Geri Dön

Hakka Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Hakka Suresi, Mekke devrinin ilk senelerinde tebliğ edilen bir suredir. Kendisinden önce nüzul olan sure Mülk Suresi, sonra nüzul olansa Me’aric Suresi olarak bilinmektedir. Hakka Suresi’nin adı “el-Hakka” teriminden gelmektedir ve “hak, hukuk ve kıyamet” manalarına gelmektedir. Toplamda 52 ayet-i kerimeden meydana gelen Hakka Suresi, Mushaf sıralamasına göre 69. sırada yer almaktadır. Sure kapsamında dini önem sahip çok sayıda konu ele alınmakta ve bazı itirazlara da cevap verilmektedir. Bu bağlamda Hakka Suresi, oldukça sık okunan sureler arasında yer almaktadır.

Hakka Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Hakka Suresi’nin çoğu ayetinde Ad ve Semud kavimlerinin helak edilişi anlatmaktadır. Bu bağlamda her iki kavimin de Allah tarafından gönderilen ve Karia olarak adlandırılan belayı yalanladıkları hatırlatılmaktadır. Bu konunun yanı sıra, Kur’an-ı Kerim’in şairler tarafından yazıldığı hakkında ortaya atılan iddialara da cevap verilmektedir. Hakka Suresi, içerdiği ayetler bakımından uzun sayılabilecek bir suredir. Bu sebeple de Hakka Suresi ile genellikle dinlenerek ya da okunarak ibadet yapıldığı görülmektedir. Bu sureyle alakalı tüm bilgiler ise aşağıda sıralanan içeriklerde yer almaktadır. İşte, Hakka Suresi’nin okunuşu ve meali.

Hakka Suresi Türkçe Okunuşu

1.Elhakkatu.

2.Melhakkatu.

3.Ve ma edrake melhakkatu.

4.Kezzebet semudu ve 'adun bilkari'ati.

5.Feemma semudu feuhliku bittağıyeti.

6.Ve emma 'adun feuhliku birıyhın sarsarin 'atiyetin.

7.Sahhareha 'aleyhim seb'a leyalin ve semaniyete eyyamin husumen feterelkavme fiyha sar'a keennehum a'cazu nahlin haviyetin.

8.Fehel tera hehum min bakıyetin.

9.Ve cae fir'avnu ve men kablehu velmu'tefikatu bilhatıeti.

10. Fe'asav resule rabbihim feehazehum ahzeten rabiyeten.

11.İnna lemma tağalmau hamelnakum fiylcariyeti.

12.Linec'aleha lekum tezkireten ve te'ıyeha uzunun va'ıyetun.

13.Feiza nufiha fiysuri nefhatun vahıdetun.

14.Ve humiletil'ardu velcibalu fedukketa dekketen vahıdeten.

15.Feyevmeizin veka'atilvakı'atu.

16.Venşakkatissema'u fehiye yevmeizin vahiyetun.

17.Velmeleku 'ala ercaiha ve yahmilu 'arşe rabbike fevkahum yevmeizin semaniyetun.

18.Yevmeizin tu'radune la tahfa minkum hafiyetun.

19.Feemma men utiye kitabehu bi yemiynihi feyekulu haumu'krau kitabiyeh.

20.İnniy zanentu enniy mulakın hısabiyeh.

21.Fehuve fiy 'ıyşetin radıyetin.

22.Fiy cennetin 'aliyetin.

23.Kutufuha daniyetun.

24.Kulu veşrebu heniyen bima esleftum fiyl'eyyamilhaliyeti.

25.Ve emma men utiye kitabehu bişimalihi feyekulu ya leyteniy lem ute kitabiyeh.

26.Ve lem edri ma hısabiyeh.

27.Ya leyteha kanetilkadıyete.

28.Ma ağna 'anniy maliyeh.

29.Heleke 'anniy sultaniyeh.

30.Huzuhu feğulluhu .

31.Summel cehıyme salluhu.

32.Summe fiy silsi letin zer'uha seb'une zira'an feslukuhu.

33.İnnehu kane la yu'minu billahil'a zıymi.

