Geri Dön
SurelerFil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı: Elemtera Suresi Arapça Yazılışı, Tefsiri, Fazileti ve Diyanet Meali

Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı: Elemtera Suresi Arapça Yazılışı, Tefsiri, Fazileti ve Diyanet Meali

Kur'an-ı Kerim'in 105. suresi olan Fil Suresi toplam 5 ayetten oluşur. Namaz sureleri arasında yer alır. Okuması oldukça faziletli olan Fil Suresi Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe'nin fillerle hücumunu konu edindiği için bu adı almıştır. Halk arasında elemtera suresi olarak da bilinir. Sıkıntıdan kurtulmak isteyen kişilerin genellikle okuduğu ve ezberlediği dualardandır. Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı içeriğimizden elemtera suresi Arapça yazılışı, tefsiri, fazileti ve diyanet meali ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz.

Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı: Elemtera Suresi Arapça Yazılışı, Tefsiri, Fazileti ve Diyanet Meali

Fil Sure, Kur’an-ı Kerim’in 105. Sırasında yer almaktadır. Kitapta bundan önce Hümeze Suresi, sonra ise Kureyş Suresi bulunmaktadır. Fil Suresi toplamda 5 ayetten oluşan kısa bir suredir. Bu sebeple de namaz sırasında kısa sure olarak okunabilmektedir.


Öneri:
Ayetel Kürsi

Müslümanlar, başlarına bir dert geldiği zaman bunun dermanın da Allah’ta olduğuna inanmaktadır. Bu bağlamda sıkıntıya düşen insanlar çeşitli surelere yönelerek bunlardan hikmet dilemektedir. Fil Suresi de bakımdan oldukça faziletli kabul edilmektedir. Fil Suresi’nin faziletleri arasında düşmanları mağlup etme ve istenen murada erişmek yer almaktadır. Bu nedenle de Fil Suresi genellikle ezbere bilinmek istenmektedir. Bu sureyi ezberlemek isteyen kişiler genellikle surenin Türkçe okunuşundan destek almaktadır. Siz de Fil Suresi’nin Arapça ya da Türkçe okunuşunu merak ediyor ve surenin mealini öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki içeriklere göz atabilirsiniz.

Fil Suresi Türkçe Okunuşu 

1.E lem tera keyfe feale rabbüke bi ashabil fıl
2.E lem yec'al keydehüm fı tadlıl
3.Ve ersele aleyhim tayran ebabıl
4.Termıhim bi hıcaratin min siccıl
5.Fecealehüm keasfin me'kul

Fil Suresi Türkçe Anlamı 

1.Rabbinin, fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
2.Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
3, 4, 5.Üzerlerine balçıktan pişirilmiş taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi. Nihayet onları yenilmiş ekin yaprakları haline getirdi.

Fil Suresi Arapça Okunuşu 

Fil Suresi Okunuşu ve Türkçe Anlamı: Elemtera Suresi Arapça Yazılışı, Tefsiri, Fazileti ve Diyanet Meali

 

Fil Suresi Konusu 

Konusu Lokmân’ın oğluna öğütlerini içeren âyetlerde özetlenen şirk inancının yasaklanması, ana babaya saygı gösterip meşrû buyruklarına uyma, sorumluluk duygusu, iyilik için çalışma, sabır, tevazu gibi dinî ve ahlâkî ödevlerdir. Daha sonra putperestleri şirkten vazgeçirmeyi ve onlara kurtuluş yolunu göstermeyi amaçlayan bilgiler, kanıtlar ve uyarılara yer verilmiştir.

