Akciğerin Yogası: Triflow neden önemli?

Instagram'da rutinlerimi paylaştığım süre boyunca en dikkat çeken rutinlerimden biri; Triflow ile nefes egzersizi oldu. Covid döneminde nefes egzersizi ile sayısız bir çok hastayı iyileştiren 'Göğüs cerrahi uzmanı' Rüya Acaroğlu sayesinde bir çok kişi bilinçlendi, nefesin her türlü hastalığa şifa olabileceğini öğrendi. Ben de onun yönlendirmeleri ve desteği ile bu rutinimi fonksiyonel yaşamıma dahil ettim. Aylardır her sabah triflow ile nefes çalışıyorum. Yazımı yazmaya başlamadan önce sevgili Rüya hoca ile 20 dakika boyunca bu konuları konuştuk. Anlattığı hikayeler inanılmazdı ,o kadar çok kişinin hayatına dokunup, çok basit bir egzersiz ile hayatlarını kurtarmış ki gerçekten çok duygulandım.

Bazı şeylere başlamamız için hasta mı olmak gerekli?

"Hasta mısınız, neden yapıyorsunuz , akciğerde sorun mu var?" diyen herkesin nefesin iyileştirici gücünü deneyimlemesini öneririm. Vücut bir mekanızma , iyi bakarsan iyi olur. Zihin ve nefes kendini iyileştirmeye yeter. Hasta olmayı beklemeden bu basit aleti hayatına al. Nefesim, cildim, organlarımın çalışma kalitesi her şeyim yenilendi. Yanlış olan; bu aleti sadece hastaların kullanıldığı bilinmekte!

Triflow nasıl kullanılır?

Aç karnına yapmanız daha etkili olacaktır. Oturarak yapın, yeni başladıysanız ayakta başınız dönebilir. Burnunuzdan nefes verin, topları çekin , burnunuzdan nefesini geri verin. Ağzınızın kapalı olmasına dikkat edin. Yeni başladıysanız ve beyaz topu kaldıramıyorsanız üzülmeyin, zaman içinde akciğerleriniz açıldıkça yavaş yavaş hepsini kaldırabilirsiniz. Çok istina durumlarda Triflo hatası olarak beyaz top kalkmayabiliyor, o yüzden öyle bir durum varsa triflowunuzu değiştirmenizi öneririm. İlk çekişte uzun tutarak başlıyorum , daha sonra kısa kısa 5-6 tekrar yapıyorum. Ya da hepsini uzun tutabilirsiniz.

Triflowu ters üflemek:

Nefesi doldurup burundan bekleyip, balonlara yavaş yavaş gidişini hissedip sakince üflemek.

Aslında daha kolay yapabilirsiniz, ikisinin de fonksiyonu farklı ama ikisi de oldukça etkili.

Sonuç olarak;

Bütün nefesimizi boşalttıktan sonra dışarıya bütün gücümüzle içeriye doğru çekmekle çıkan topları yukarıya mümkün oldukça uzun süre tutmaya çalışacağız. Bunu beş defa tekrar ettikten sonra ters çevrilir.  Bütün nefesimizi sonuna kadar üfleyerek topları yukarıya doğru kaldırmaya çalışacağız. Burada üç topu birden yukarı çıkarmak zor olabilir, kaldırabileceğiniz kadar topları uzun süre yukarıda tutmaya çalışmak çok önemlidir. Üçüncü topu yukarı çıkarmak zor ama iki topu yukarda tutmak ve mümkün olduğunca bu pozisyonda beklemek çok yararlıdır. Bu egzersizleri günde üç defa beş kez  başlayabilirsiniz ,bunun sınırı yoktur.

Not: Kalp hastaları tedbir amaçlı ,doktorlarına danışabilir.

Triflow ne işe yarar?

Çok daha sağlıklı olmak için, kalbinizi, tüm dokularınızı , organlarınızı , bağışıklığı güçlendirmek için hayatımızda olmalı.

Akciğerin sağlıklı olabilmesi için bağırsağın uygun mikrobiyotaya sahip olması gerekir. Bağırsaklarda uygun mikrobiyota oluşması için nefes egzersizi yapmalıyız.

Kan basıncını dengeler. Bu egzersizler nefes alma hızımızı yavaşlatır, böylece daha az enerji harcarız. Kalp atış hızının düşmesi kan basıncımızı dengelemeye yardımcı olur.

Sindirime yardımcı olur. Düzenli olarak yapılan egzersizlerde daha fazla oksijen, iç organlarımızın daha sağlıklı çalışmasını sağlayacak.

Akciğerlerin en derin yerlerine kadar giren oksijen, bulunduğu dokunun hücrelerinin metabolizmalarını olumlu şekilde etkiler.

İyi nefes; daha iyi uyumanıza, daha verimli çalışan bir sindirim sistemine, stresin azalmasına ve bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. 