34.Ve la yehuddu 'ala ta'amil miskiyni.

35.Feleyse lehulyevme hahuna hamiymun.

36.Ve la ta'amun illa min ğısliynin.

37.La ye'kuluhu illelhatıune.

38.Fela uksimu bima tubsırune.

39.Ve ma la tubsırune.

40.İnnehu lekavlu resulin keriymin.

41.Ve ma huve bikavli şa'ırin kaliylen ma tu'minune.

42.Ve la bilkavli kahinin kaliylen ma tezekkerune.

43.Tenziylun min rabbil'alemiyne.

44.Velev tekavvele 'aleyna ba'dal'ekaviyli.

45.Leehazna minhu bilyemiyni.

46.Summe lekata'na minhulvetiyne.

47.Fema minkum min ehadin 'anhu haciziyne.

48.Ve innehu letezkiretun lilmuttekıyne.

49.Ve inna lena'lemu enne minkum mukezzibiyne.

50.Ve innehu lehasretun 'alelkafiriyne.

51.Ve innehu lehakkulyakıyni.

52.Fesebbih bismi rabbikel'azıymi.

Hakka Suresi Dinle

Hakka Suresi Türkçe Anlamı (Diyanet Meali)

Rahmân ve Rahîm (olan) Allah'ın adıyla.

1. Gerçekleşecek olan;

2. (Evet) nedir o gerçekleşecek olan?

3. Gerçekleşecek olanın (kıyametin) ne olduğunu sen nereden bileceksin?

4. Semûd ve Ad kavimleri, kapılarını çalacak felâketi (kıyameti) yalan saymışlardı.

5. Semûd'a gelince: Onlar pek zorlu (bir sarsıntı) ile helâk edildiler.

6. Ad kavmi ise, uğultulu, kasıp kavuran bir fırtına ile mahvedildiler.

7. Allah onu, ardarda yedi gece, sekiz gün onların üzerine musallat etti. Öyle ki (eğer orada olsaydın), o kavmi, içi boş hurma kütükleri gibi oracıkta yere serilmiş halde görürdün.

8. Şimdi onlardan arda kalan bir şey görüyor musun?

9. Firavun, ondan öncekiler ve altı üstüne getirilen beldeler halkı (Lût kavmi) hep o günahı (şirki) işlediler.

10. Böylece Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler, O da onları pek şiddetli bir şekilde yakalayıverdi.

11. Şüphesiz, su bastığı vakit sizi gemide biz taşıdık;

12. Onu sizin için bir ibret ve öğüt yapalım ve belleyici kulaklar onu bellesin diye.

13. Artık Sûr'a bir tek defa üflendiği,

14. Yeryüzü ve dağlar kaldırılıp birbirine tek çarpışla çarpılıp darmadağın edildiği zaman,

15. işte o gün olacak olur (kıyamet kopar).

16. Gök de yarılır ve artık o gün o, çökmeye yüz tutar.

17. Melekler onun (göğün) etrafındadır. O gün Rabbinin arşını, bunların da üstünde sekiz (melek) yüklenir.

18. (Ey insanlar! ) O gün (hesap için) huzura alınırsınız; size ait hiçbir sır gizli kalmaz.

19. Kitabı sağ tarafından verilen:" Alın, kitabımı okuyun" der.

20. " Doğrusu ben, hesabımla karşılaşacağımı zaten biliyordum."

21. Artık o, hoşnut kalacağı bir hayat içindedir,

22. Yüce bir cennette,

23. Meyveleri sarkmış halde.

24. (Onlara denir ki:) Geçmiş günlerde işlediklerinize (iyi amellerinize) karşılık, âfiyetle yeyin, için.

25. Kitabı sol tarafından verilene gelince,der ki:" Keşke, bana kitabım verilmeseydi!"

26. "Şu hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!"

