D vitamini kemik mineralizasyonu başta olmak üzere vücutta birçok önemli işleve sahip olan bir endokrin hormondur. Doğal ve güçlendirilmiş gıdalardan ve takviyeden alınan oral alım, kişide D vitamini seviyelerine katkıda bulunur. Diğer hormonlar gibi, D vitamini de vücuttaki çok çeşitli işlemlerde rol oynar. Yeterli D vitamini seviyeleri sadece sağlıklı bir iskelet için değil, aynı zamanda sağlıklı bir bağışıklık sistemi için de önemlidir

Vitamin D vücutta proinflamatuvar sitokinlerin salınımını azaltarak ve T hücre yanıtlarını baskılayarak antiinflamatuvar etkilere sahiptir Bu yazının amacı D vitamini ve ağrı alanında bugüne kadar elde edilen kanıtları incelemek ve mevcut bilginin 25-OHD eksikliği ve ağrısı olan hastalarda D vitamini takviyesini destekleyip desteklemediğini aydınlatmaktır.

Uluslararası Ağrı Çalışmaları Derneği'ne göre ağrının tanımı, "… gerçek veya potansiyel doku hasarıyla ilişkili hoş olmayan duyusal ve duygusal bir deneyimdir" . Fiziksel ağrı genellikle nosiseptif, enflamatuar ve nöropatik ağrı olarak ayrılır.

Çalışmalar, D vitamininin nosiseptif ve inflamatuar ağrı mekanizmalarını etkileyebileceğini göstermiştir

D vitaminini ağrıya bağlayan fizyolojik mekanizma henüz tam olarak açıklanamamıştır. Hem klinik hem de hayvansal çalışmalardan elde edilen kanıtlar, yetersiz D vitamini seviyelerinin hem periferik hem de parasempatik sinir fonksiyonunu etkilediğini göstermektedir . Fibromiyaljili hastalarında ağrı ve D vitamini arasındaki bağlantıyı açıklamak için, merkezi sinir sisteminde (CNS) D vitamini reseptörleri (VDR) ve D vitamini aktive edici enzimlerin varlığı ve ayrıca D vitamininin nörotransmiterler üzerindeki etkileri öne sürülmüş ve azalmış inflamatuar sitokin seviyeleri ile tespit edilmiştir.

Başka bir çalışmada, fibromiyalji tanısı konulmuş hastalarda ( n = 30) 20 hafta boyunca 50.000 IU / hafta D vitamini takviyesi verilmiş , ağrı ve yaşam kalitesinde istatistiksel olarak anlamlı iyileşme gösterdiği tespit edilmiştir.

Özetlemek gerekirse, D vitamini eksikliği ile farklı ağrı durumları arasında bir ilişki olduğunu gösteren birkaç gözlemsel çalışma vardır, ancak nedensel bir ilişki açık değildir. Randomize kontrollü çalışmaların tümü olmasa da bazıları, D vitamini desteğinin ağrı yönetimi üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermiştir. Yayınlanmış RCT'lerin yakın tarihli bir sistematik incelemesi, D vitamini desteğinin, kronik ağrılı hastalarda plaseboya kıyasla ağrı skorunda anlamlı ölçüde daha büyük bir ortalama azalmaya yol açtığı sonucuna varmıştır.