Dualar Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı: Sekine Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti Nedir?

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı: Sekine Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti Nedir?

18.05.2023 - 17:28 | Son Güncellenme:

Sekine duası Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın geçen isimlerinden oluşan duadır. Sekine sure değildir. Kur'an'da farklı surelerden geçen ayetlerden oluşur. Bu duada Allah'ın isimleri zikredilir. Sekinenin Türkçe anlamı huzur, sükûnettir. Fazileti oldukça çok olan Sekine duasını kişiyi huzura, ferahlığa erdirmesi için okuması tavsiye edilir. Dileklerin gerçekleşmesini isteyen kişiler Sekine duasını okuyabilirler. Sekine duası Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve fazileti ile ilgili detaylı bilgilere içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı: Sekine Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti Nedir

Sekine Duası vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Özellikle huzur, ruh ferahlığı ve sakinlik isteyen müslümanların araştırdığı sekine duasında Allah'ın isimleri zikredilir. İşte Sekine Duası Türkçe ve Arapça okunuşu...

Haberin Devamı


Öneri:
Ayetel Kürsi

 

Sekine Duası Arapça Okunuşu

Sekine Duası Okunuşu ve Anlamı: Sekine Duası Arapça Okunuşu, Türkçe Anlamı ve Fazileti Nedir

 • İlk ayet: Seyec Allahu'bade usruy yusra
 • İkinci ayet: Anetil vucuhu lil hayyil kayyum
 • Üçüncü ayet: Ve innallahe biküm lera ufün rahimu
 • Dördüncü ayet: İnnellahe kane tevvaben rahime
 • Beşinci ayet: İnnallahe kane gafurun rahimu
 • Altıncı ayet: fe innallahe kane afuvven kadira
 • Yedinci ayet: innallahe kane semian besira
 • Sekizinci ayet: İnnallahe kane alimen hakime
 • Dokuzuncu ayet: innallahe kane aleyküm rakibe
 • Onuncu ayet: İnna fetehnaleke fethan mubiyna
 • On birinci ayet: ve yen surekallahu nesran azize
 • On ikinci ayet: İnne hızballahi humül galibün
 • On üçüncü ayet: innallahe huvel kaviyyül aziz
 • On dördüncü ayet: innallahe huvel ganiyyül hamid
 • On beşinci ayet: Hasbiyallahu la ilahe illa hu
 • On altıncı ayet: Habünallahu venim'el vekil
 • On yedinci ayet: la yeh zünühümül fezeul ekber
 • On sekizinci ayet: iyyake na'büdu ve iyyake nestain
 • On dokuzuncu ayet: vel hemdü lillahi rabbil alemin

Sakine duasının Arapçası bu şekildedir. Dilerseniz şimdi Türkçesine bakalım.

Sakine Duası Türkçe okunuşu

'Allah her zorluktan sonra, kolaylık lütfeder. Yüzlerin sıkıntısı Hayyu Kayyum içindir. Allah sizlere karşı çok şefkatli ver merhametlidir. Allah tövbeleri kabul edendir ve kullarını affetmeyi sever. Muhakkak ki Allah her şeye gücü yeten olduğu halde, çok bağışlayandır. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla görüp işitir. Şüphesiz ki Allah her işi hakkıyla bilir ve her şeyi hakkıyla yerine getirir. Muhakkak ki Allah üzerinizde gözetendir her şeyinizi görmektedir. Biz sana apaçık fetih yolu verdik, açtık. Ve Allah sana şerefli zafer için yardım etsin. Şüphesiz Allah'a tabi olan topluluklar, galip gelirler. Muhakkak ki Allah gazabında çok kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip gelir. Muhakkak ki övgülere layık olan ve hiçbir şeye ihtiyacı olmayan sadece Allah'dır. Allah bana yeter, ondan başka ibadete layık olan ilah yoktur, Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. En büyük korku olan kıyametin dehşeti bile onlara üzüntü vermez. Ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım dileriz. Ve alemlerin Rabbi Allah'a hamd olsun.

Haberin Devamı

Sekine Duası Nasıl Okunur?

Sekine duası okunmadan önce mutlaka kuralların yerine getirilmesi gerekir. İlk olarak;

Niyet maksat belirlenmeli.

- 7 kez istiğfar edilmeli.

- 7 kez salavat getirilmeli.

