Geri Dön

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları Ve Önemli Olayları Nelerdir?

Büyük Osmanlı Devletinin en parlak dönemlerinden biri olan yükseliş dönemi, İstanbul'un fethiyle başlamıştır. Zaman içerisinde bir dünya devleti olmayı başarmış Osmanlı Devletinin yükselme dönemi padişahları ve dönemin önemli olaylarını sizler için derledik.

Osmanlı Yükselme Dönemi Padişahları Ve Önemli Olayları Nelerdir?

Osmanlı İmparatorluğu, birden fazla din, mezhep, dil ve soya sahip olan milletleri bir ara barındıran imparatorluk haline gelmiştir. Bu durum Osmanlı İmparatorluğu'nun 150 sene gibi bir süre içerisinde uç beyliğinden dünya devleti haline gelmiş olduğunun ispatıdır.

Yükselme Dönemi Padişahları

1. II. Mehmet ( Fatih Sultan Mehmet)
2. II. Beyezid
3. Yavuz Sultan Selim
4. Kanuni Sultan Süleyman
5. II. Selim
6. III. Murat

Yükselme Döneminde devlet kurumlarının oluşturulması tamamlanarak yapılan fetihler Osmanlı'yı dünya devleti haline getirmiştir. Osmanlı padişahlarına bu dönemde han ya da sultan unvanları verilmiştir.

İstanbul'un Fethinin Nedenleri

Bizans Avrupa'dan yardım istemiştir ve Haçlı Seferlerine neden olmuştur. Bunun sonrasında Bizans Osmanlı şehzadeleriyle Anadolu Beylerini kışkırtmıştır. İstanbul'un kara ve deniz ticareti yollarının üzerinde olması sebebi ise bir başka nedendir. Toprak bütünlüğünü sağlamak için de İstanbul'un fethedildiğini söylemek mümkündür.

İstanbul'un fethi için Rumeli Hisarı yapılmıştır. Bunun haricinde büyük toplar dökülerek sınır bölgelerine akıncı beyleri yerleştirilmiştir. Komşu devletlerle saldırmazlık anlaşması imzalanmıştır.

İstanbul'un fethinin sonucunda Ortadokslar Osmanlı'nın himayesine girmişlerdir. Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır ve İstanbul başkent olmuştur. Boğazlar ve İpek yolu Osmanlı Devletinin eline geçerek Osmanlı Devletinde yükselme dönemi başlamıştır. Orta Çağ kapanarak Yeni Çağ başlamıştır. Avrupa'da ise feodalite rejimi yıkılarak mutlak krallıklar kurulmuştur.

Fatih Sultan Mehmet Dönemi

İstanbul'u fethederek Bizans'ın yıkılmasını sağlamıştır.

Bizans'ın yeniden dirilme umutlarını söndürmüştür.

Balkan seferlerine çıkılmıştır.

Anadolu'nun siyasi birliği için oldukça önemli adımlar atılmıştır.

Akkoyunlu Devleti yıkılmıştır.

Karadeniz'in kıyıları ele geçirilmiştir.

Kırım Hanlığı Osmanlı'ya katılmıştır.

Otranto'nun fethi gerçekleşmiştir.

Sahn-ı Seman Medresesi kurulmuştur.

Tersane ve gemi yapımı konusunda deneyim kazanılarak hızlanma olmuştur.

Eyüp camii yaptırılmıştır.

Bilim adamları desteklenerek çalışma olanağı sağlanmıştır.

II. Bayezid Dönemi

Bayezid babasına göre daha pasif bir kişiliktir ve bu sebeple kendi oğlu tarafından tahttan indirilmiştir. 31 yıl tahtta kalan Bayezid, devletin ilerlemesini yavaşlatmıştır. Buna sebep olarak Cem Sultan olayları örek gösterilebilir. Yine de bunlara rağmen bu dönemde önemli gelişmeler olmuştur.

Gelibo'da tersane kurulmuştur.

Topçuluk geliştirilmiştir.

Kahramanoğlu Beyliği'ne son verilmiştir.

Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim hırslı ve muharip bir kişiliğe sahiptir. Ülke topraklarını genişleterek 8 sene tahtta kalmıştır.

Gelibo'da tersane kurulmuştur.

Safevi yayılmacılığı durdurulmuştur

Doğuda önemli ticaret yollarına hakim olunmuştur.

Dulkadiroğulları Beyliği sonlandırılmıştır.

Hicaz ele geçirilmiştir.

Suriye, Filistin ve Mısır Osmanlı topraklarına eklenmiştir.

Kanuni Sultan Süleyman

Osmanlı Devleti en parlak dönemini Kanuni Döneminde yaşamıştır. 46 sene tahtta kalmıştır.

Macaristan fethedilmiştir.

Viyana kuşatılmıştır.

Almanya seferi düzenlenmiştir.

Rodos fethedilmiştir.

Cezayir alınmıştır.

Trablusgarp alınmıştır.

Tebriz ve Bağdat İran'dan alınmıştır.

Büyük Haçlı Donanması mağlup edilmiştir.