Fil Suresi Tefsiri 

Tefsir ve tarih kaynaklarında anlatıldığına göre o zaman Habeşis­tan’ın yönetiminde bulunan Yemen’in genel valisi Ebrehe her yıl Mekke’deki Kâbe’yi ziyaret eden Arap hacılarını San‘a’ya çekmek için burada Kulleys veya Kalîs (kilise) denilen büyük bir katedral yaptırdı. Çeşitli bölgelere propagandacılar göndererek mâbedi ziyaret etmeleri için halkı San‘a’ya çağırdı. Ancak bu ümidi gerçekleşmeyince Kâbe’yi yıkmaya karar verdi ve muhtemelen 570 yılında, içinde mahmûd (mamut) adlı filin de bulunduğu büyük bir ordu ile Mekke üzerine yürüdü (olayın tarihi ve sebepleriyle ilgili farklı görüşler için bk. Mustafa Fayda, “Fil Vak‘ası”, DİA, XIII, 70-71). Ebrehe, hareketini engellemek için karşısına çıkan bazı güçleri etkisiz hale getirerek yoluna devam etti. Gönderdiği bir müfreze, içinde Hz. Peygamber’in dedesi Abdülmuttalib’e ait 200 devenin de bulunduğu Mekkeliler’e ait çok sayıda deveyi ele geçirdi. AbdülmuttalibEbrehe’ye gelerek develerinin iadesini istedi; Ebrehe’nin Kâbe ile ilgili bir sorusu üzerine Kâbe’yi merak etmediğini, çünkü onu sahibinin koruyacağını söyledi. Ertesi gün Ebrehe, ordusuna Kâbe yönünde hareket emri verdi. Fakat kaynaklarda belirtildiğine göre en öndeki fil (mamut) yerinden kımıldamadığı gibi askerler de üzerlerine taşlaşmış çamur yağdıran sürü sürü kuşlar tarafından –âyetteki benzetmeyle– “yenilip çiğnenmiş ekin” gibi imha edildi. Bazı müfessirler “sürü sürü” şeklinde çevrilen ebâbîl kelimesinin bir kuş türünün adı olduğu kanaatindedir, buna göre 3. âyete “ebâbîl kuşlarını göndermedi mi?” şeklinde mâna vermek gerekir; fakat –konuya ilişkin rivayet ve tefsirler dikkate alındığında– bu görüş ikna edici görünmemektedir (bilgi için bk. Elmalılı, IX, 6102-6105). Yaygın inanışa göre bu olay Hz. Peygamber’in doğumundan elli-elli beş gün veya üç ay önce vuku bulmuştur.

Sûrede Hz. Peygamber’e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe’yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen “görmedin mi” şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. âyetler ise felâketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder. Râzî’ye göre Ebrehe ve askerlerinin besledikleri kötü emellerin sûrede keyd (plan, tuzak) kelimesiyle ifade edilmesi, onların sadece Kâbe’yi yıkma amacı taşımadıklarını gösterir. Çünkü önceden açıkladıkları için Kâbe’yi yıkma fikri artık “tuzak” olmaktan çıkmıştı. Şu halde keyd kelimesi burada Ebrehe tarafının Araplar’a karşı besledikleri başka sinsi planları dile getirmektedir (XXXII, 99; bu planlar ve tuzakların neler olabileceği konusunda bk. Fayda, gös. yer.). Muhtemelen bu plan içinde Mekke’ye ve Mekkelilere verilecek ağır yıkım ve kötülükler de vardı.

Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mûcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tâbiîn âlimlerinden İkrime’ye atfettikleri bir rivayette o, “Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü” demiştir (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 54-56; Taberî, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür (bk. Taberî, XXX, 196). Muhammed Abduh, Ferîd Vecdî, Cevâd Ali, Muhammed Esed gibi bazı çağdaş araştırmacılar bu rivayetlere dayanarak olayı bulaşıcı hastalık salgını şeklinde yorumlamaya çalışmışlardır. Abduh’a göre sûrede sözü edilen kuşlardan maksat bir çeşit gerçek kuş olabileceği gibi sinek, sivrisinek vb. mikrop taşıyıcı canlılar da olabilir (bk. Tefsîru cüz’i Amme, s. 157-158). Ancak çağdaş müfessirlerin çoğu dönemin güçlü akımlarından pozitivizmin etkisi altında ortaya konduğunu düşündükleri bu yoruma katılmamış, ona karşı ciddi tenkitler yöneltmişlerdir (meselâ bk. Elmalılı, VIII, 6123-6144; Seyyid Kutub, Fî Zılâli’l-Kur’ân, VI, 3976-3979). Sonuç olarak Allah’ın evini yıkmaya kalkışan saldırgan bir güç, bir mûcize neticesinde cezasını görmüş; hiçbir şekilde düşmana karşı koyma imkânı bulamayan ve şehri terkedip dağlara çekilen Mekke halkı da bu olaydan zarar görmeden kurtulmuştur.

