Surelerİnşikak Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnşikak Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnşikak Suresi, içerisinde farklı faziletler barındıran ve Kur’an-ı Kerim’in 84. sırasında bulunan bir suredir. Mekke devrinde inen bu surenin anlamı ilk ayet-i kerimeye dayanmaktadır. Bu terim sure içerisinde “yarılmak ve parçalanmak” manasında kullanılmaktadır. Farklı dini hükümleri içeren İnşikak Suresi nüzul etmeden önce İnfitar Suresi’nin indirildiğine inanılmaktadır. İnşikak’tan sonra tebliğ edilen sure ise Rum Suresi olarak geçmektedir. İnşikak Suresi, içerisinde sakladığı faziletler sebebi ile sık sık ibadet edilirken okunmaktadır. Sure, toplamda 25 ayet-i kerimeden meydana gelmektedir.

İnşikak Suresi Okunuşu Ve Anlamı: Türkçe Tefsiri, Arapça Yazılışı, Fazileti, Diyanet Meali

İnşikak Suresi’nde genellikle kıyamet günü meydana gelecek olaylardan bahsedilmektedir. Bunun yanı sıra defterini sol elinden alan ve sağ elinden alan kişilerin durumlarına da değinilmektedir. Suredeki ayetlerde, defteri sağ elinden alan kulların vereceği hesabın kolay olduğundan ve hesap sonrasında ailelerine kavuşacaklarından haber verilmektedir. Defteri sol elinden alanların ise çetin bir şekilde cezalandırılacağı hükümlerine yer verilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de yer alan tüm surelerde olduğu gibi İnşikak Suresi’ne de tüm Müslümanlar tarafından değer verilmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki içeriklerde İnşikak Suresi okunuşu ve mealine yer verilmektedir.

Haberin Devamı

İnşikak Suresi Türkçe Okunuşu

1.İzessemaunşakkat.
2.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
3.Ve izel'ardu muddet.
4.Ve elkat ma fiyha ve tehallet.
5.Ve ezinet lirabbiha ve hukkat.
6.Ya eyyuhel'insanu inneke kadihun ila rabbike kedhan femulakıyhi.
7.Femma men utiye kitabehu biyemiynihi.
8.Fesevfe yuhasebu hısaben yesiyren.
9.Ve yenkalibu ila ehlihi mesruren.
10.Ve emma men utiye kitabehu verae zahrihi.
11.Fesevfe yed'u suburen.
12.Ve yasla se'ıyren.
13.İnnehu kane fiy ehlihi mesruren.
14.İnnehu zanne en len yehure.
15.Bela inne rabbehu kane bihi basıyren.
16.Fela uksimü bişşefekı.
17.Velleyli ve ma veseka.
18.Velkameri izetteseka.
19.Leterkebunne tabekan 'an tabekın.
20.Femalehum la yu'minune.
21.Ve iza kurie 'aleyhimülkur'anu la yescudune.
22.Belilleziyne keferu yukezzibune.
23.Vallahu a'lemu bima yu'une.
24.Febeşşirhüm bi'azabin eliymin.
25.İllelleziyne amenu ve 'amilussalihati lehum erun gayru memnunin.