27. Keşke onunla (ölümümle) her iş olup bitseydi!

28. Malım bana hiç fayda sağlamadı;

29. Saltanatım da benden (koptu), yok olup gitti.

30. Onu yakalayın da, (ellerini boynuna) bağlayın;

31. Sonra alevli ateşe atın onu!

32. Sonra da onu yetmiş arşın uzunluğunda bir zincir içinde oraya sokun!

33. Çünkü o, ulu Allah'a iman etmezdi,

34. Yoksulu doyurmaya teşvik etmezdi.

35. Bu sebeple, bugün burada onun candan bir dostu yoktur.

36. İrinden başka yiyecek de yoktur.

37. Onu (bile bile )hata işleyenlerden başkası yemez.

38. Görebildikleriniz üzerine yemin ederim,

39. Ve göremediklerinize ki,

40. Hiç şüphesiz o (Kur'an), çok şerefli bir elçinin sözüdür.

41. Ve o, bir şair sözü değildir. Ne de az iman ediyorsunuz!

42. Bir kâhin sözü de değildir (o). Ne de az düşünüyorsunuz!

43. (O), âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.

44. Eğer (Peygamber) bize atfen bazı sözler uydurmuş olsaydı,

45. Elbette onu kıskıvrak yakalardık.

46. Sonra onun can damarını koparırdık (onu yaşatmazdık).

47. Hiçbiriniz buna mâni de olamazdınız.

48. Doğrusu o (Kur'an), takvâ sahipleri için bir öğüttür.

49. İçinizde (onu) yalan sayanlar bulunduğunu şüphesiz bilmekteyiz.

50. Muhakkak o, kâfirler için bir iç yarasıdır.

51. Ve o, gerçekten kat'î bilginin ta kendisidir.

52. O halde, ulu Rabbinin adını yüceltip noksanlıklardan tenzih et.

Hakka Suresi Tefsiri 

“Kıyamet” diye çevirdiğimiz hâkka kelimesi, hak kelimesinden türemiş bir isimdir. Hak ise sözlükte, “gerçek, sabit ve doğru olmak, gerekmek; bir şeyi gerçekleştirmek; bir şeyi kesin olarak bilmek” gibi mânalara gelmektedir. İsim olarak “gerçek, sabit, doğru, varlığı kesin olan şey” anlamlarında kullanılan hak kelimesi genellikle bâtılın zıddı olarak gösterilmiştir (bilgi için bk. Mustafa Çağrıcı, “Hak”, DİA, XV, 137). Kıyamet kesin olarak gerçekleşeceği ve bu sayede insanlar dünyada yapıp ettiklerinin gerçek değerini kavrayacakları ve sonuçlarını görecekleri için ona da “Hâkka” ismi verilmiştir. Sûrenin ilk üç âyeti gerek üslûp gerekse anlam olarak kıyamet olayının büyüklüğüne ve şiddetine işaret ettiği gibi ne zaman meydana geleceğinin bilinemeyeceğini de göstermektedir.

Müfessirlerin büyük çoğunluğu hâkka kelimesine “kıyamet” anlamı vermiş olmakla birlikte bu âyetlerin ardından dünyada azaba uğramış kavimlerin anılmasından hareketle hâkka kelimesinden, Hz. Peygamber’e isyan eden Kureyş’in başına gelecek olan azabın kastedildiği ve bu azabın dehşet ve şiddetine dikkat çekildiği görüşünde olanlar da vardır (Ateş, X, 36).

Hakka Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

Hakka Suresi Konusu

Sûrenin ana konusu vahiy yani Kur’an’ın ilâhî kelâm oluşu ve peygamberliktir. Ayrıca kıyamet halleri; yeryüzünde fesat çıkaran ve peygamberleri yalancılıkla itham eden Âd, Semûd, Lût, Firavun, Nûh kavimleri gibi eski kavimlerden, bunların başına gelen musibetlerden söz etmekte, âhirette mutlu ve bedbaht olacak kimselerin durumlarını açıklamaktadır.

 

Çağla Şikel'in tatil geleneğiManken Çağla Şıkel, oğulları Kuzey ve Uzay’ı Çeşme’de bulunan eski eşi Emre Altuğ’un yanına bıraktı, annesi Asuman Şıkel’le birlikte tatile çıktı.

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber