıylen.

7.İnne leke fiynnehari sebhan taviylen.

8.Vezkurisme rabbike ve tebettel ileyhi tebtiylen.

9.Rabbulmeşrikı velmağribi la ilahe illa huve fettehızhu vekiylen.

10.Vasbir 'ala ma yekulune vehcurhum hecren cemiylen.

11.Ve zerniy velmukezzibiyne uliynna'meti ve mehhilhum kaliylen.

12.İnne ledeyna enkalen ve cahıymen.

13.Ve ta'amen za ğussatin ve 'azaben eliymen.

14.Yevme tercuful'ardu velcibalu ve kanetilcibalu kesiyben mehiylen.

15.İnna erselna ileykum resulen şahiden 'aleykum kema erselna ila fir'avne resulen.

16.Fe'asa fir'avnurresule feehaznahu ahzen vebiylen.

17.Fekeyfe tettekune in kefertum yevmen yec'alulvildane şiyben.

18.Essemau munfetırun bihi kane va'duhu mef'ulen.

19.İnne hazihi tezkiretun femen şaettehaze ila rabbihi sebiylen.

20.İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min suluseyilleyli ve nısfehu ve sulusehu ve taifetun minelleziyne me'ake vallahu yukaddirulleyle vennehare 'alime en len tuhsuhu fetabe 'aleykum fakreu ma teyessere minelkur'ani 'alime en seyekunu minkum merda ve aharune yadribune fiyl'ardı yebteğune min fadlillahi ve aharune yukatilune fiy sebiylillahi fakreu ma teyessere minhu ve ekıymussalate ve atuzzekate ve akridullahe kardan hasenen ve ma tukaddimu lienfusikum min hayrin teciduhu 'ındallahi huve hayren ve a'zame ecren vestağfirullahe innallahe ğafurun rahıymun.

Müzzemmil Suresi Dinle

Müzzemmil Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

 

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Ey örtünüp bürünen (Resûlüm)!

2. Birazı hariç, geceleri kalk namaz kıl.

3. (Gecenin) yarısını (kıl). Yahut bunu biraz azalt.

4. Ya da bunu çoğalt ve Kur'an'ı tane tane oku.

5. Doğrusu biz sana (taşıması) ağır bir söz vahyedeceğiz.

6. Şüphesiz gece kalkışı, (kalp ve uzuvlar arasında) tam bir uyuma ve sağlam bir kıraata daha elverişlidir.

7. Zira gündüz vakti, sana uzun bir meşguliyet var.

8. Rabbinin adını an. Bütün varlığınla O'na yönel.

9. O, doğunun da batının da Rabbidir. O'ndan başka ilâh yoktur. Öyleyse yalnız O'nun himayesine sığın.

10. Onların (müşriklerin) söylediklerine katlan ve onlardan güzellikle ayrıl.

11. Nimet içinde yüzen o yalancıları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver.

12. Hiç şüphesiz bizim nezdimizde (onlar için hazırlanmış) boyunduruklar, yakıcı bir ateş, var.

13. Boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap var.

14. O gün (kıyamet günü) yeryüzü ve dağlar sarsılır; dağlar çöküntü ile akıp giden kum yığınına döner.

15. Nasıl Firavun'a bir elçi göndermiş idiysek doğrusu size de, hakkınızda şahitlik edecek bir peygamber gönderdik.

16. Ama Firavun o peygambere karşı gelmiş, biz de onu ağır ve çetin bir şekilde muaheze etmiştik.

17. Peki inkâr ederseniz, çocukları ak saçlı ihtiyarlara çevirecek o günden kendinizi nasıl koruyabileceksiniz?

18. Gökyüzü bile onunla (o günün dehşetiyle) yarılacaktır. Allah'ın vâdi mutlaka yerine gelir.

19. İşte bu (anlatılanlar), şüphesiz bir öğüttür. Artık kim dilerse Rabbine (varan) bir yol tutar.

20. (Resûlüm!) Senin, gecenin üçte ikisine yakın kısmını, (bazen) yarısını, (bazen de) üçte birini yatmadan (ibadetle) geçirdiğini ve beraberinde bulunanlardan bir topluluğun da (böyle yaptığını) Rabbin elbette biliyor. Gece ve gündüzü (içinde olup bitenleri iyiden iyiye) ölçüp biçen ancak Allah'tır. O sizin, bunu sayamayacağınızı bildiği için, sizi bağışladı. Artık, Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah bilmektedir ki, içinizde hastalar bulunacak, bir kısmınız Allah'ın lütfundan (rızık) aramak üzere yeryüzünde yol tepecekler, diğer bir kısmınız da Allah yolunda çarpışacaklardır. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı kılın, zekâtı verin, Allah'a gönül hoşluğuyla ödünç verin. Kendiniz için önden (dünyada iken) ne iyilik hazırlarsanız Allah katında onu bulursunuz; hem de daha üstün ve mükâfatça daha büyük olmak üzere. Allah'tan mağfiret dileyin, şüphesiz Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir.

Müzzemmil Suresi Arapça Yazılışı

Müzzemmil Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Müzzemmil Suresi Okunuşu, Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Fazileti ve Diyanet Meali

Müzzemmil Suresi Tefsiri

Hadis kaynaklarında anlatıldığına göre Hz. Peygamber Hira mağarasında ilk vahyi aldığında bu olaydan fevkalâde etkilenmiş, doğruca evine gidip eşi Hz. Hatice’ye, “Beni örtün, beni örtün!” demiş; onlar da üzerine bir örtü örtmüşler, korkusu geçip rahatlayıncaya kadar bu şekilde kalmıştır (bk. Buhârî, “Bed’ü’l-vahy”, 3, 7; Müslim, “Îmân”, 252, 255). İşte 1. âyetteki “müzzemmil” kelimesi onun bu halini ifade etmektedir. Hz. Peygamber örtüsüne bürünmüş bir halde dururken yine Cebrâil gelmiş ve “Ey örtüsüne bürünen!” hitabıyla başlayan yeni vahiyler getirmiştir (bk. Şevkânî, V, 364; İbn Âşûr, XXIX, 256). Bundan sonraki Müddessir sûresi de aynı sebeple gelmiştir. Çünkü bu durum bir süre devam etmiştir. Bununla birlikte “örtüsüne bürünen” ifadesine mecaz olarak, “peygamberlik kisvesine bürünen, Kur’an’a bürünen, uyumak için örtüsünü üzerine çeken, uykuya dalmış olan, kendi kendine dalıp düşünen” anlamları da verilmiştir (Şevkânî, V, 364; Esed III, 1200). 2. âyette Hz. Peygamber’e gecenin büyük bir kısmını ibadetle geçirmesi emredilmiş; 3 ve 4. âyetlerde ibadet süresinin miktarı gecenin yarısı veya daha azı yahut biraz fazlası olarak tayin edilmiştir. 20. âyette ise bu sürenin, üçte ikisine yakın, yarısı, üçte biri olarak uygulandığı bildirilmiştir. Çoğunlukla tefsirlerde gece kalkıp namaz kılmanın Hz. Peygamber’e farz olduğu, beş vakit namaz farz kılındıktan sonra da bu ödevin aynen devam ettiği bildirilmektedir. Teheccüd adı verilen bu gece namazı yükümlülüğü Hz. Peygamber’e mahsus olup ümmetinin de geceleyin kalkıp bu namazı kılmaları sünnet kabul edilmiştir (İbn Âşûr, XXIX, 258; ayrıca krş. İsrâ 17/79).

“Tane tane, hakkını vererek oku” diye çevirdiğimiz fiilin masdarı olan tertîl, sözlükte “bir şeyi güzel bir şekilde sıralamak, dizmek, açığa çıkarmak ve açıklamak” anlamlarına gelmektedir. Burada Kur’an’ın açık ve düzgün bir şekilde, tane tane ve yavaş yavaş, mânası üzerinde düşünerek okunması kastedilmektedir. Bu şekilde okumak Kur’an’ı anlamaya ve mânalarını düşünmeye daha elverişli olduğu için yüce Allah böyle okunmasını emretmiştir. Hz. Peygamber’in Kur’an’ı, harflerinin hakkını vererek ağır ağır okuduğu rivayet edilir (İbn Kesîr, VIII, 276).

Müzzemmil Suresi Konusu

Resûlullah’a şahsı ve peygamberliği ile ilgili bazı görevlerin verildiğini ifade eden âyetlerle başlayan sûrede daha sonra kıyamet günündeki olaylar, âhiretteki hesap ve ceza konuları anlatılmakta; son olarak da müminlerin ibadet yüklerinin hafifletildiği bildirilmektedir.

Müzzemmil Suresi Fazileti ve Faydaları

Bazı tefsir kaynaklarında yer alan, “Allah Müzzemmil sûresini okuyan kimseden dünya ve âhiret zorluklarını giderir” meâlindeki hadisin (meselâ bk. Zemahşerî, IV, 179; Beyzâvî, IV, 341) mevzû olduğu kabul edilmiştir (Muhammed et-Trablusî, II, 724).

Müzzemmil Suresi Ne İçin Okunur?

Maddi işlerde bereket, rızık bulmak için okunur. Okumaya devam eden kimsenin rızkı ummadığı yerden gelir.

Bu sureyi sürekli okumak, Allah’u Teala gerek dünyaya ait olan, gerekse ahirete mahsus bulunan bütün güçlüklerini kolaylaştırır.

 

 

Kar sonrası 'siyah' tehlike! Hafta sonu plan yapanlar dikkat
MİT'ten nokta operasyon! Sileman Şemo öldürüldü
Sedef Kabaş’ı kurtaran jeans biri! Ne olduysa bundan sonra oluyor
TOGG'un sıralaması belli oldu! 2300 katılımcı arasından...
ABD savaş için tarih verdi, Rusya yanıtladı! Dünya izliyor
Oktay Kaynarca'nın yakasındaki altınlar dikkat çekti! 'Bu işler kısmet'
Mesai 4 güne düştü, maaş ise... 'Türkiye'de tamamen değişir!'
Skandal tanıtım sonrası yeni kararı ortaya çıktı
Tarifsiz acı! Ece Erken'den ilk paylaşım
Zorla eve götürdüler! Her şeyi kaydettiler
'İnanılmaz bir akım var' Evde yapıyorlar, tehlike büyük
Cinsel taciz davasında flaş gelişme! Belgeler ortaya çıktı
Asgari ücretin üzerinde çalışanlar dikkat! Maaş tabloları ortaya çıktı
G.Saray'ın yıldızına Prens Selman kancası
Haftanın Fırsat Ürünleri Bu Cumartesi Şok’ta