- 10 sefer Allahu Ekiber.

- Her ayetle birlikte 6 Esmayı okumak, toplamda 19 sefer.

İlk olarak besmele çekilir. Sonra Hayyun, Ferdün, Hakemun, Kayyumun, Kuddusun, Adlun Allah'ın isimleri zikredilir. Sonrasında 1.ayet okunur bu sırasıyla 19 sefer tekrarlanır. Daha sonra tekrardan besmele çekilir. 6 Esma okunur ve 2.ayet okunur. 19 adet ayet bittikten sonra bu aynı şekilde tekrarlanır.

Sakine Duası Fazileti

İslam alimlerinin belirttiklerine göre, sakine duasının pek çok fazileti bulunur. Kişinin huzurlu olması başta olmak üzere rahatlatıcı bir yapısı vardır. Sakine duasının faziletleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

- Sakine duası Allah'ın izniyle aile içerisinde yaşanan kavgaların son bulmasını sağlar.

Haberin Devamı

- Kişi kendi çekirdek ve geniş ailesiyle çok daha huzurlu bir yaşama erer.

- Huzur, mutluluk ve şefkat sakine duasını okuyanlarla beraber olur. Bu duayı okuyan hastalar şifa bulur. Hastalara okunması halinde deva verir. İnsanın doğru yola girmesine yardımcı olur. Sakine duası, Allah'a yakarış, zikir ve övgüdür. Allah dualarınızı kabul eylesin. Amin.

Sekine Ne Demek?

Sözlükte “sakin olmak, durmak; susmak” mânasındaki sükûn kökünden türeyen sekîne “ağır başlılık, vakar, rahmet, güven, kişiyi teskin eden şey” demektir (Lisânü’l-ʿArab, “skn” md.). Râgıb el-İsfahânî kelimeye “müminin kalbini teskin eden ve ona güven veren melek, şehvete meyletmekten alıkoyan akıl, korkunun yok olması durumu” anlamlarını vermiştir. Sekîne Kur’ân-ı Kerîm’de Hz. Peygamber’e, müminlere ve İsrâiloğulları’na atıfla altı âyette geçmektedir. Bunların beşinde Allah’ın Resûl-i Ekrem ile müminlerin üzerine ya da kalplerine huzur indirdiği ve onları -meleklerden oluşan- ordularla ve zaferle desteklediği belirtilmekte (et-Tevbe 9/26, 40; el-Feth 48/4, 18, 26), birinde ise İsrâiloğulları’na ait sandığın içinde kendileri için rablerinden bir sekînenin, ayrıca Mûsâ ve Hârûn hânedanlarından bir kalıntının bulunduğuna işaret edilmektedir (el-Bakara 2/248). Sekîne hadislerde yine Hz. Peygamber ve müminlerle bağlantılı olarak yer almaktadır (Buhârî, “Cumʿa”, 18, “Cihâd”, 34; Müslim, “Ẕikir”, 39, “Cihâd”, 125; Ebû Dâvûd, “Cihâd”, 19).

Tefsirlerde yer alan yorumlarda kelimenin “teskin etme ve güven oluşturma” mânasına vurgu yapılmış; kalbe inen sükûnet, gönül rahatlığı, güven duygusu, sabır, vakar, müminlerin sükûn bulmalarını ve iman etmelerini sağlamak ya da imanlarını arttırmak için Allah’tan gelen yardım ve rahmet biçiminde açıklanmıştır. Bilhassa müminlerle bağlantılı âyetler söz konusu olduğunda (et-Tevbe 9/26; el-Feth 48/4) şiddetli üzüntü ve korkudan sonra melekler vasıtasıyla veya başka yollarla kalplerin sükûn ve itminan bulması (Mâtürîdî, VI, 323), din konusunda sebat ve hidayete sevkeden basîret (Taberî, XIII, 88), Rabbin hükmü karşısında kalbin itminana ulaşması, beşerî faaliyetin bütünüyle silinmesi, gaybdan hâsıl olan şeylere itiraz etmeden gönlün rıza göstermesi (Kuşeyrî, II, 19) tarzında izahlar yapılmıştır. Tasavvuf geleneğinde kelimeye yaygın anlamının dışında “ilham, mârifet, yakīn, nur” mânaları atfedilmiştir (Çift, XV/2 [2006], s. 201-205).

 

Yazarlar