Pişkin tuğla” diye çevirdiğimiz 4. âyetteki siccîl kelimesi “taşlaşmış çamur” demektir. Son âyetteki asf kelimesi ise “ekinin samanı ve buğday kapçığı gibi güve, böcek ve kurtçukların yediği, rüzgârın sağa-sola savurduğu kırıntılar” anlamına gelir. Müfessirler kuşların, ağızlarında ve ayaklarında bu tür taşlar götürüp Ebrehe ordusunun üzerine fırlattıklarını, sonuçta askerlerin birçoğunun bu taşların etkisiyle öldüğünü, Ebrehe’nin ise yaralı olarak San‘a’ya döndükten sonra orada hayatını kaybettiğini ifade etmişlerdir (Taberî, XXX, 196; Râzî, XXXII, 96-97). “Allah onları yenilip çiğnenmiş ekine çevirdi” meâlindeki son âyet, Ebrehe ve ordusunun nasıl büyük bir felâkete mâruz kaldığını ve sonuçta helâk olduğunu gösterir. Bu olayın Mekkeliler için öneminden dolayı bu yıla “Fil yılı” denilmiş ve onlar olayı bir süre tarih başlangıcı olarak kullanmışlardır.

Fil Suresi Faziletleri

Fil suresini 1000 defa okumanın sonucunda müminler bütün muratlarına ermektedirler. Fil suresinin faziletleri oldukça fazladır. Fil suresi düşmanlarından korkan kişiler için çok kıymetli bir suredir. Düşmanlarının kendilerine zarar vereceğini düşünen kişiler fil suresini okuyarak düşmanlarından korunmaktadırlar. Aynı zamanda fil suresini okuyan kişiler bütün kötülüklerden korunmaktadır. Fil suresi ne kadar fazla okunursa sevapları ve faziletleri de aynı şekilde artmaktadır. 

Fil Suresinin faziletlerinden faydalanmak isteyen kişilerin bu sureyi 3, 5, 7 ya da 100 defa okuması gerekmektedir. Bu sure ne kadar çok okunursa faziletleri de o kadar fazla olacaktır. Düşmanı olan kimselerin düşmanlarından korunmak amacı ile bu sureyi okuması gerekmektedir. 

Akşam Namazı ve yatsı namazı arasında 1000 kere Fil suresi okunursa, okuyan kişinin dilekleri yerine gelmektedir. Bu arada yeteri kadar Fil Suresi okuyan kişinin tüm dilekleri gerçekleşmektedir. Bu sure namazlarda da zikir amacı ile okunan bir suredir. 

Fil Suresi Hangi Durumlarda Okunur?

  • Fil Suresinin faziletleri çok fazladır. Genellikle tavsiye edilen Fil Suresi'nin 3, 5, 7, 100 gibi tekrarla okunmasıdır.
  • Fil Suresi okuyarak kötülüklerden korunur ve düşmanların mağlup olmasına vesile olur
  • Fil Suresi'nin akşam ve namazı ile yatsı namazı arasında bin kez okunması halinde okuyanın muratlarına ermesine vesile olmasıdır.
  • Fil Suresi öğrenciler ve sınava ya da mülakata girecek kimseler tarafından da sıkça okunmalıdır.
  • Fil Suresi dilek ve muratların gerçekleşmesi için de okunur.

Fil Suresi Hangi Cüzde Ve Kaçıncı Sayfadadır?

Mekke'de nazil olan Fil Suresi, Kuran'ı Kerim'in 30. ve son cüzünde yer alır. 601. sayfada yer alan bu surede, Aksum Krallığının valilerinden biri olan Ebrehe'nin ve ona yardımcı olan tüm kafirlerin kurduğu tuzaklarının boşa çıkarıldığı anlatılır. Ebrehe, fillerden oluşan ordusuyla Mekke'ye geldiğinde gökyüzünde ebabil kuşları belirmiş ve kurumuş çamurdan yapılmış taşları ordunun üzerine bırakmıştır. Ebrehe ve askerleri yenilmiş ekin yaprağına dönmüş ve Kabe kurtarılmıştır. Tarihe Fil Vakası olarak geçen bu olay Hz. Muhammed'in doğumundan önce gerçekleşmiştir.