Haberin Devamı

İnşikak Suresi Türkçe Anlamı

1, 2.Gök yarıldığı ve Rabbine boyun eğdiği zaman -ki ona yaraşan budur-,
3, 4.Yer uzatılıp dümdüz edildiği ve içindekileri atıp boşaldığı zaman,
5.Rabbini dinlediği zaman -ki ona yaraşan da budur- (insan yaptıklarını karşısında bulur!)
6.Ey insan! Şüphesiz, sen Rabbine (kavuşuncaya kadar) didinip duracak ve sonunda didinmenin karşılığına kavuşacaksın.
7.Kime kitabı sağından verilirse,
8.Hesabı çok kolay bir şekilde görülecek,
9.Sevinçli olarak ailesine dönecektir.
10.Fakat kime kitabı arkasından verilirse,
11, 12."Helâk!" diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir.
13.Çünkü o, (dünyada iken) ailesi içinde sevinçli idi.
14.Çünkü o hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
15.Hayır! Sandığı gibi değil! Şüphesiz Rabbi onu görüyordu.
16.Yemin ederim şafağa,
17.Geceye ve içinde topladıklarına,
18.Dolunay halindeki aya ki,
19.Şüphesiz siz halden hale geçeceksiniz.
20.Böyleyken onlara ne oluyor da iman etmiyorlar?
21.Onlara Kur'an okunduğu zaman secde etmiyorlar.
22.Daha doğrusu, inkar edenler (Kur'an'ı) yalanlıyorlar.
23.Halbuki Allah, içlerinde ne sakladıklarını çok iyi bilir.
24.Öyle ise sen onlara elem dolu bir azabı müjdele!
25.Ancak iman edip de sâlih ameller işleyenler başka. Onlar için, bitmez tükenmez bir mükafat vardır.

Haberin Devamı

İnşikak Suresi Tefsiri

Kur’an, muhtelif âyetlerde kıyametin kopma zamanıyla ilgili bilginin Allah’a mahsus gayb bilgilerinden olduğunu, O’nun dışında, melekler dahil hiç kimsenin bu konuda bilgi sahibi olmadığını ifade ederken (meselâ bk. A‘râf 7/187; Lokmân 31/34; Fussılet 41/47); kıyametin nasıl kopacağına ilişkin olarak burada olduğu gibi başka sûrelerde de tasvirler vermektedir. Bir taraftan evrenin yok edilmesini tasvir ederken, diğer taraftan insanların bilinen bir hayattan başka bir hayata intikalleri esnasında karşılaşacakları dehşet dolu manzaralar sergilemektedir. Bu âyetlerde de kıyametin kopması esnasında göklerde ve yerde meydana gelecek değişiklikler tasvir edilerek kıyamet günü hakkında Tekvîr ve İnfitâr sûrelerinde anlatılanlar pekiştirilmekte, insanlar uyarılarak şimdiden o gün için hazırlık yapmaları istenmektedir.

 1-2. âyetlerde kıyametin kopma zamanı geldiğinde gökteki yıldızların Allah’ın emrine boyun eğerek yörüngelerinden çıkıp birbirine çarpmak suretiyle parçalanacakları anlatılmaktadır. 3. âyette zikredilen “yerin uzatılıp dümdüz edilmesi” olayını İbn Âşûr (XXX, 219-220) üç şekilde açıklamıştır: 1. Derinin gerilip düzeltildiği gibi yeryüzündeki dağ ve tepelerin yok edilmesi sonucu dümdüz hale getirilmesi (krş. Tâhâ 20/105-107); 2. Şiddetli deprem sebebiyle yeryüzünde meydana gelecek olan yarılma ve lav püskürtme neticesinde yeryüzü alanının genişlemesi; 3. Yerin küresel şeklinin bozularak uzun bir şekil alması. Bu ve benzeri değişikliklerin evrendeki genel düzenin bozulmasının doğal bir sonucu olarak meydana geleceği düşünülebilir. 4-5. âyetlerde yeryüzünde meydana gelecek bu değişiklikler sonunda yerin, içindeki ölüleri, maden ve diğer şeylerden ne varsa hepsini dışarı fırlatacağı bildirilmektedir (krş. Tekvîr 81/1-6; İnfitâr 82/1-5). 