Ek olarak;

Solunumorg sayfasından aldığım bilgiye göre:

Triflo kullanımı için uygun olan durumlar:

-Ameliyat sonrası (üst karın ameliyatları , göğüs kafesi ameliyatları , KOAH'lı hastalar )
-Akciğerdeki hava keseciklerinın yeterli havayla dolmadığı durumlar.
-Restriktif akciğer hastalıkları.

AMAÇLARI

Derin soluk alarak akciğerleri şişirmek
Sekresyonu hareketlendirmek
Öksürme refleksini uyarmak
Solunum kaslarımı güçlendirmek.

Bilimsel bir makaleye göre Triflow'u değerlendirelim.

Dün gece Rüya Acaroğlu'nun gönderdiği 2017 yılında "Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımı ve Etkisi" başlığı altında, Hemşire Seher ÜNVER, Mesude YILMAZ 'ın yürüttüğü araştırmada kullananın kullanmayana göre yaşadığı farklılıklar ve tüm detaylar çok yalın bir şekilde anlatılmış.

Ameliyat Sonrası Dönemde Solunum Egzersizi Günlüğü Kullanımının Düzenli Spirometre (triflow) Kullanımına Etkisi: Randomize Kontrollü Çalışma:

ÖZ
Amaç: Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanımına etkisini belirlemektir.
Gereç ve Yöntem: Araştırma, randomize kontrollü olarak Mayıs 2017-Ekim 2018 tarihleri arasında bir üniversite hastanesinin genel cerrahi servisinde yürütülmüştür. Araştırmanın örneklemini, genel anestezi altında açık abdominal cerrahi geçiren 80 hasta oluşturmuştur (çalışma grubu=44, kontrol grubu=36). Verilerin toplanmasında “birey tanılama formu” ve “solunum egzersizi günlüğü” kullanılmıştır. Her iki gruptaki hastalar araştırmacı tarafından ameliyat öncesi gün odalarında ziyaret edilmiş ve spirometre ile solunum egzersizi yapma konusunda bilgilendirilmiştir. Çalışma grubundaki hastalara yaptıkları egzersizleri üç gün boyunca solunum egzersizi günlüğüne, kontrol grubundaki hastalara ise boş bir kağıda not etmeleri istenmiştir. Verilerin analizinde; frekans, ortalama, standart sapma, Mann- Whitney U testi ve ki-kare testleri kullanılmıştır. Araştırmanın raporlandırılması “Çalışmaların Raporlanmasında Birleştirilmiş Standartlar” kılavuzuna göre yapılmıştır.
Bulgular: Egzersizin her üç gününde de solunum egzersizi günlüğü kullanan hastaların kullanmayan hastalara göre istatistiksel olarak anlamlı derecede daha düzenli spirometre kullandıkları saptanmıştır ç.
Sonuç: Cerrahi kliniklerinde solunum egzersizlerinin takip edilebilmesini ve spirometrenin düzenli kullanımını sağlayarak etkinliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla solunum egzersizi günlüklerinin oluşturulması ve spirometre kullanımı ile birlikte hastalara bu günlüklerin verilmesi önerilmektedir.

GEREÇ ve YÖNTEM

Araştırmanın Amacı

Araştırmanın amacı, ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanımına etkisinin belirlenmesidir.

Araştırmanın Türü

Araştırma, randomize kontrollü deneysel tipte tasarlandı ve yürütüldü.
Araştırmanın Hipotezi
H0: Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanmalarına etkisi yoktur.
H1: Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanmalarına etkisi vardır.