Haberin Devamı

 6. âyette şu gerçek ortaya konmaktadır: İnsan bilmelidir ki dünya hayatı bütünüyle –mahiyetleri ve amaçları farklı da olsa– türlü çabalardan ibarettir; çabaların sonu da Allah’a varır. Kimse bu dünyada ebedî kalamayacağı gibi hayatının sonunda huzuruna varıp yaptıklarının ve yapmadıklarının hesabını vereceği tek güç de Allah’tır. Dünya hayatında mutlaka harcamaları gereken gayretlerini, ömürlerini ilâhî iradeye uygun yollarda, hakikat, dürüstlük ve iyilik uğrunda harcayan insanlar ilâhî huzura vardıklarında iyi karşılıklar bulacak, “kitap”ları (yapıp ettiklerinin kaydedildiği belgeler) kendilerine sağ taraflarından verilecek; kolay bir hesaptan geçtikten sonra sevinç ve mutluluk içinde yakınlarına döneceklerdir; artık onlar için zahmet ve meşakkat dönemi bitmiş, rahmet ve mutluluk dönemi başlamıştır. 7-9. âyetler bunu anlatmaktadır.

Haberin Devamı

 7. âyetteki “kitap”tan maksat, kişinin dünya hayatında yapmış olduğu iyi veya kötü amellerle ilgili bilgileri içeren “amel defteri”dir. “Kitabı sağından verilenler” ise müminlerdir. “Kur’ân-ı Kerîm, insanların dünyada yapmış oldukları doğru-yanlış, hayır-şer, iyi-kötü her türlü inanç, söz ve davranışların görevli melekler tarafından anında kaydedildiğini bildirmektedir (bk. Kåf 50/17; İnfitâr 82/10-13). İşte amellerin kaydedildiği bu defterler âhirette ortaya konulacak (bk. Kehf 18/49), cennetliklere sağından, cehennemliklere de solundan veya arkasından verilerek, kişiye kitabını kendisinin okuması emredilecektir (bk. İsrâ 17/14; Vâkıa 56/1-10). Sonuçta kitabın sağdan verilmesi, kişinin mutlu olacağını ifade eder. Bunlar dünyada Allah’ın rızâsına uygun hareket ettikleri için hesapları kolay olur. Hz. Peygamber kolay hesabın, ince elenip sık dokunmadan yapılan bir yoklama olduğunu ifade etmiştir (bk. Buhârî, “Tefsîr”, 84). Bu sebeple kitabı sağından verilen kimse sevinçli ve mutlu olarak yakınlarına döner. Yakınlarından maksat, cennette olan komşuları, aynı nimet ve ikramlara nâil olan cennet arkadaşları, kendisinden önce cennete gitmiş olan dünyadaki eşi ve çocukları ve Allah Teâlâ’nın cennette kendisi için hazırlamış olduğu ailedir (Şevkânî, V, 472).

 Kitabın arkadan veya sol tarafından verilmesi de kişinin inkârcı ve bedbaht olduğunu ifade eder. 11. âyette belirtildiği üzere bunlara amel defterleri verildiğinde “Eyvah! Keşke bana kitabım verilmeseydi de hesabımın ne olduğunu bilmeseydim!” diyerek acı içinde kıvranacaklar (bk. Hâkka 69/25-26), ölüp yok olmayı temenni edeceklerdir. Ancak 12. âyette âhiretteki pişmanlığın fayda vermeyeceği ve cezalarını çekmek üzere cehenneme girecekleri ifade edilmiştir. Çünkü bunlar dünyada Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, O’nun rızâsına uygun hareket etmeyen ve rablerine hiç dönmeyeceklermiş gibi sorumsuzluk içinde yaşayan, kısacık hayatlarını zevk ve eğlence içerisinde geçiren kimselerdir. Oysa 15. âyette belirtildiği üzere yüce Allah insanı görüp gözetlemekte ve bütün yapıp ettiklerini izlemektedir, âhiretteki karşılığını da buna göre verecektir.

İnşikak Suresi Konusu

Sûrede kıyametin kopması, onun ardından gerçekleşecek olan uhrevî hesap, insanların iman ve amellerine uygun yargılama, ceza ve ödül gibi konular etkili bir üslûpla verilmektedir.

 Ayetel Kürsi duasını okumak için Ayetel Kürsi linkine tıklayabilirsiniz.