Araştırmanın Evreni ve Örneklemi

Araştırmanın evrenini, bir üniversite hastanesinin Genel Cerrahi Servisi’nde Mayıs 2017-Ekim 2018 ayları arasında yatan ve elektif abdominal cerrahi girişim geçiren hastalar oluşturdu. Araştırmanın örneklemini, belirtilen tarihler arasında araştırmaya alınma kriterlerine uyan ve randomize kontrollü örneklem seçim yöntemi ile belirlenen 80 hasta (çalışma grubu=44 hasta; deney grubu=36 hasta) oluşturdu. Araştırmanın örneklem büyüklüğü, Yavuz ve arkadaşlarının30 ameliyat öncesi ve sonrası dönemde hastaların solunum egzersizlerini uygulama durumlarını inceledikleri çalışmanın bulguları kullanılarak (ameliyat sonrası birinci günde spirometre kullanan hasta oranı %90) %95 güven düzeyinde, %5 tolerans öngörülerek yapılan power analizinde, her bir grup için n=53 hasta olarak hesaplandı. Buna göre; 53 hasta çalışma grubuna, 53 hasta kontrol grubuna olacak şekilde örneklem sayısı toplam 106 kişi olarak belirlendi. Çalışma grubunda bir hastanın genel durumunun bozulması ve sekiz hastanın egzersizlere devam etmek istememesi nedeniyle, kontrol grubunda ise 17 hastanın egzersizlere devam etmek istememesi nedeniyle araştırma, 80 hasta (çalışma grubu=44, kontrol grubu=36) ile tamamlandı.
Araştırmaya, 18 yaşın üzerinde olan, okuma-yazma bilen ve yazma-görme engeli olmayan, genel anestezi altında elektif açık abdominal cerrahi girişim geçiren (mide, özofagus, kolorektal, hepatobiliyer), ameliyat sonrası birinci gününde serviste olan ve ameliyat sonrası en az üç gün boyunca serviste yatan, kronik solunum hastalığı olmayan, bilinci açık, koopere, rahat iletişim kurulabilen hastalar dahil edildi. Araştırmaya alınma kriterlerine uyan hastaların gruplara dağılımı, basit rastgele randomizasyon yöntemiyle yapıldı. Buna göre, servise yatış sırasına göre hastaların protokol numaraları listeye yazıldı ve protokol numarası tek olanlar sözel bilgilendirme yapılan ve solunum egzersizi günlüğü bilgilendirme yapılan kontrol grubuna dahil edildi. Çalışma ve kontrol grubundaki hastaların birbirinden etkilenmesini engellemek için, hastaların protokol numaralarına göre ayrı odalara yatışlarının yapılması sağlandı. Araştırmanın raporlandırılması CONSORT (Consolidated Standards of Reporting Trials) randomize kontrollü çalışmalar kılavuzuna göre yapıldı ve araştırmanın consort akış şeması verildi.

Araştırmada, spirometre ile solunum egzersizi uygulama konusunda bilgilendirilen ve solunum egzersizi günlüğü kullanan hastaların, kullanmayan hastalara göre spirometreyi daha düzenli kullandıkları belirlenmiştir. Hassanzadeh ve arkadaşlarının33 yaptıkları çalışmada ameliyat öncesi ve sonrası ilk gün spirometre kullanımı konusunda bilgilendirilen ortopedi hastalarının, ameliyat sonrası birinci-üçüncü günler arasında sabah/akşam spirometre kullanımının düzenli olmadığı ve saat başı kullanma sayısının ortalama 4.1 olduğu bildirilmiştir. Buna göre hastaların hemşireler tarafından bilgilendirilmesine rağmen egzersizleri düzenli uygulamadıkları ve bilgilendirmenin spirometre kullanımının düzenli olmasını sağlamada yeterli olmadığı görülmüştür. Literatürde, ameliyat sonrası dönemde solunum fonksiyonlarının daha hızlı normale dönebilmesi için spirometrenin düzenli kullanımın önemli olduğu vurgulanmaktadır24. Ayrıca, günlük kullanımının hastaların egzersizlere uyum sağlamalarına olan etkisini inceleyen araştırmalar da mevcuttur. Wang ve arkadaşlarının 38 çalışmasında periferik yerleşimli santral kateteri olan hastalarda kol egzersizi günlüğü kullanımının hastaların egzersizlere uyumunu araştırdıkları çalışmada, çalışma grubundaki hastaların uyumunun kontrol grubundan anlamlı derecede yüksek olduğu ve venöz tromboz insidansının da anlamlı derecede düşük olduğu bildirilmiştir. Lahlam ve arkadaşlarının39 evde solunum rehabilitasyonuna yönelik egzersiz uygulamalarında hastaların uyumunu arttırmak amaçlı günlük kullanımının etkisini araştırdıkları çalışmada, günlük kullanımının hastaların evdeki egzersiz programına uyumlarının sağlanmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Sonuçlar, günlük kullanımının hastaların egzersiz programlarına uyumunu arttırmada ve düzenli yapmalarına katkı sağlamada gerekli olduğunu göstermektedir. Bu sonuç doğrultusunda araştırmanın H1 hipotezi olan “Ameliyat sonrası dönemde solunum egzersizi günlüğü kullanımının, hastaların düzenli spirometre kullanmalarına etkisi vardır.” hipotezi doğrulanmıştır. Buna göre, hastaların ameliyat sonrası dönemde spirometre kullanımının düzenli olup olmadığının değerlendirilmesinde günlük kullanımının etkili olduğu görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Araştırmadan solunum egzersizi günlüğü kullanımının düzenli spirometre kullanımına ve spirometre kullanılarak yapılan solunum egzersizlerinde devamlılığın sağlanmasına katkısının olduğu belirlendi. Cerrahi kliniklerinde solunum egzersizlerin takip edilebilmesini ve spirometrenin düzenli kullanımını sağlayarak etkinliğinin arttırılmasını sağlamak amacıyla solunum egzersizi günlüklerinin oluşturulması ve spirometre kullanımı ile birlikte hastalara bu günlüklerin verilmesi önerilir.